Capitolul 31 - Hristos ne împuternicește prin îngerii Săi
Copiază link

Capitolul 31 - Hristos ne împuternicește prin îngerii Săi

Nimic nu este în aparență mai neajutorat, și totuși în realitate mai de nebiruit, ca sufletul care-și simte nimicnicia și se sprijină în totul pe meritele Mântuitorului. Mai degrabă ar trimite Dumnezeu toți îngerii din cer, pentru a da ajutor unuia ca acesta, decât să îngăduie ca el să fie înfrânt. RH 20/01/1903, 7M, p. 17

Când îi predăm lui Dumnezeu tot ce suntem și tot ceea ce avem, atunci când suntem puși în situații dificile și periculoase, venind în contact cu Satana, ar trebui să ne amintim că vom fi victorioși în înfruntarea cu inamicul în numele și puterea Celui care a biruit. Mai degrabă ar fi însărcinați toți îngerii să vină în ajutorul nostru, atunci când depindem de Hristos în acest fel, decât să ne fie îngăduit să fim biruiți. RH 5/02/1895 

Deși prin neascultarea noastră am meritat dezaprobarea și condamnarea lui Dumnezeu, totuși El nu ne-a părăsit, lăsându-ne să ne luptăm cu puterea inamicului. Îngerii cerești luptă pentru noi și, cooperând cu ei, putem învinge puterile răului. RH 15/10/1908

În jurul fiecărui suflet ispitit sunt îngeri ai lui Dumnezeu, gata să ridice stindardul neprihănirii, dacă cel ispitit va arăta doar o împotrivire față de rău. Fiecare poate fi un biruitor. RH 8/08/1907

Dacă ni s-ar deschide ochii, am vedea îngeri cerești în jurul nostru, pentru a ne proteja de influența oștirilor răului. RH 1/08/1907

Cel care aderă cu fermitate la principiile adevărului are asigurarea că puncte sale cele mai slabe de caracter pot deveni punctele sale cele mai tari. Îngerii cerești sunt aproape de acela care se străduiește să-și aducă viața în armonie cu Dumnezeu și cu legea Sa sfântă. RH 18/02/1904 

Dumnezeu dorește să înaintăm mereu, încrezându-ne în puterea Sa. Îngerii lui Dumnezeu îl slujesc pe fiecare copil credincios. Dați numai crezare făgăduințelor lui Dumnezeu, iar când vine ispita, ațintiți-vă privirile spre Sion și mergeți înainte. RH 16/05/1899

(…) există îngeri care excelează în putere și care vor fi cu noi în toate conflictele noastre, numai să fim credincioși. 3M, p. 526

Îngerii păzitori pe care Iacov i-a văzut în viziune, urcând și coborând acea scară sclipitor de strălucitoare, sunt cu noi, înregistrând lucrarea noastră și aducându-ne tăria și puterea divină care să se unească cu efortul omenesc. RH 8/07/1884

El i-ar trimite, mai degrabă, pe toți îngerii din cer să-l păzească pe poporul Său, decât să lase un singur suflet care se încrede în El să fie biruit de Satana. TV, p. 560

El îi trimite încontinuu pe îngerii Săi la aceia care, prinși de împrejurările cele mai descurajatoare, se roagă în credință ca, o putere mai înaltă decât ei, să-i ia în stăpânire și să le aducă eliberare și pace. PR, p. 378

Nu uitați că Dumnezeu, Hristos și îngerii cerești luptă împreună cu voi. Ioan spune: „V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari (…) și l-ați biruit pe cel rău.” Dacă Dumnezeu nu le-ar fi dat copiilor Săi puterea de a birui, aceste cuvinte nu ar fi fost scrise. YI 1/01/1903

Sfinții îngeri ai cerului privesc lupta neîntreruptă dintre ispititor și cei ispitiți. Dacă cei ispitiți întorc spatele ispitei și înving în puterea lui Isus, îngerii se bucură, fiindcă Satana a pierdut în luptă. YI 16/07/1903

Când ne angajăm în această lucrare, îngerii lui Dumnezeu se vor apropia pentru a transmite putere divină și pentru a uni puterea cerească cu slăbiciunea omenească. Atunci vom fi transformați după chipul Domnului nostru. RH 11/02/1890

