Tema Marii Lupte și solia îngerului al treilea
Copiază link

Tema Marii Lupte și solia îngerului al treilea

„Adevărul trebuie prezentat așa cum este în Isus […]” – Materialele 1888, 165.

„Noi trebuie să căutăm în Scripturi dovezile adevărului. Sunt doar puțini aceia care înțeleg solia îngerului al treilea, chiar și dintre aceia care declară că ei cred în el și totuși acesta este mesajul pentru acest timp. Este adevărul prezent.” – Idem

Din cauza ideilor tale false nu poți avea o înțelegere corectă a ceea ce este adevăr și ceea ce alcătuiește solia îngerului al treilea.” – Idem, 1657. (o scrisoare adresată lui A. R. Henry)

„Tot poporul lui Dumnezeu trebuie să stea acum pe platforma adevărului așa cum a fost prezentată în solia îngerului al treilea.” – The Paulson Collection of Ellen White Letters, 67.

„Timpul este scurt. Prima, a doua și a treia solie îngerească sunt soliile care trebuie să fie date lumii. Noi nu auzim literalmente vocea celor trei îngeri, dar acești îngeri din Apocalipsa reprezintă un popor care va fi pe pământ și care va vesti aceste solii.” – Materialele 1888, Vol. 3, 926.

„Toți ar trebui să vadă necesitatea înțelegerii adevărului în mod individual. Trebuie să înțelegem doctrinele care au fost studiate cu atenție și rugăciune. Mi-a fost descoperit că în mijlocul poporului nostru există o mare lipsă de cunoaștere în ceea ce privește apariția și progresul soliei îngerului al treilea.” – Notebook Leaflets from Elmshaven Library, Vol. 1, 57.

Când Hristos a intrat în sfânta sfintelor din sanctuarul ceresc, pentru a săvârşi încheierea lucrării de ispăşire, le-a încredinţat slujitorilor Lui ultima solie de har ce trebuia dată lumii. Aceasta este avertizarea îngerului al treilea din Apocalipsa 14. Imediat după proclamarea ei, profetul Îl vede pe Fiul omului venind în slavă ca să recolteze secerişul pământului.” – Istoria mântuirii, 379.

Lucrarea pentru acest timp este reprezentată de primul, al doilea și al treilea înger care zboară prin mijlocul cerului. Primul înger are solia sa, cel de-al doilea urmează pe primul și își poartă solia. Dar prima solie nu este dată la o parte, ea nu pierde nimic din forță pe măsură ce a doua este proclamată. La fel este și cu îngerul al treilea. Acești îngeri reprezintă poporul lui Dumnezeu proclamând către lume Cuvântul lui Dumnezeu, prin care se produc impresii atât de puternice încât adevărul este separat de gunoiul erorii și stă relevant în frumusețea lui pură, impecabilă.” – Materialele 1888, 939-940.

Solia care conduce la mântuirea sufletelor, solia îngerului al treilea, este solia ce trebuie să fie vestită lumii. Atât poruncile lui Dumnezeu, cât și credința lui Isus sunt importante, de o importanță imensă, și trebuie vestite cu egală energie și putere .” – Materialele 1888, 430.

Adevărul pentru acest timp, mesajul îngerului al treilea, trebuie vestit cu voce puternică, adică cu putere din ce în ce mai mare în timp ce ne apropiem de marele test final. […] Solia îngerului al treilea, în termenii ei hotărâți și limpezi trebuie să devină avertizarea proeminentă; tot ceea ce ea cuprinde trebuie să fie făcut inteligibil pentru mintea rațională de astăzi. […] Trebuie să ținem seama de cele mai bune planuri pentru a aduce la îndeplinire această lucrare.”  – Materialele 1888, 1710, 1711.

„Solia îngerului al treilea va fi însoțită de victorie.” – Materialele 1888, 1647.

„Vreau să spun că solia îngerului al treilea este Evanghelia […]” – Idem, 1487.

„Scriptura prezintă caracterul poporului lui Dumnezeu pentru aceste ultime zile. Evanghelia cea veșnică trebuie să fie predicată și trebuie să fie practicată în lucrare misionară adevărată, realizată nu după înțelepciunea pe care oamenii o pot născoci, ci după înțelepciunea lui Dumnezeu. Toți cei care merg pe căi sigure trebuie să înțeleagă că solia îngerului al treilea este importantă pentru întreaga lume și trebuie dusă lumii în linii clare și drepte și în caracteristicile ei distinctive, așa cum le-a descoperit Isus lui Ioan. [E citită Apocalipsa 14:6-12]. Aceasta este solia pe care trebuie să o ducem; aceasta este lucrarea pe care trebuie să o facem. Aceasta este solia pe care Dumnezeu a ținut-o în fața poporului Adventist de Ziua a Șaptea. Adevărul acestei solii nu se va diminua, ci va crește în forță și importanță în timp ce ne apropiem de încheierea lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Nu avem timp de pierdut.”  – Manuscript Releases, vol. 18, 28.

