Capitolul 5 - 120 de versete despre biruință
Copiază link

Capitolul 5 - 120 de versete despre biruință

În armonie cu conceptul „Scripturile în primul rând”, vom prezenta aici o listă parțială a versetelor biblice care, pentru Ellen White, înseamnă „biruință”. Trebuie subliniat faptul că aceasta este doar o eșantionare extrasă din cele cinci volume din binecunoscuta serie Marea luptă. (Patriarhi și profeți; Profeți și regi; Hristos, lumina lumii; Faptele apostolilor; Tragedia veacurilor).

Aceste cinci volume cuprind doar o fracțiune din cele douăzeci și cinci de milioane de cuvinte pe care Ellen White le-a scris. A examina sau a compila textele biblice pe care le-a folosit în toate scrierile ei ar fi o sarcină enormă, cu mult peste abilitățile scriitorilor actuali.

Când se amintește că eșantionarea noastră este limitată la un singur subiect și că ea a folosit versetele în mod abundent în tratarea tuturor subiectelor, gradul ei de familiarizare cu cuvântul lui Dumnezeu este și mai impresionant. Ea, efectiv, a supraviețuit cu versetele biblice. 

Folosim „codul adventist”, așa cum este numit, pentru a identifica prin inițiale cartea la care se face referire și numărul paginii, astfel încât cei care doresc, să poată apela la sursă și să studieze aplicarea textului. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu „codul”, PP = Patriarhi și profeți; PR = Profeți și regi; HLL = Hristos, lumina lumii, FA = Faptele apostolilor și TV = Tragedia veacurilor.

(…) arată-mi acum calea Ta, ca să Te cunosc (…). (Exodul 33:13 – Fidela, apud. HLL, p. 331).

(…) Prezența Mea va merge cu tine și îți voi da odihnă. (Exodul 33:14 – Fidela, apud. HLL, p. 331).

(…) Am vindecat aceste ape; nu va mai ieși din ele nici moarte nici pământ sterp. (2 Împărați 2:21 – Fidela, apud. PR, p. 233).

(…) prin cuvântul buzelor Tale m-am păzit de cărările nimicitorului. (Psalmii 17:4 – Fidela, apud. HLL, p. 123).

Legea Domnului este desăvârșită, convertind sufletul. (Psalmii 19:7 – Fidela, apud. HLL, p. 308).

Îmi place să fac voia Ta, Dumnezeul meu; da, legea ta este înăuntrul inimii mele. (Psalmii 40:8 – Fidela, apud. PP, p. 372).

Pentru ca aceştia să-şi pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu şi să păzească poruncile Lui. (Psalmii 78:7, apud. PR, p. 378).

Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta! (Psalmii 119:11, apud. HLL, p. 123).

Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale! (Psalmii 119:18, apud. TV, p. 600).

A oprit furtuna, a adus liniştea şi valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniştit şi Domnul i-a dus în limanul dorit. (Psalmii 107: 29-30, apud. HLL, p. 337).

Tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile. (Psalmii 147: 3, apud. HLL, p. 329).

Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost. (Proverbe 18:10, apud. HLL, p. 131).

Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare. (Proverbe 28:13, apud. TV, p. 489).

(…) Teme-te de Dumnezeu și ține poruncile lui, căci aceasta este întreaga datorie a omului. (Eclesiastul 12:13 – Fidela, apud. TV, p. 436).

(…) Lucrarea neprihănirii va fi pacea; și roada neprihănirii liniștea și asigurarea pentru totdeauna. (Isaia 32:17 – KJV, apud. HLL, p. 337).

(…) „Îmi sunteţi martori”, zice Domnul, „că Eu sunt Dumnezeu”. (Isaia 43:12, apud. HLL, p. 347).

O, de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu şi fericirea ta, ca valurile mării! (Isaia 48:18, apud. HLL, p. 331).