Lupta este în fața ta, însă nu ești chemat să lupți singur. Hristos și îngerii sunt alături de tine. ST 28/08/1901

Îngerii lui Dumnezeu vor fi în jurul sufletului ispitit care se luptă pentru victorie. Hotărârea și insistența lui îi vor aduce puterea și harul necesar. ST 18/07/1895

Îngerii lui Dumnezeu îi vor ajuta pe toți cei care se străduiesc să-și armonizeze viața cu viața lui Hristos. Tot atât de sigur precum faptul că ucenicii prind mâna puterii infinite, la fel de sigur este că acea mână îi va ridica. RH 6/07/1905

Dumnezeu este de partea celor care ascultă de El. Dumnezeu este majoritar. Hristos este de partea lor, îngerii cerului sunt de partea lor și toți cei buni sunt de partea lor. Cei care împlinesc legea lui Dumnezeu sunt în majoritate. Ei au acces la puterea pe care lumea nu o poate da sau lua. ST 30/09/1889

În mijlocul influenței contagioase a exemplului rău, care, prin înfățișarea sa amăgitoare, atrage sufletul de la datoria lui, vor fi trimiși îngeri să ne salveze. ST 2/09/1897

Este privilegiul și datoria noastră să primim lumină din cer, ca să putem vedea șiretlicurile lui Satana și să obținem tăria de a ne împotrivi puterii lui. S-au asigurat mijloace pentru ca noi să avem o legătură strânsă cu Hristos și să ne bucurăm de protecția permanentă a îngerilor lui Dumnezeu. RH 23/10/1888

Să ne apropiem de Dumnezeu, pentru ca îngerii Săi să ne protejeze și să ne binecuvânteze. Astfel să câștigăm victoria asupra puterilor întunericului și, în cele din urmă, să primim coroana de slavă, onoarea și viața veșnică în împărăția lui Dumnezeu. ST 19/05/1887

(…) îngerii sunt în jurul acelora care sunt gata să se lase învățați în lucrurile dumnezeiești. Și în timp de mare nevoie, ei își vor aminti chiar acele adevăruri de care au trebuință. În felul acesta, „când vrăjmașul va năvăli ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă”. TV, p. 600

Aceia care își dau seama de importanța studierii vieții lui Hristos, care caută să dezvolte un caracter ca al Lui, vor fi însoțiți de îngerii sfinți, care la fiecare pas îi vor ajuta să-L înalțe pe Mântuitorul. ST 8/08/1900

Universul ceresc este încărcat cu plinătatea darurilor dumnezeiești pe care trebuie să le împărtășească. Îngerii tânjesc după marea bucurie de a împărți harul lui Dumnezeu oamenilor care, la rândul lor, îl vor acorda semenilor lor. ST 14/08/1901

Pe aceștia [cei care luptă cu Satana] i-a încurajat să stăruie, asigurându-i că vor birui, pentru că îngerii lui Dumnezeu erau de partea lor și aveau să le dea biruința. ST 30/10/1907

[Hristos] face experimentări ale harului asupra inimii oamenilor și săvârșește astfel de transformări de caracter, încât îngerii rămân uimiți și își exprimă bucuria prin cântări de laudă. Ei se bucură la gândul că oameni supuși greșelii și păcătoși pot fi astfel transformați. 7M, p. 16

Omul nu este lăsat singur să învingă puterile răului prin eforturile lui slabe. Ajutorul este pus la îndemână și va fi dat oricărui suflet care îl dorește cu adevărat. Îngerii lui Dumnezeu, care urcă și coboară pe scara pe care Iacov a văzut-o în vis, îl va ajuta pe fiecare suflet care dorește să urce chiar până la înălțimea cerului. Ei păzesc poporul lui Dumnezeu și le veghează fiecare pas. RH 19/08/1884

Așează-ți mâna în mâna lui Hristos. Sunt dificultăți care trebuie biruite, dar îngeri care excelează în putere vor conlucra cu poporul lui Dumnezeu. ST 2/05/1895

