Capitolul 35 - Hristos ne oferă multe exemple
Copiază link

Capitolul 35 - Hristos ne oferă multe exemple

Exact în măsura în care este primit și trăit, cuvântul lui Dumnezeu va impresiona cu puterea sa și va atinge cu viața sa, orice izvor al acțiunii și orice fază de formare a caracterului. Va curăța orice gând, va dirija orice dorință. Aceia care își vor pune toată încrederea în cuvântul lui Dumnezeu se vor purta ca niște oameni adevărați și vor fi puternici. Ei se vor ridica deasupra tuturor lucrurilor demne de dispreț, pentru a trăi într-o atmosferă lipsită de orice întinare. 

Când omul este în tovărășie cu Dumnezeu, acel țel neclintit care i-a păstrat pe Daniel și Iosif în mijlocul stricăciunii curților păgâne, îi va face o viață de puritate neîntinată. Veșmântul caracterului său va fi nepătat. În viața sa, lumina lui Hristos nu va scădea. Steaua strălucitoare a dimineții va răsări cu o lumină statornică asupra lui într-o slavă neschimbătoare. DV, p. 136 

Cu toate că patriarhii și apostolii au fost supuși slăbiciunilor umane, totuși, prin credință, au obținut o reputație bună, și-au dus luptele în puterea Domnului și au biruit glorios. Astfel, noi ne putem încrede în virtutea sacrificiului ispășitor și să fim biruitori în numele lui Isus. 4M, p. 15

Întrucât ați renunțat fățiș la păcat și la Satana, cele trei mari puteri ale cerului s-au angajat să vă ajute să biruiți. (…) Caracterul creștin trebuie să fie o reproducere a caracterului lui Hristos. Aceeași dragoste, același har, aceeași bunăvoință altruistă care a caracterizat viața Răscumpărătorul, trebuie să caracterizeze viețile urmașilor Săi (…) În marea Sa milă, Dumnezeu le dă bărbaților și femeilor putere pentru slujire, întărindu-i așa cum i-a întărit pe Iosif, Samuel, Daniel, Timotei și pe mulți alții care s-au folosit de făgăduințele Sale. ST 12/02/1902

Este privilegiul nostru să trăim în lumina călăuzitoare a cerului. Așa a umblat Enoh cu Dumnezeu. Nu a fost mai ușor pentru Enoh să trăiască o viață neprihănită decât este pentru noi în aceste zile. Lumea din timpul său nu era mai favorabilă decât acum pentru creșterea în har și sfințenie. Prin rugăciune și comuniune cu Dumnezeu, Enoh a fost făcut în stare să fugă de stricăciunea care este în lume prin pofte. Trăim în timpul primejdios al ultimelor zile și trebuie să primim putere din aceeași sursă. Noi trebuie să umblăm cu Dumnezeu. RH 9/01/1900 

Mulți îl privesc pe Enoh ca pe un om căruia Dumnezeu i-a dat o putere specială pentru a trăi o viață mai sfântă decât putem trăi noi. Însă caracterul omului care a fost atât de sfânt, încât a fost mutat la cer fără să vadă moartea, este o reprezentare a caracterului ce va fi obținut de cei care vor fi mutați la cer atunci când Hristos va veni pe norii cerului. Viața lui Enoh nu a fost mai exemplară decât poate fi viața fiecăruia care menține o legătură strânsă cu Dumnezeu. ST 12/10/1904

Enoh a fost un personaj remarcabil. Mulți privesc viața lui ca pe ceva mai presus de ceea ce majoritatea muritorilor pot atinge vreodată. Dar viața și caracterul lui Enoh, care erau atât de sfinte, încât a fost mutat la cer fără să vadă moartea, reprezintă ceea ce trebuie să fie viața și caracterul tuturor acelora care, asemenea lui Enoh, vor fi mutați la cer când va veni Hristos. Viața lui a fost ceea ce poate fi viața fiecărui om, dacă este în legătură strânsă cu Dumnezeu. RH 1/09/1885

Enoh a umblat cu Dumnezeu printr-o continuă luptă și o credință simplă. Și noi putem face la fel. ST 23/06/1887