Viziunea dată lui Ioan de Domnul Hristos, care înfăţişează poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus, trebuie să fie proclamată în mod hotărât oricărui popor, oricărui neam şi oricărei limbi. Bisericile simbolizate de Babilon sunt reprezentate ca fiind decăzute din starea lor spirituală pentru a ajunge o putere persecutoare împotriva celor ce respectă poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia lui Isus Hristos. Această putere persecutoare i-a fost descoperită lui Ioan ca fiind simbolizată de o fiară ce avea coarne ca de miel, dar vorbea ca un balaur. […] În timp ce ne apropiem de încheierea timpului, va fi o mare și chiar mai mare paradă a puterilor păgâne; zeitățile păgâne își vor manifesta puterea lor remarcabilă și se vor arăta înaintea orașelor lumii, iar această conturare a și început să fie împlinită.” – Manuscript Releases, Vol. 18, 29.

 „Solia îngerului al treilea cere prezentarea Sabatului poruncii a patra. Adevărul acesta trebuie să-i fie vestit lumii, dar marele centru de atracție, Isus Hristos, nu ar trebui să fie lăsat în afara soliei îngerului al treilea. Mulți care au fost angajați în lucrarea pentru timpul acesta îl pun pe Hristos pe un loc secundar, iar teoriile și argumentele lor sunt puse pe primul loc. Slava lui Dumnezeu, care i-a fost descoperită lui Moise cu privire la caracterul divin, nu a fost scoasă în evidență. […] Ochii multora dintre cei care au fost angajați în lucrare au părut a fi acoperiți de un văl, așa încât, atunci când au prezentat Legea, nu L-au avut în vedere pe Isus și nu au predicat faptul că, acolo unde păcatul s-a înmulțit, harul s-a înmulțit și mai mult. Crucea de pe Golgota este locul unde bunătatea și credincioșia s-au întâlnit  și dreptatea și pacea se sărută. Cel păcătos trebuie să privească fără încetare la Golgota și, cu credința simplă a unui copilaș, trebuie să își găsească liniștea în meritele lui Hristos, primind neprihănirea Sa și crezând în harul Său.”  – Solii alese, 383-384 sau Materialele 1888, 1225.

„Mi-au scris mulți, întrebându-mă dacă mesajul îndreptățirii prin credință este mesajul celui de-al treilea înger, iar eu am răspuns: «Cu adevărat, este mesajul celui de-al treilea înger».” – Review and Herald, 1 aprilie 1890.

„Frați și surori, fac apel la voi ca Adventiști de Ziua a Șaptea să fiți tot ceea ce acest nume semnifică.” - Materialele 1888, 900.

„Dar în acest timp va fi nevoie de oameni care au fost conducători în lucrarea de a ține pasul cu călăuzirea lui Isus. Dar dacă ei nu umblă în lumină după cum Isus arată drumul și dacă nu avansează odată cu lumina crescândă a soliei îngerului al treilea, cu siguranță vor deveni conducători orbi ai celor orbi.” - Materialele 1888, 478.

„Ghidul meu mi-a spus: «trebuie să strălucească încă multă lumină de la Legea lui Dumnezeu și de la Evanghelia neprihănirii. Această solie, înțeleasă în adevăratul ei caracter, și vestită prin Duhul, va lumina pământul cu slava sa. Marea întrebare decisivă trebuie adusă înaintea oricărui popor, limbă sau neam. Lucrarea de încheiere a mesajului celui de-al treilea înger va fi însoțită de o putere care va trimite razele Soarelui neprihănirii spre drumurile vieții și se vor lua decizii pentru Dumnezeu ca și Conducător suprem».” - Materialele 1888, 166.

Solia de avertizare a Domnului, solemnă, sacră, nu trebuie vestită doar în bisericile noastre, ci în cele mai dificile câmpuri și în cele mai păcătoase orașe – în orice loc unde lumina soliei îngerului al treilea nu a răsărit. Toți trebuie să audă ultima chemare la cina de la nunta Mielului.” – Battle Creek Letters, 51.