Îngerii nu-i lasă niciodată pe cei ispitiți pradă vrăjmașului, care ar distruge sufletele oamenilor, dacă i s-ar permite. Atâta vreme cât există speranță și nu se împotrivesc Duhului Sfânt, spre ruina lor veșnică, oamenii sunt păziți de îngerii cerești. ST 6/06/1895 

Pe măsură ce încercăm să-L cunoaștem mai bine pe Tatăl nostru ceresc prin cuvântul Său, îngerii sfinți se vor apropia de noi, mințile noastre vor fi întărite, caracterul nostru va fi înălțat și rafinat, iar noi ne vom asemăna tot mai mult cu Mântuitorului nostru. ST 14/03/1900

Îngeri cerești iau seama la toată lucrarea noastră și veghează să vadă cum pot servi fiecăruia, ca să reflecte asemănarea lui Hristos în caracter și să ajungă asemenea chipului divin. 6M, p. 175

(…) dacă aceia care au greșit continuă să se roage și, în adâncă umilință, își mărturisesc greșelile, îngeri care excelează în putere vor triumfa și îi vor smulge de sub puterile întunericului. ST 13/11/1884

Dumnezeu le amintește celor din armata Sa că ei trebuie să lupte în armonie cu îngerii cerului și că nu numai îngerii sunt angajați în război. Duhul Sfânt, reprezentantul lui Hristos, se află în rândurile lor, înarmându-i pe cei mai slabi cu toată puterea Sa pentru a merge înainte spre victorie. RH 6/10/1896

Acelora care sunt în legătură cu lucrarea îngerilor cerești de a întruchipa în natura umană perfecțiunea harului ceresc în Hristos – acelora care sunt una cu Hristos și cu Dumnezeu – El le va da o însuflețire pentru a le activa fiecare putere spirituală. RH 21/06/1898

Când îi vede pe tineri studiind viața și învățăturile lui Hristos, Domnul poruncește îngerilor Săi să-i păzească în toate căile lor, așa cum a poruncit îngerilor Săi să-L păzească pe Isus, Fiul Său iubit. YI 23/08/1894

Dumnezeu a consemnat multe istorisiri în cuvântul Său inspirat pentru a ne învăța că familia umană este obiectul grijirii deosebite a îngerilor cerești (…) ființele cerești sunt desemnate să-și facă lucrarea de slujire – să-i călăuzească, să-i păzească și să-i conducă pe cei care vor fi moștenitori ai mântuirii. YI 14/02/1901

Îngerii lui Dumnezeu sunt angajați activ în lucrarea de a sluji copiilor lui Dumnezeu. Sunt consemnate făgăduințe prețioase, cu condiția să ascultăm de cerințele lui Dumnezeu. RH 28/01/1875

Predarea trebuie să fie deplină. Fiecare suflet slab, plin de îndoieli și luptător, care se predă cu totul lui Dumnezeu, este pus în legătură directă cu agenții care îl fac în stare să biruie. Cerul este aproape de el și are sprijinul și ajutorul îngerilor îndurării în orice timp de încercare și nevoie. FA, p. 299

Dacă îngerii răi au o asemenea putere asupra copiilor oamenilor aflați în starea lor de neascultare, cu cât mai mare este puterea pe care o au îngerii buni asupra acelora care se străduiesc să fie ascultători! Când ne punem încrederea în Isus Hristos, exercitând ascultarea care duce la neprihănire, îngerii lui Dumnezeu lucrează în inima noastră, pentru a ne duce la această neprihănire. 1SA, p. 94

I-am văzut pe îngerii răi luptându-se pentru suflete, iar pe îngerii lui Dumnezeu rezistându-le. Lupta era cruntă. Îngerii răi se îngrămădeau în jurul lor, stricând atmosfera cu influența lor otrăvitoare și amorțindu-le simțirile. Îngerii sfinți urmăreau cu neliniște aceste suflete și așteptau să alunge oștile lui Satana. Dar nu este lucrarea îngerilor buni să controleze mintea împotriva voinței oamenilor. Dacă aceștia cedează în favoarea inamicului și nu fac niciun efort să i se împotrivească, atunci îngerii Domnului nu pot face altceva decât să țină în frâu oastea lui Satana, ca aceasta să nu provoace distrugere, până când mai multă lumină va fi dată celor în pericol, pentru a-i îmboldi să se trezească și să privească spre cer pentru ajutor. Isus nu-i va însărcina pe îngerii sfinți să-i scape pe cei ce nu depun niciun efort să se ajute singuri. RH 13/05/1862

