Capitolul 7 - Hristos acceptă provocarea lui Satana
Copiază link

Capitolul 7 - Hristos acceptă provocarea lui Satana

Provocarea îndrăzneață a lui Satana, potrivit căreia Creatorul universului nu era de fapt un Dumnezeu al iubirii, era uluitoare pentru îngeri. Cu consternare au ascultat acuzațiile lui Satana care se amplificau și se extindeau. Un Dumnezeu al iubirii nu ar cere ființelor Sale create ceea ce ele nu pot face, a susținut Satana. Dacă legea ar fi avut un cusur, Dătătorul legii ar fi avut un cusur. Pretenția de a fi un Dumnezeu al iubirii era doar o mască ce ascundea un personaj care era de fapt arbitrar, nedrept, egoist și crud. Această provocare a fost lansată în mod deschis și sfidător împotriva Creatorului. (Vezi primul capitolul din Patriarhi și profeți).

Îngerii nu au trebuit să aștepte mult timp. Fiul lui Dumnezeu, care cunoștea caracterul Tatălui mai bine decât oricine altcineva, nu a ezitat să se ridice la înălțimea situației și să accepte provocarea lui Satana. El știa foarte bine ce trebuia făcut pentru a demasca cea mai mare minciună a lui Satana ca fiind o denaturare grosolană, și a anunțat cu calm intenția Sa de a face acest lucru.

[Hristos] a venit în această lume pentru a trăi legea în natura umană, pentru ca acuzațiile lui Satana, că omul nu poate păzi legea, să se demonstreze a fi false. (…) El a venit să descopere universului ceresc, lumilor necăzute și oamenilor păcătoși că fiecare prevedere a fost făcută de Dumnezeu în favoarea omenirii și că prin neprihănirea atribuită a lui Hristos, toți cei care Îl primesc, prin credință, își pot arăta loialitatea păzind legea. ST 7/04/1898

Satana s-a lăudat că el va aduna lumea sub stindardul său de răzvrătire. El a declarat că omul nu poate ține legea lui Dumnezeu. Hristos a venit să demonstreze că această afirmație este falsă. ST 9/08/1905

Satana înfățișează legea iubirii lui Dumnezeu ca pe o lege a egoismului. El declară că este imposibil să ascultăm de preceptele ei. (…) Isus a trebuit să demaște această înșelăciune. HLL, p. 24

Hristos a venit reabiliteze pretențiile sacre ale legii. El a venit să trăiască o viață de ascultare față de cerințele ei și, în felul acesta, să dovedească falsitatea acuzației ridicate de Satana, că e cu neputință pentru om să țină legea lui Dumnezeu. Ca om, El a dat piept cu ispita și a biruit în tăria dată Lui de Dumnezeu. Pe când mergea din loc în loc, făcând bine, vindecând pe toți aceia care erau apăsați de Satana, El a tâlcuit oamenilor caracterul legii lui Dumnezeu și natura slujirii Lui. Viața Lui mărturisește că e cu putință ca și noi să ascultăm de legea lui Dumnezeu. 8M, p. 207-208

[Hristos] a venit în această lume pentru a fi ispitit ca noi în toate privințele, pentru a dovedi universului că, în această lume a păcatului, ființele umane pot trăi o viață ce va primi aprobarea lui Dumnezeu. RH 9/03/1905

(…) Satana Îl reprezentase [pe Dumnezeu] omului ca fiind arbitrar, aspru și neiertător. Toată nenorocirea și suferința pe care le-a adus asupra omului, le-a atribuit lui Dumnezeu. El a declarat că omul nu poate păzi legea și că Dumnezeu este arbitrar și crud, cerându-i ceva ce el nu poate face. 

Hristos a venit să-L reprezinte pe Tatăl și să arate în ce relație iubitoare suntem cu El. A arătat că omenirea poate păzi legea. YI, 22/02/1900

Trebuie să fim mereu recunoscători că Isus ne-a dovedit, printr-o viață reală, că omul poate ține poruncile lui Dumnezeu, contrazicând minciuna lui Satana că omul nu le poate păzi. Marele Învățător a venit în lumea noastră pentru a sta în fruntea neamului omenesc și a-l înălța și sfinți prin împlinirea Sa sfântă a tuturor cerințelor lui Dumnezeu, arătându-ne că este cu putință să respectăm toate poruncile Sale. El a demonstrat că este posibilă o viață întreagă de ascultare. Prin urmare, El îi oferă lumii oameni, așa cum Tatăl L-a oferit pe Fiul, pentru a exemplifica viața lui Hristos în viața lor. 