(…) Domnul mă va ajuta; de aceea nu voi fi încurcat (…) și știu că nu voi fi rușinat (…) Iată, Domnul Dumnezeu mă va ajuta (…) Cine printre voi se teme de Domnul (…) care umblă în întuneric și nu are lumină? Să se încreadă în numele Domnului și să se sprijine pe Dumnezeul Lui. (Isaia 50: 7-10 – Fidela, apud. HLL, p. 123).

(…) care ai în inimă Legea Mea (…). (Isaia 51:7, apud. PP, p. 338).

(…) Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor. (Isaia 53:6, apud. HLL, p. 329).

(…) munții se vor depărta și dealurile vor fi mutate, dar bunătatea mea nu se va depărta de tine, nici legământul păcii mele nu va fi mutat, spune Domnul, care are milă de tine. (Isaia 54:10 – Fidela, apud. HLL, p. 483).

(…) mâna Domnului nu s-a scurtat, încât să nu poată salva, nici urechea Lui nu s-a îngreunat, încât să nu poată auzi; ci nelegiuirile voastre au făcut o despărțire între voi și Dumnezeul vostru și păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi, ca să nu asculte. (Isaia 59:1-2 – Fidela, apud. PR, p. 323).

(…) Când dușmanul va intra ca un potop, Duhul Domnului va ridica un steag împotriva lui. (Isaia 59:19 – Fidela, apud. TV, p. 600).

Aşa vorbeşte Domnul: „Staţi în drumuri, uitaţi-vă şi întrebaţi care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună: umblaţi pe ea, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre!” (…). (Ieremia 6:16, apud. HLL, p. 331).

Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou (…). (Ezechiel 36:26, apud. HLL, p. 407).

(…) nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu”, zice Domnul oştirilor. (Zaharia 4:6, apud. TV, p. 529).

Binecuvântați sunt cei ce flămânzesc și însetează după neprihănire (…). (Matei 5:6 – KJV, apud. HLL, p. 302).

Voi fiţi deci desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru ceresc este desăvârşit. (Matei 5:48, apud. HLL, p. 311).

Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu din ceruri. (Matei 7:21, apud. PP, p. 207).

(…) „Doamne, dacă vrei, poţi să mă curăţeşti.” (…) Da, vreau, fii curăţit!” (Matei 8:2-3, apud. HLL, p. 266).

Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este plăcut şi povara Mea este uşoară. (Matei 11:29-30, apud. TV, p. 489).

(…) Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. (Matei 16:24, apud. FA, p. 560).

(…) Dacă poți crede, toate lucrurile sunt posibile celui ce crede. (Marcu 9:23 – Fidela, apud. HLL, p. 428).

Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât să cadă o frântură de literă din Lege. (Luca 16:17, apud. HLL, p. 308).

Și nu va face Dumnezeu dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către El, deși rabdă îndelung în ce îi privește? Vă spun că le va face repede dreptate (…). (Luca 18:7-8 – Fidela, apud. PP, p. 203).

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16, apud. HLL, p. 493).

(…) [Tatăl] nu M-a lăsat singur, pentru că fac totdeauna ce-I este plăcut Lui. (Ioan 8:29, apud. PP, p. 372).

(…) Eu Îmi cunosc oile, şi ele Mă cunosc pe Mine, aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl şi cum cunosc Eu pe Tatăl (…). (Ioan 10, 14-15, apud. HLL, p. 483).

Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. (Ioan 14:15, apud. HLL, p. 668).

(…) vine stăpânul lumii acesteia. El nu are nimic în Mine. (Ioan 14:30, apud. HLL, p. 123).

Eu sunt adevărata Viţă şi Tatăl Meu este Lucrătorul viei. (Ioan 15:1, apud. HLL, p. 675).

El Mă va proslăvi (…). (Ioan 16:14, apud. HLL, p. 671).

(…) dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea. (Ioan 16:33, apud. HLL, p. 123).

(…)  sunt curat de sângele tuturor. (Fapte 20:26, apud. FA, p. 394). 

Așadar, prin credinţă desfiinţăm Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, întărim Legea. (Romani 3:31, apud. PP, p. 373).