Îngeri ai lui Dumnezeu, care excelează în putere, sunt trimiși să slujească acelora care vor fi moștenitori ai mântuirii. Acești îngeri, când văd că noi facem tot ce ne stă în putință pentru a fi biruitori, își vor face partea lor, iar lumina lor va străluci în jurul nostru și va îndepărta influența îngerilor răi care ne înconjoară, și ei vor face în jurul nostru o întăritură ca un zid de foc. S-au asigurat mijloace îndestulătoare pentru noi atunci când suntem împovărați, obosiți, abătuți și în nenorocire. RH 19/04/1870

Dacă vom întreprinde acest război bazându-ne pe înțelepciunea noastră, pe capacitatea noastră umană, cu siguranță vom fi biruiți. Dar dacă ne vom exercita credința vie în Isus și vom practica evlavia, vom înțelege ce înseamnă să fii sfințit prin adevăr și nu vom fi biruiți în luptă, fiindcă îngerii cerești tăbărăsc în jurul nostru. RH 28/06/1892

Îngeri care excelează în tărie se aflau pe acel câmp de luptă, apărând interesele sufletului ispitit și gata a se împotrivi vrăjmașului. Acesta este întotdeauna cazul în încercarea și ispitirea oricărui membru al neamului omenesc. Când omul este asaltat de ispititor, iar puterile întunericului apasă asupra sufletului, îngerii cerului se află acolo pentru a zbura în ajutorul celui care rezistă răului și urmărește neprihănirea. Făgăduința lui Dumnezeu este că nicio ispită nu-i va birui pe cei care, prin credință, se prind de cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. RH 24/04/1894

Deși prin neascultarea noastră am meritat dezaprobarea și condamnarea lui Dumnezeu, El nu ne-a părăsit și nu ne-a lăsat să ne luptăm cu puterea inamicului în propria noastră putere limitată. Îngerii cerești luptă pentru noi și, cooperând cu ei, putem învinge puterile răului. Încrezându-ne în Hristos ca mântuitor al nostru personal, noi putem fi „mai mult decât biruitori prin Cel care ne-a iubit”. RH 15/09/1896

Tot cerul este implicat în mod constant în lucrarea de răscumpărare. Îngerii sunt angajați activ în executarea planurilor lui Dumnezeu, pentru a-i întoarce pe oameni de la răzvrătirea lor la împăcarea cu El. Cu o seriozitate intensă, ei cooperează cu Dumnezeu pentru a aduce omului eficiență morală, pentru ca, în și prin Hristos, acesta să fie mai mult decât biruitor! RH 16/08/1898 

Domnul îi dă fiecărui înger o lucrare pentru această lume căzută. Bărbaților și femeilor le este asigurat ajutor divin. Ei au ocazia de a coopera cu îngerii cerești, de a fi împreună lucrători cu Dumnezeu. Există o pregătire pentru a putea sta în prezența lui Dumnezeu, de a fi făcuți în stare să-I vadă fața. Îngerii cerești lucrează pentru a aduce familia umană într-o strânsă legătură frățească, într-o unitate descrisă de Hristos ca fiind cea existentă între El și Tatăl. RH 4/07/1899

Puterea și harul au fost date prin Hristos spre a fi duse de îngerii slujitori fiecărui suflet credincios. Nimeni nu e atât de păcătos, încât să nu găsească putere, curăție și neprihănire în Isus, care a murit pentru el. El așteaptă să-l dezbrace de hainele pătate și mânjite de păcat și să-l îmbrace cu hainele neprihănirii. El nu dorește ca cei păcătoși să moară, ci să trăiască. RH 8/10/1914