„Se cuvine să ne dorim din toată inima o reconvertire profundă, pentru ca adevărul să poată fi întronat în inimă și minte și pentru ca să putem cu ajutorul Duhului Sfânt să fim pregătiți pentru a vesti solia îngerului al treilea înaintea altora care au atâta nevoie de ea. Acum este ocazia noastră; acum este șansa noastră. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pentru ca să putem fi convertiți.” – Sermons and Talks, vol. 1, 377.

„Îndreaptă gândurile spre solia îngerului al treilea. Când prezinți această solie înaintea minților oamenilor ei vor vedea în ea înțelepciune.”  - Sermons and Talks, vol. 1, 51.

„Am expus problema așa după cum mi-a fost prezentată mie. Solia îngerului al treilea, în loc de a fi devenit o mare strigare, este sufocată. Au apărut descurajări. Dar lucrarea nu trebuie să se oprească astfel. Ea trebuie să crească în puterea Spiritului lui Dumnezeu. A sosit timpul când întregul pământ va fi luminat cu slava îngerului care coboară din ceruri. O lucrare decisivă de prezentare a adevărului pentru acest timp, adevărul care va sfinți sufletul, trebuie îndeplinită, pentru că ne găsim la acel moment de timp din istoria lumii despre care Hristos a declarat că va fi ca în zilele lui Noe.” – Manuscript Releases 311, 47.

Dumnezeu va ridica o grupă care va rosti marea strigare a îngerului al treilea. «[…] se vor scula din mijlocul vostru oameni, care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor.» (Fapte 20:30). Este obiectivul actual al lui Satana de a ridica teorii noi cu scopul de a distrage mintea de la solia adevărată și autentică pentru timpul prezent. El agită mințile pentru ca acestea să dea interpretări false ale Scripturii, o mare strigare contrafăcută, pentru ca adevărata solie să nu aibă efect atunci când va veni. Aceasta este una din dovezile mărețe că marea strigare va fi auzită în curând și pământul va fi luminat de slava lui Dumnezeu.” – Manuscript Releases, vol. 20, 357.

Lucrarea medicală misionară efectuată în legătură cu vestirea soliei îngerului al treilea are ca urmare rezultate minunate. Aceasta trebuie să fie o lucrare sfinţitoare, o lucrare de unificare, una care să corespundă lucrării pe care Căpetenia bisericii i-a trimis pe ucenicii Săi să o facă.” – Manuscript Releases, vol. 20, 265.

„Lucrarea misionară medicală constituie mâna şi braţul drept al soliei îngerului al treilea, care trebuie să fie proclamată unei lumi decăzute; iar medicii, directorii şi lucrătorii din toate departamentele, făcându-şi cu credincioşie partea care le revine, aduc la îndeplinire lucrarea acestei solii. De la ei adevărul va răsuna la orice neam, naţiune, limbă şi popor. În această lucrare, au o parte de îndeplinit şi îngerii. Ei trezesc bucurie şi armonie spirituală în inimile acelora care au fost eliberaţi de suferinţă, şi mulţumire şi recunoştinţă se înalţă către Dumnezeu din multe inimi care au primit adevărul cel preţios.” – Manuscript Releases, Vol. 20, 252.

„Profeția a fost împlinită linie după linie. Cu cât stăm mai ferm sub steagul soliei îngerului al treilea, cu atât mai clar vom înțelege profeția din Daniel; pentru că Apocalipsa este completarea lui Daniel.” – Solii alese, vol. 2, 114.

„Solia îngerului al treilea trebuie să-şi facă lucrarea de a separa din biserici un popor care va lua poziţie pe temelia adevărului veşnic. Solia noastră este o solie de viaţă sau moarte, şi noi trebuie să o lăsăm să se prezinte aşa cum este — puterea cea mare a lui Dumnezeu. Noi trebuie să o prezentăm în toată puterea ei de exprimare. Atunci Domnul o va face să aibă efect. E privilegiul nostru de a aştepta lucruri mari, şi anume chiar manifestarea Spiritului lui Dumnezeu. Aceasta e puterea care va convinge şi va converti sufletul.” – Mărturii, Vol. 6, 61.

„Solia îngerului al treilea este povara noastră pentru oameni. Ea este evanghelia păcii, a neprihănirii și a adevărului. Aici este lucrarea noastră; să stăm fermi în vestirea acesteia. Trebuie să avem acum pe noi orice piesă a armurii.” – Manuscript Releases, vol. 17, 5.