(…) fiindcă am fost îndreptățiți prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. (Romani 5:1, apud. PP, p. 373).

(…) Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat? (Romani 6:2, apud. TV, p. 468).

Aşa că Legea este sfântă, iar porunca este sfântă, dreaptă şi bună. (Romani 7:12, apud. HLL, p. 309).

(…) legea Duhului dătător de viaţă în Hristos Isus te-a eliberat de legea păcatului şi a morţii. (Romani 8:2, apud. HLL, p. 446).

(…) Dumnezeu, trimițând pe propriul său Fiu în asemănarea cărnii păcătoase și pentru păcat, a condamnat păcatul în carne; pentru ca dreptatea legii să fie împlinită în noi, care umblăm nu conform cărnii, ci conform Duhului. (Romani 8:3-4 – Fidela, apud. PP, p. 373).

(…) asemenea chipului Fiului Său (…). (Romani 8:29, apud. HLL, p. 341).

El, care nu L-a cruțat nici pe propriul Său Fiu, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va dărui totul fără plată împreună cu El? (Romani 8:32, apud. TV, p. 477).

(…) voi nu sunteţi ai voştri? Aţi fost cumpăraţi cu un preţ (…). (1 Corinteni 6:19-20, apud. FA, p. 566).

(…) mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos. (1 Corinteni 15:57, apud. TV, p. 470).

(…) împăcând lumea cu Sine (…). (2 Corinteni 5:19, apud. PP, p. 64).

(…) Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu. (2 Corinteni 6:16, apud. HLL, p. 311).

(…) Noi nimicim izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu, şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. (2 Corinteni 10:4-5, apud. FA, p. 483).

(…) Harul Meu îți este de ajuns (…). (2 Corinteni 12:9, apud. TV, p. 489).

(…) Când sunt slab, atunci sunt tare. (2 Corinteni 12:10, apud. HLL, p. 493).

Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine pentru mine. (Galateni 2:20, apud. HLL, p. 390).

(…) departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, iar eu, faţă de lume! (Galateni 6:14, apud. HLL, p. 661).

(…) Deşteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morţi (…). (Efeseni 5:14, apud. HLL, p. 320).

Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi rezista împotriva uneltirilor Diavolului. (Efeseni 6:11, apud. TV, p. 510).

(…) conducătorilor veacului întunecat de acum, a duhurilor răutății care sunt în locurile cerești (…). (Efeseni 6:12, apud. PR, p. 489).

(…) duceţi până la capăt mântuirea voastră cu frică şi cutremur! Căci Dumnezeu este Cel care lucrează în voi şi voinţa, şi înfăptuirea, după buna Lui plăcere. (Filipeni 2: 12-13, apud. FA, p. 482).

(…) eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, către premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu în Hristos Isus. (Filipeni 3:13-14, apud. FA, p. 483).

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului Său preaiubit. (Coloseni 1:13, apud. HLL, p. 320).

Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră (…). (1 Tesaloniceni 4:3, apud. TV, p. 469).

Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire. (1 Tesaloniceni 4:7, apud. FA, p. 262).

Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi pe deplin (…). (1 Tesaloniceni 5:23, apud. TV, p. 469).

(…) v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, urmând să dobândiți slava Domnului nostru Isus Hristos. (2 Tesaloniceni 2:14, apud. HLL, p. 341).

Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. (2 Timotei 1:7, apud. HLL, p. 341).

(…) trebuia să Se asemene fraților Săi în toate privințele (…). (Evrei 2:17, apud. HLL, p. 24).

(…) a fost ispitit ca noi în toate privințele (…). (Evrei 4:15, apud. HLL, p. 24).

(…) că El există și că îi răsplătește pe cei ce-L caută. (Evrei 11:6, apud. PP, p. 88).

(…) Legea libertății. (Iacov 2:12, apud. HLL, p. 466).

Tot astfel și credința: dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. (Iacov 2:17, apud. PP, p. 73).