Hristos a răscumpărat eșecul și căderea rușinoasă a lui Adam și a fost biruitor, dovedind în felul acesta, tuturor lumilor necăzute și omenirii căzute, că omul poate să păzească poruncile lui Dumnezeu prin puterea divină care îi este dată din cer. Isus, Fiul lui Dumnezeu, S-a umilit pentru noi, a suportat ispita pentru noi și a biruit în favoarea noastră ca să ne arate cum noi putem birui. Prin legăturile cele mai strânse, El a legat interesele Sale de cele ale omenirii și ne-a asigurat categoric de faptul că nu vom fi ispitiți peste puterile noastre, deoarece, împreună cu ispita, El va pregăti o cale de scăpare. ST 17/04/1893

Satana a susținut că este cu neputință pentru om să asculte de poruncile lui Dumnezeu; și este adevărat că, prin propriile noastre puteri, noi nu putem să ascultăm de ele. Dar Domnul Hristos a venit în chip de om și, prin desăvârșita Lui ascultare, El a dovedit faptul că natura umană, contopită în natura divină, poate să asculte de toate preceptele legii lui Dumnezeu. PDH, p. 314

Prin viața și moartea Sa, Hristos a dovedit că dreptatea lui Dumnezeu nu nimicește mila Sa și că păcatul poate fi iertat, că legea este dreaptă și că poate fi în mod desăvârșit ascultată. Acuzațiile lui Satana erau astfel respinse. Dumnezeu îi dăduse omului dovezi de netăgăduit despre iubirea Sa. HLL, p. 762

Viața de ascultare a Mântuitorului a susținut cerințele legii. Ea a arătat că legea poate să fie ținută în natura umană și a dovedit perfecțiunea unui caracter ce se poate dezvolta prin ascultare. Toți aceia care ascultă ca El, declară la fel, că legea este „sfântă, dreaptă și bună”. (Romani 7:12). Pe de altă parte, toți aceia care calcă poruncile lui Dumnezeu susțin pretențiile lui Satana, că legea e nedreaptă și că nu poate fi ascultată. În felul acesta, ei sprijină amăgirile marelui vrăjmaș și aruncă dezonoare asupra lui Dumnezeu. HLL, p. 309

Hristos a declarat: „(…) Dumnezeu nu Și-a putut schimba legea pentru a se apropia de om în starea lui căzută. Suferind pedeapsa călcării de lege, voi răscumpăra rasa umană (…). Am luat natura umană și am venit pe acest pământ pentru a păși pe terenul unde Adam s-a poticnit și a căzut. În natura umană voi suporta testul și demonstrația lui Dumnezeu. Satana a declarat că omul nu poate păzi legea. Voi arăta că declarația lui este falsă, că omul poate păzi legea. Am venit să statornicesc legea pe care Satana încearcă să o anuleze, să arăt cât de cuprinzătoare sunt principiile acestei legi. Am venit să dau la o parte pretențiile împovărătoare cu care omul a îngreunat-o. Am venit să-i arăt lungimea și lățimea, demnitatea și noblețea. Voi deschide în fața oamenilor curăția și spiritualitatea ei. Nu am venit pentru a introduce o nouă lege, ci pentru a statornici legea care va fi standardul ascultării pentru veșnicie. ST 25/01/1905 

Satana a declarat că era imposibil pentru fiii și fiicele lui Adam să păstreze legea lui Dumnezeu și, astfel, L-a acuzat pe Dumnezeu de lipsă de înțelepciune și iubire. Dacă nu puteau păzi legea, atunci Dătătorului legii ar fi avut un cusur. Oamenii care se află sub stăpânirea lui Satana repetă aceste acuzații împotriva lui Dumnezeu, afirmând că oamenii nu pot păzi legea lui Dumnezeu. Isus s-a umilit, înveșmântându-Și divinitatea în umanitate, pentru a sta în fruntea familiei umane ca reprezentant al lor, iar atât prin învaățătură, cât și prin exemplu, să condamne păcatul în carne și să dea în vileag minciuna acuzațiilor lui Satana. ST 16/01/1896

Satana a afirmat că oamenii nu pot ține poruncile lui Dumnezeu. Pentru a demonstra că ei pot, Hristos a devenit om și a trăit o viață de ascultare desăvârșită, o dovadă pentru ființele umane păcătoase, pentru lumile necăzute și pentru îngerii cerești, că omul poate păzi legea lui Dumnezeu, prin puterea divină care este oferită din belșug tuturor celor care cred. Pentru a-L descoperi pe Dumnezeu lumii, pentru a demonstra ca fiind adevărat ceea ce Satana a contestat, Hristos S-a oferit de bunăvoie să ia asupra Sa natura umană, și prin puterea Sa, omenirea poate asculta de Dumnezeu. „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat puterea să devină fiii lui Dumnezeu.” ST 10/05/1899

Hristos a venit să dea putere morală omului, să-l înalțe, să-l înnobileze și să-l întărească. El a venit să dovedească falsitatea acuzației lui Satana că Dumnezeu a făcut o lege pe care omul nu o poate ține. În timp ce avea natura omului, Hristos a ținut cele zece porunci. Astfel, El a dovedit locuitorilor lumilor necăzute și ființelor omenești că este posibil pentru om să asculte în mod desăvârșit de lege. El a justificat dreptatea lui Dumnezeu în a cere ascultare față de legea Sa. Cei care Îl acceptă pe Hristos ca mântuitor al lor, devenind părtași ai naturii divine, sunt făcuți în stare să urmeze exemplul Său de ascultare față de fiecare precept divin. ST 14/05/1902