Enoh îi reprezintă pe aceia care vor rămâne pe pământ și vor fi mutați la cer fără să vadă moartea. El reprezintă acea mulțime care va trăi în mijlocul primejdiilor ultimelor zile și se va împotrivi oricărei stricăciunii, oricărei mârșăvii, oricărui păcat și nelegiuiri, și totuși va rămâne neîntinată de toate acestea. Și noi putem fi ca Enoh. S-au asigurat rezerve pentru noi. Ajutorul se află la Cel care este puternic și, cu toții, ne putem prinde de tăria Lui desăvârșită. RH 19/04/1870

Dacă Enoh ar fi pe pământ în zilele noastre, inima lui ar fi în armonie cu toate cerințele lui Dumnezeu. El ar umbla cu Dumnezeu, deși ar fi înconjurat de influențele cele mai rele și mai degradante. Tot așa putem rămâne și noi curați și neîntinați. RH 15/04/1909

Caracterul evlavios al (lui Enoh) trebuie să reprezinte starea de sfințenie la care trebuie să ajungă poporul lui Dumnezeu, care nădăjduiește să fie mutat la cer. RH 31/07/1888

Enoh a fost ispitit întocmai ca noi. El nu a fost înconjurat de o societate mai prietenoasă față de neprihănire decât este cea care ne înconjoară. Atmosfera pe care o respira era pătată de păcat și stricăciune, ca a noastră. Totuși, el a trăit o viață de sfințenie. El n-a fost întinat de păcatele predominante ale epocii în care a trăit. Tot așa putem rămâne și noi curați și neîntinați. El a fost un reprezentant al sfinților care locuiesc în mijlocul pericolelor și stricăciunilor zilelor din urmă. 2M, p. 122

Aceia care, însă, nu sunt dispuși să părăsească orice păcat și să caute cu stăruință binecuvântarea lui Dumnezeu, nu o vor primi. Dar toți aceia care se vor prinde de binecuvântările lui Dumnezeu, așa cum a făcut Iacov, și vor fi la fel de serioși și stăruitori cum a fost el, vor învinge așa cum a învins el. PP, p. 203

Tinerii de astăzi pot avea același spirit pe care l-a avut Daniel. Ei pot scoate din același izvor al puterii, pot avea aceeași putere de stăpânire de sine și pot da pe față același har în viața lor, chiar și în împrejurările cele mai nefavorabile. PR, pp. 489-490

O astfel de transformare a caracterului, așa cum este văzută în viața lui Ioan, este totdeauna rezultatul comuniunii cu Hristos. În caracterul cuiva pot fi defecte vădite. Totuși, atunci când el devine un adevărat ucenic al lui Hristos, puterea harului divin îl transformă și-l sfințește. Privind ca într-o oglindă slava Domnului, el este schimbat din slavă în slavă, până ce ajunge asemenea Celui pe care Îl adoră. FA, p. 559

Deși Daniel a fost un om cu aceleași pasiuni ca ale noastre, pana inspirației îl prezintă ca având un caracter fără cusur. Viața lui ne este dată ca un exemplu strălucit de ceea ce poate deveni omul, chiar în această viață, dacă vrea să-L facă pe Dumnezeu tăria lui și să se folosească cu înțelepciune de ocaziile și privilegiile care-i sunt la îndemână. ST 4/11/1886; 4M, p. 569

Tinerii care doresc să stea cum a stat Daniel, trebuie să-și exercite la maxim puterile spirituale, cooperând cu Dumnezeu și încrezându-se total în tăria pe care El a promis-o tuturor celor care vin la El în umilă ascultare. YI 24/09/1907 

Dumnezeul lui Daniel lucrează cu putere în folosul fiecăruia care caută să cunoască și să facă voia Sa. Prin împărtășirea Duhului Său, El întărește orice scop adevărat, orice hotărâre nobilă. YI 20/08/1903

Noi putem avea Duhul pe care Enoh, Iosif și Daniel l-au avut. Putem scoate din același izvor al puterii, putem avea aceeași putere de stăpânire de sine, iar aceleași îndurări pot străluci în viața noastră. ST 11/11/1886 