După cum vezi, credința lucra împreună cu faptele lui și, prin fapte, credința a ajuns desăvârșită. (Iacov 2:22, apud. PP, p. 73).

Supuneți-vă deci lui Dumnezeu, împotriviți-vă Diavolului, și el va fugi de la voi! Apropiați-vă de Dumnezeu, și El Se va apropia de voi (…). (Iacov 4:7-8, apud. HLL, p. 131).

(…) păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință (…). (1 Petru 1:5, apud. FA, p. 530).

(…) cea exterioară, care constă în împletituri ale părului, în purtarea bijuteriilor de aur sau în îmbrăcarea cu haine scumpe, ci (…) omul ascuns al inimii, anume caracterul nepieritor al unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. (1 Petru 3:3-4, apud. TV, p. 462).

(…) făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași naturii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. (2 Petru 1:4, apud. HLL, p. 123).

Dar cine nu are aceste virtuți este orb sau nu vede bine și a uitat că a fost curățat de păcatele făcute mai demult. (2 Petru 1:9, apud. FA, p. 533).

(…) căutați cu atât mai mult să întăriți chemarea și alegerea voastră, căci, dacă faceți astfel, nu veți aluneca niciodată. (2 Petru 1:10, apud. FA, p. 533).

Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem: dacă păzim poruncile Lui. (1 Ioan 2:3, apud. HLL, p. 396).

(…) nu păzește poruncile Lui este un mincinos, și adevărul nu este în el. (1 Ioan 2:4, apud. PP, p. 73).

Cine zice: „Îl cunosc”, dar nu păzește poruncile Lui este un mincinos, și adevărul nu este în el. Dar în cel care păzește Cuvântul Lui dragostea lui Dumnezeu a ajuns cu adevărat desăvârșită; prin aceasta știm că suntem în El. (1 Ioan 2:4-5, apud. FA, p. 563).

Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. (1 Ioan 2:6, apud. HLL, p. 409).

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu! (…) Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom fi asemenea Lui, pentru că Îl vom vedea așa cum este. (1 Ioan 3:1-2, apud. FA, p. 545).

(…) copii ai lui Dumnezeu (…). (1 Ioan 3:2, apud. PP, p. 64).

Oricine are nădejdea aceasta în El se curățește, după cum El este curat. (1 Ioan 3:3, apud. FA, p. 559).

(…) știți că El S-a arătat ca să ridice păcatele; și în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuiește; oricine păcătuiește nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. (1 Ioan 3:5-6, apud. FA, p. 563).

(…) orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. (1 Ioan 3:22, apud. HLL, p. 668).

Cine păzește poruncile Lui rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. (1 Ioan 3:24, apud. FA, p. 563).

(…) Dumnezeu este dragoste, și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, iar Dumnezeu rămâne în el. (1 Ioan 4:16, apud. FA, p. 560).

(…) dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. (1 Ioan 5:3, apud. TV, p. 436).

(…) [Eu sunt] Cel Viu. Am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor. (Apocalipsa 1:18, apud. HLL, p. 483).

(…) ceasul încercării care va veni peste lumea întreagă, ca să-i încerce pe locuitorii pământului. (Apocalipsa 3:10, apud. TV, p. 560).

Celui ce va birui îi  voi da să stea cu Mine pe tronul Meu, după cum și Eu am biruit și am stat cu Tatăl Meu pe tronul Lui. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu și cu niciun chip nu va mai ieși din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu și numele cetății Dumnezeului Meu (…) și Numele Meu cel nou. (Apocalipsa 3:21,12, apud. HLL, p. 549).

Și l-au biruit (șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana) prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturiei lor și nu și-au iubit viața până la moarte. (Apocalipsa 12:11,9, apud. PP, p. 77).

(…) poruncile lui Dumnezeu și credința în Isus. (Apocalipsa 14:12, apud. PR, p. 300).

Binecuvântați sunt cei ce împlinesc poruncile lui, ca să aibă dreptul la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. (Apocalipsa 22:14 – Fidela, apud. PP, p. 208).