Pe acest pământ, Satana a căutat să ducă mai departe lucrarea pe care a început-o în ceruri. El a declarat că omul nu poate asculta de legea lui Dumnezeu (…) Fiul lui Dumnezeu, slăvitul Comandant al cerului, a fost mișcat de milă față de rasa căzută. El a încheiat un legământ cu Dumnezeu pentru a-l salva pe om și pentru a reabilita caracterul Tatălui Său, așa cum este exprimat în lege. El a venit pe acest pământ sub chip de om pentru a dezminți minciuna lui Satana, potrivit căreia Dumnezeu a dat o lege pe care omul nu o putea ține. ST 23/07/1902

Existența păcatului în inima omului L-a făcut pe Hristos să vină pe acest pământ. El a făcut legământ cu Dumnezeu să renunțe la coroana împărătească și mantia Sa regală, să înveșmânteze divinitatea Sa în umanitate și, stând pe acest pământ în fruntea neamului omenesc, să depună mărturie împotriva afirmației întunericului că omul nu putea trăi fără păcat. ST 10/06/1903 

Singurul Fiu al lui Dumnezeu a venit în lumea noastră ca om, pentru a descoperi lumii faptul că oamenii, prin putere divină, pot păzi legea lui Dumnezeu. Satana, îngerul căzut, declarase că niciun om nu poate ține legea lui Dumnezeu și a arătat spre neascultarea lui Adam ca dovadă că declarația sa era adevărată. ST 10/04/1893

Isus era una cu Tatăl și a arătat desăvârșirea lui Dumnezeu, și totuși El a venit în această lume în asemănarea cărnii păcătoase și pentru păcat, și a condamnat păcatul în carne prin propria Sa viață de ascultare desăvârșită față de legea lui Dumnezeu, arătând că oamenii pot deveni părtași ai naturii divine și, prin credința în Hristos, pot dobândi puterea morală care a fost pusă la îndemâna lor prin iubirea atât de abundent exprimată în favoarea lor. Agenții umani își pot forma un caracter după asemănarea divină, datorită marii iubiri cu care ne-a iubit Hristos. (…) Planul lui Satana era ca, prin filozofiile sale mincinoase, să mărească despărțirea care exista între Dumnezeu și om. El a susținut că omul nu poate ține legea lui Dumnezeu și, prin urmare, că Dumnezeu a fost obligat să schimbe legile pe care le făcuse și a desființat regula guvernării Sale. ST 7/03/1895

În planul Său divin de mântuire, Dumnezeu L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca orice voce să fie adusă la tăcere cu privire la faptul că nu este cu putință pentru omenire să păzească legea lui Dumnezeu. În Hristos, divinitatea și umanitatea au purtat fiecare încercare a ispitei. În El, umanitatea este înălțată și onorată. În Hristos, omul are privilegiul de a deveni părtaș de natură divină. RH 29/11/1898

Satana a declarat că ființele umane nu pot ține legea. Hristos a dovedit că această declarație este falsă. RH 24/09/1901

În natura Sa umană, Hristos a ascultat în mod desăvârșit de legea lui Dumnezeu, dovedind astfel tuturor că această lege poate fi ținută. RH 28/05/1901 

Satana și-a aruncat umbra pe calea fiecărei ființe umane, pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu lumii într-o lumină falsă. El a înveșmântat caracterul lui Dumnezeu cu atribute care sunt satanice și în totală contradicție cu adevărul. El L-a zugrăvit ca pe o ființă plină de răzbunare, ca pe un dătător de lege a cărui lege este dincolo de puterea omului de a o păzi, și a sădit vrăjmășie în inima păcătosului, astfel încât omul nenăscut din nou să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Aceasta este impresia pe care Satana a făcut-o asupra minții umane. Aceia care prezintă legea lui Dumnezeu ca o reproducere a caracterului divin, vor îmbina cu învățătura lor ceea ce ține de acest subiect și vor prezenta dragostea Tatălui și a Fiului. Când lucru acesta va fi realizat, umbra celui rău va fi îndepărtată din inimile oamenilor, iar lumina clară a iubirii lui Hristos, iluminând înțelegerea, va dezvălui caracterul lui Dumnezeu ca fiind al cuiva care este infinit de milos (…). RH 10/02/1891

A fost necesar ca Hristos să ia asupra Sa natura noastră, pentru a dovedi falsitatea declarațiilor lui Satana. Apostaziatul a aruncat dispreț asupra legii lui Dumnezeu și a declarat că este imposibil pentru oameni să țină porunca lui Dumnezeu, care fusese prestabilită în sfaturile cerești. ST 18/06/1894

Uită-te din nou la ultimul citat. De ce a fost necesar ca Hristos să ia asupra Sa natura noastră pentru a dovedi falsitatea acuzațiilor lui Satana? Și ce a vrut Ellen White să spună prin expresia natura noastră? Firul ei logic devine din ce în ce mai clar pe măsură ce trecem la următorul capitol – Hristos acceptă condițiile provocării.