Îngeri care excelează în tărie, slujesc acelora care vor fi moștenitori ai mântuirii și le vor împărtăși putere divină, fiindcă ei devin părtași ai naturii divine, fugind de stricăciunea care este în lume prin pofte. Agenții cerești sunt mereu alături de cel care se luptă pentru victorie, pentru ca, în timp ce se străduiește din răsputeri să obțină stăpânirea, potrivit legii, să nu fie învins în luptă. ST 26/06/1893

(…) dacă, aflat în primejdie și în neputința sa, păcătosul privește la Isus, bizuindu-se pe meritele sângelui Său, Răscumpărătorul nostru plin de compasiune ascultă rugăciunea arzătoare și perseverentă a credinței și trimite spre eliberarea lui forțe noi din rândul îngerilor care excelează în putere. Iar când acești îngeri atotputernici, îmbrăcați în armura cerului, vin în ajutorul sufletului istovit și urmărit, îngerii întunericului se dau înapoi, știind bine că bătălia lor este pierdută și că încă un suflet scapă de sub puterea influenței lor. ST 18/11/1886

Pe măsură ce vă străduiți să biruiți tot ceea ce nu e pe placul lui Dumnezeu, îngerii din ceruri vă vor ajuta să exercitați o influență dreaptă asupra celor mai tineri. Nu veți fi lăsați să vă poticniți singuri în incertitudine, fără să știți ce faceți. Vă va fi dată putere de sus pentru a vă face în stare să le arătați altora că avem un Mântuitor viu, un Răscumpărător care poate ierta călcările noastre de lege. YI 9/06/1914

Prin harul lui Dumnezeu, ei sunt făcuți în stare să păstreze neîntinată curăția lor față de principii. Îngerii sfinți sunt chiar alături de ei, iar Hristos e descoperit în statornica lor aderare la adevăr. Ei sunt oamenii gata oricând de acțiune ai lui Hristos, dând, ca martori credincioși, o mărturie hotărâtă în favoarea adevărului. Ei arată că există o putere spirituală care-i poate face în stare pe bărbați și pe femei să nu se abată nici cu un inch de la adevăr și dreptate, chiar și pentru toate darurile pe care oamenii le-ar putea acorda. 9M, p. 24

(…) Solii îngerești observă întregul nostru comportament. Ei sunt gata să-i ajute pe toți în slăbiciunile lor, păzindu-i de pericolul moral și fizic, în conformitate cu providența lui Dumnezeu. Și ori de câte ori sufletele se supun influenței sensibilizatoare și stăpânitoare a Duhului lui Dumnezeu, exercitată prin slujirea acestor îngeri, în cer este bucurie, iar Domnul Însuși Se bucură, cântând. 1SA, p. 96

Aceia care fac din cuvântul lui Dumnezeu sfetnicul lor își dau seama de slăbiciunea inimii omenești și de puterea harului lui Dumnezeu de a supune orice impuls nesfințit și nesfânt. Inima lor este pururea înclinată spre rugăciune, iar ei sunt puși sub paza îngerilor sfinți. Atunci când vrăjmașul vine ca un potop, Duhul lui Dumnezeu înalță pentru ei un steag împotriva lui. În inimă este armonie, deoarece influențele prețioase și puternice ale adevărului sunt stăpâne. Se dă pe față credința care lucrează prin iubire și care curăță sufletul. 6M, p. 161

Adesea, [Isus] îi întâlnea pe aceia care căzuseră sub stăpânirea lui Satana și care nu aveau nicio putere să se smulgă din capcana lui. Unui astfel de om, descurajat, bolnav, ispitit, căzut, Isus îi adresa cuvinte de cea mai duioasă milă, cuvinte de care avea nevoie și pe care le putea înțelege. Mai întâlnea pe unii care se luptau corp la corp cu vrăjmașul sufletelor. Pe aceștia îi încuraja să persevereze, asigurându-i că vor învinge, pentru că îngeri ai lui Dumnezeu erau de partea lor și aveau să le dea biruința. DV, p. 26

Îngeri cerești iau seama la lucrarea noastră și veghează să vadă cum pot servi fiecăruia, ca să reflecte asemănarea lui Hristos în caracter și să ajungă asemenea chipului lui Dumnezeu. 6M, p. 175