„Povara avertizării care trebuie să ajungă la poporul lui Dumnezeu este solia îngerului al treilea.” – Solii alese, Vol. 2, 103.

„Poporul are acum un mesaj special pe care să îl dea lumii, solia îngerului al treilea.” – Manuscript Releases, vol. 17, 1-2.

„Fiecare aspect a soliei îngerului al treilea trebuie vestit în toate părțile lumii. […] Acesta este un mesaj de test. Primit în inimi oneste se va dovedi un antidot pentru toate păcatele și necazurile lumii.” – Manuscript Releases, vol. 9, 292.

„Solia îngerului al treilea descoperă marele adevăr salvator pentru acest timp. Adevărurile ei se dezvăluie în mod constant și este planul lui Dumnezeu ca și copiii și tinerii înțeleagă în mod inteligent ceea ce cere Dumnezeu, pentru ca să poată face diferența între neprihănire și păcat, între ascultare și neascultare.” – Manuscript Releases, vol. 9, 292.

„Știm că acum totul este în joc. Solia îngerului al treilea trebuie să fie în acest ceas privită ca fiind de mare importanță. Este o chestiune de viață și de moarte. Capitolul 18 din Apocalipsa prezintă importanța vestirii adevărului fără temeni de măsură, cu putere și îndrăzneală. Nu trebuie să existe nicio decolorare a adevărului, nicio amortizare a soliei pentru acest timp. Satana a plănuit o stare de lucruri prin care vestirea soliei îngerului al treilea să fie restrânsă. Trebuie să avem cunoștință de planurile și metodele lui.” – Manuscript Releases, vol. 9, 290.

Solia îngerului al treilea este foarte solemnă, grozavă și importantă. Dumnezeu ne-a încredințat-o nouă și suntem răspunzători pentru modul în care tratăm acest adevăr sfânt care testează.” – Manuscript Releases, vol. 5, 313.

 „Tema soliei îngerului ai treilea este cea mai importantă, deoarece ea cuprinde atât solia primului, cât şi solia celui de-al doilea înger. Toţi trebuie să înţeleagă adevărurile conţinute în aceste solii şi să le aplice în viaţa de zi cu zi, deoarece acest lucru este esenţial pentru mântuire. Va trebui să studiem cu seriozitate şi rugăciune, ca să înţelegem adevărurile acestea măreţe, iar capacitatea noastră de a învăţa şi de a înţelege va fi exercitată la maximum.” – Evanghelizare, 196.

Solia evangheliei pentru acest timp este cuprinsă în solia îngerului al treilea, care cuprinde soliile primului și celui de-al doilea înger și care trebuie vestită peste tot, pentru că este adevăr prezent. Solia aceasta trebuie să meargă înainte cu putere și deosebire. Nu trebuie înveșmântată de teorii și sofisme omenești.” – Manuscript Releases, vol. 1, 57.

„Orice datorie care cere reformă implică pocăință, credință și ascultare. Înseamnă înălțarea sufletului spre o viață nouă și nobilă. Astfel, fiecare reformă adevărată își are locul în solia îngerului al treilea.”  – Pamphlets 093, The Temperance Work, 7.

„Nimeni nu poate estima influența pe care chiar și o pagină ruptă, care conține adevărurile soliei îngerului al treilea, o poate avea asupra inimii unor căutători după adevăr.” – Pamphlets 092, Suggestions to Those Holding Missionary Conventions, 7.

„[…] solia îngerului al treilea trebuie să lumineze pământul cu slava sa.” – Pamphlets 089, Spiritual Advancement the Object of Camp-Meetings, 7.

„Solia îngerului al treilea cuprinde mai mult decât poate înțelege mintea finită a omului. Pământul urmează să fie luminat de slava ei. Adevărul trebuie publicat mult mai mult decât a fost făcut. […] și trebuie făcute planuri ca la orice întâlnire în care adevărul a fost prezentat înaintea oamenilor, ea să poată fi urmată de distribuția de broșuri.” – The Home Missionary, 1 Februarie 1890.

„În școlile noastre solia îngerului al treilea trebuie să primească atenție.” - Advocate, 1 octombrie 1899.

„Credinţa noastră în timpul de faţă nu trebuie să se mărginească numai la a fi de acord, a consimţi să crezi sau la o credinţă în teoria soliei îngerului al treilea. Noi trebuie să avem uleiul harului lui Hristos, care va alimenta candela şi va face ca lumina vieţii să strălucească, arătând calea celor care sunt în întuneric.