Enoh a trăit într-o epocă stricată, când puterea morală era foarte slabă. Întinarea mișuna pretutindeni în jurul lui. Și totuși el a umblat cu Dumnezeu. El și-a educat mintea spre devoțiune – spre a se gândi la lucruri curate și sfinte, iar conversația lui era despre lucrurile sfinte și dumnezeiești. A fost făcut un tovarăș al lui Dumnezeu. Enoh umblat cu El și a primit sfatul Său. A trebuit să se confrunte cu aceleași tentații ca noi. El nu a fost înconjurat de o societate mai prietenoasă față de neprihănire decât este cea care ne înconjoară astăzi. Atmosfera pe care o respira era pătată de păcat și stricăciune, ca a noastră. Totuși, n-a fost întinat de păcatele predominante ale epocii în care a trăit. Tot așa putem rămâne și noi curați și neîntinați, cum a rămas credinciosul Enoh. El a fost un reprezentant al sfinților care locuiesc în mijlocul pericolelor și stricăciunilor zilelor de pe urmă. Pentru ascultarea credincioasă față de Dumnezeu, el a fost mutat. Tot așa, cei care sunt în viață și rămân credincioși, vor fi mutați la cer. Ei vor fi mutați dintr-o lume păcătoasă și stricată în bucuriile curate ale cerului. RH 23/08/1881 

Enoh a umblat cu Dumnezeu timp de trei sute de ani. El era în armonie cu voia cerului. Enoh este un reprezentant al poporului care urmează să fie mutat de pe pământ. RH 12/03/1889

Dumnezeu dorește ca, prin viața noastră, să oferim oamenilor din lume un exemplu a ceea ce ei ar trebui să fie și a ceea ce pot fi prin ascultarea de evanghelia lui Hristos. RH 14/01/1904 

Poporul lui Dumnezeu se va separa de practicile nelegiuite ale celor din jurul lui și va căuta curăția cugetului și o sfântă conformare față de voia Lui, până când chipul Său divin va fi reflectat în el. La fel ca Enoh, el va fi pregătit pentru mutarea la cer. ST 20/02/1879 

Înainte de a fi luat la cer, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani, iar starea lumii de atunci nu a fost mai favorabilă desăvârșii caracterului creștin decât este astăzi. Cum a umblat Enoh cu Dumnezeu? El și-a educat mintea și inima să simtă mereu prezența lui Dumnezeu, iar atunci când era dezorientat, rugăciunile lui se înălțau către Dumnezeu, ca El să-l aibă în paza Lui, să-l învețe voia Sa (…) Enoh a fost un reprezentant al celor care vor fi pe pământ când va veni Hristos. ST 29/12/1887 

Aceasta [schimbarea lui Ioan] este rezultatul sigur al legăturii cu Isus. Pe măsură ce medităm asupra caracterului Său, inimile noastre sunt copleșite de dragoste, se trezește în noi dorința de a deveni asemenea Celui pe care îl iubim și, privind, suntem schimbați. Când Hristos locuiește în inimă, întreaga natură este transformată. Tot ceea ce întinează este îndepărtat din templul sufletului. Pofta, pasiunile josnice, gândurile necurate, mândria, afecțiuni necumpătate, răzbunarea, revașa, lăcomia, invidia, toate acestea sunt interzise. Și ceea ce am iubit odată, acum urâm, fiindcă devenim făpturi noi în Hristos Isus. Spiritul lui Hristos, dragostea Lui, înmoaie inima, supune sufletul și înalță gândurile și dorințele către Dumnezeu și spre cer. ST 13/01/1888

[Omul] are privilegiul de a deveni părtaș de natură divină. Acest lucru îi va da puterea de a învinge răul și de a iubi și a alege ceea ce este bine. El are o conștiință, care, sub controlul lui Dumnezeu, va aproba binele și va condamna răul. Și dacă dorește, poate avea părtășie cu Dumnezeu. El poate umbla și vorbi cu Dumnezeu, așa cum a făcut Enoh. Această tovărășie sfântă nu va fi refuzată nimănui care va crede în Hristos ca mântuitor personal. Astfel centrându-și afecțiunea asupra contemplării lui Dumnezeu, omul poate dezvolta un caracter nobil. ST 26/08/1897

Acel timp nu a fost mai favorabil decât timpul prezent pentru dezvoltarea caracterului creștin, și totuși citim că Enoh a umblat cu Dumnezeu. Hristos a fost tot atât de real mântuitorul lui Enoh, cum este mântuitorul nostru, iar prin puterea Sa, în ciuda stricăciunii din acea epocă degenerată, Enoh și-a desăvârșit un caracter creștin. ST 4/10/1899 

Înainte de a putea intra în curțile cerești, trebuie să fim rafinați, curățați, înălțați și înnobilați. Pentru a păstra curăția pe care o cere Dumnezeu, adevărul trebuie adus în contact permanent cu mintea și cu inima. Dumnezeu Își cheamă poporul să umble cu El, așa cum a umblat Enoh. ST 18/09/1901

Puterea cea mare a lui Satana asupra neamului omenesc, îi ține pe oameni la un nivel inferior. Dar aceasta nu trebuie să fie așa, altfel Enoh nu ar fi putut să devină atât de înălțat și de înnobilat, încât să umble cu Dumnezeu. 4M, p. 547

Dumnezeu ne cheamă și pe noi la o asemenea comuniune. Sfințenia de caracter a celor care vor fi răscumpărați dintre oameni la a doua venire a Domnului, trebuie să fie ca cea a lui Enoh. 8M, p. 331

Caracterul sfânt al acestui profet [Ehoh] reprezintă starea de sfințenie ce trebuie să fie atinsă de cei care vor fi „răscumpărați de pe pământ” (Apocalipsa 14:3) la revenirea lui Isus Hristos (…) asemenea lui Enoh, poporul lui Dumnezeu va căuta puritatea inimii și conformarea față de voia Sa, până când vor reflecta asemănarea cu Hristos. PP, p. 88

De pe chipul său, frumusețea sfințeniei care îl transformase [pe Ioan] strălucea cu o strălucire asemănătoare celei a lui Hristos. În adorare și iubire, el L-a privit pe Mântuitorul până ce asemănarea cu Hristos și părtășia cu El au devenit singura lui dorință, iar în caracterul său s-a reflectat caracterul Învățătorului său. FA, p. 545

Pentru slava lui Dumnezeu, fii plin de ambiție în cultivarea fiecărei trăsături frumoase a caracterului. În orice fază a clădirii caracterului, trebuie să fii plăcut lui Dumnezeu. Și acest lucru îl poți face, căci Enoh a fost plăcut înaintea lui Dumnezeu, deși a trăit într-o epocă decăzută. Există oameni asemenea lui Enoh și în zilele noastre. PDH, p. 332

Sufletele care au purtat asemănarea lui Satana au fost transformate după chipul lui Dumnezeu. FA, p. 476

Aceia care au ascultat de Dumnezeu în toate veacurile au fost transformați în caracter, iar în aceste zile din urmă, când nelegiuirea abundă pretutindeni, înțelepciunea și priceperea noastră înaintea tuturor oamenilor vor consta în ascultarea noastră față de standardul neprihănirii. ST 6/01/1888

În fiecare generație de la Adam încoace, au existat oameni, puțini la număr, care s-au împotrivit șiretlicurilor lui [Satana] și au stat ca reprezentanți nobili a ceea ce era în puterea omului să facă și să fie – Hristos lucrând cu eforturile omenești și ajutându-l pe om să biruie puterea lui Satana. Enoh și Ilie sunt reprezentanții potriviți a ceea ce ar putea să fie rasa umană, prin credința în Isus Hristos, dacă ar alege să fie astfel. Satana a fost foarte tulburat datorită faptului că acești oameni nobili și sfinți au rămas nepătați în mijlocul întinării morale din jurul lor, și-au desăvârșit un caracter cu totul neprihănit și au fost considerați vrednici să fie mutați la cer. Deoarece ei au stat prin putere morală și prin integritate nobilă, biruind ispitele lui Satana, acesta nu a putut să-i aducă sub domnia morții. El a triumfat pentru că a avut puterea să-l biruie pe Moise prin ispitele lui și pentru că a putut să păteze caracterul lui ilustru, conducându-l la păcatul de a-și asuma înaintea poporului slava care Îi aparținea lui Dumnezeu. RH 3/03/1874

Mii de oameni au scos apă din aceste fântâni ale vieții și cu toate acestea apa din ele n-a scăzut. Mii au fost aceia care L-au pus pe Domnul înaintea lor și, privind la El, au fost schimbați în același chip al Său. PDH, pp. 133-134

Creștinul poate că nu este conștient de schimbarea cea mare. Căci cu cât seamănă mai mult cu Hristos în caracter, cu atât mai modeste vor fi părerile lui despre sine, dar lucrul acesta va fi văzut și simțit de toți cei din jurul său. Aceia care au avut cea mai profundă experiență în lucrurile lui Dumnezeu sunt cei mai departe de mândrie sau înălțare de sine. 5M, p. 223