Dacă vrem să evităm a avea o experienţă bolnăvicioasă, trebuie să începem cu râvnă şi fără întârziere să ne lucrăm propria noastră mântuire cu frică şi cutremur. Sunt mulţi aceia care nu dau dovadă hotărâtă că sunt sinceri faţă de legământul lor, făcut la botez. Zelul lor e răcit de formalism, de ambiţie lumească, mândrie şi iubire de sine. Câteodată, sentimentele lor sunt mişcate, dar ei nu cad pe Stânca, Isus Hristos. Ei nu vin la Dumnezeu cu inimi zdrobite, în pocăinţă şi mărturisire. Aceia care trăiesc lucrarea adevăratei pocăinţe în inimile lor vor da pe faţă roadele Duhului în viaţa lor. O, dacă cei care au atât de puţină viaţă spirituală şi-ar da seama că viaţa veşnică poate fi acordată numai celor care ajung părtaşi de natură dumnezeiască, şi scapă de stricăciunea care este în lume prin poftă!

Numai puterea lui Hristos poate lucra transformarea în inimă şi minte, experienţă prin care trebuie să treacă toţi aceia care urmează să fie părtaşi cu El în viaţa cea nouă din Împărăţia cerului. «Dacă un om nu se naşte din nou», a spus Mântuitorul, «nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu» (Ioan 3:3). Religia care vine de la Dumnezeu este singura religie care poate duce la Dumnezeu. Ca să-I servim aşa cum se cuvine, trebuie să fim născuţi din Duhul Sfânt. Aceasta va duce la veghere. Va curăţi inima şi va reînnoi mintea, şi ne va da o nouă capacitate de a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi a-L iubi. Aceasta ne va da o ascultare de bună voie de toate cerinţele Lui. Aceasta este adevărata închinare.

Dumnezeu cere de la poporul Său o continuă înaintare. Avem nevoie să învăţăm că satisfacerea apetitului este cea mai mare piedică pentru creşterea mintală şi sfinţirea sufletească. Cu toată mărturisirea noastră de reformă sanitară, mulţi dintre noi mănâncă cum nu trebuie. Satisfacerea apetitului este cea mai mare cauză a debilităţii fizice şi mintale şi stă la baza slăbiciunii şi a morţii premature. Acela care caută să aibă curăţia spiritului trebuie să ţină minte că în Hristos există putere pentru a stăpâni apetitul.” – Mărturii, vol. 9, 155-156.

„Aşa după cum e profetizat în capitolul optsprezece din Apocalipsa, solia îngerului al treilea trebuie să fie proclamată cu mare putere de aceia care dau avertizarea finală cu privire la fiară şi la chipul ei: «Am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare şi a zis: ‘A căzut, a căzut, Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte; pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi împăraţii pământului au curvit cu ea şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei.’ Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: ‘Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns până la cer; şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei. Răsplătiţi-i cum v-a răsplătit ea, şi întoarceţi-i de două ori cât faptele ei. Turnaţi-i îndoit în potirul în care a amestecat ea!’» Aceasta e solia dată de Dumnezeu pentru a fi vestită în strigarea cea tare a îngerului al treilea.”  – Mărturii, vol. 8, 118.

„Mi s-a arătat timpul încheierii soliei îngerului al treilea. Puterea lui Dumnezeu fusese asupra poporului Lui, care îşi îndeplinise lucrarea şi se pregătise pentru ceasul încercării ce-i stătea în faţă. El primise ploaia târzie sau reînviorarea de la faţa Domnului, iar mărturia vie reînviase. Pretutindeni răsunase ultima mare avertizare, tulburându-i şi înfuriindu-i pe locuitorii pământului care nu voiau să primească solia.” – Istoria mântuirii, 402.

„Profețiile din capitolul 18 al cărții Apocalipsa vor fi împlinite în curând. În timpul vestirii soliei îngerului al treilea, «un alt înger» cu «mare putere» se coboară din ceruri și «pământul s-a luminat de slava lui».”   – SDA Bible Commentary, vol. 7, 984.

            „Solia care conduce la mântuirea sufletelor, solia îngerului al treilea, este solia ce trebuie să fie vestită lumii. Poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.” – Materialele 1888, 429.

                „Solia îngerului al treilea nu va fi înțeleasă, lumina care va lumina pământul cu slava sa va fi numită lumină falsă, de către cei ce refuză să umble în slava ei crescândă.” – Materialele 1888, 673.