Capitolul 30 - Hristos ne împuternicește prin Duhul Său cel Sfânt
Copiază link

Capitolul 30 - Hristos ne împuternicește prin Duhul Său cel Sfânt

Când poporul lui Dumnezeu se va supune pentru a fi stăpânit în totalitate de Duhul Sfânt, în el va apărea acea asemănare cu Hristos care este în conformitate cu bogăția și măreția adevărului. ST 15/05/1893

Cei care sunt deschiși la influența Duhului lui Dumnezeu, vor primi puterea de a se împotrivi relelor acestei epoci degenerate. ST 29/12/1887

Toate puterile și pasiunile omului convertit sunt aduse sub controlul lui Hristos. Duhul Său este o putere regeneratoare, transformându-i pe toți cei care o primesc după chipul divin. ST 11/01/1883

Prin Duhul ajunge credinciosul părtaș de natură dumnezeiască. Hristos a dat Duhul Său ca o putere divină, pentru a birui toate tendințele spre rău, moștenite și cultivate, și pentru a întipări caracterul Său în biserică. RH 9/05/1904

Duhul Sfânt, reprezentantul lui Hristos, îi înarmează pe cei mai slabi cu putere pentru a merge înainte spre victorie. RH 24/03/1910

Nu prin elocvență sau logică sunt atinse inimile oamenilor, ci prin influența plăcută a Duhului Sfânt, care lucrează pe tăcute, dar sigur, la transformarea și dezvoltarea caracterului. Susurul blând și subțire al Duhul lui Dumnezeu este cel are putere să schimbe inima. RH 23/10/1913

Duhul Sfânt este cel care convinge de păcat și îl înlătură din suflet, cu aprobarea agentului uman. RH 25/04/1893

Duhul Sfânt va lua lucrurile lui Dumnezeu și ni le va arăta, făcându-le o putere vie în inima celui ce ascultă. PDH, p. 149

[Hristos] arată clar [urmașilor Săi] că ei vor avea ajutorul Duhului Sfânt în luptă. ST 21/12/1891

Niciodată Duhul Sfânt nu lasă niciodată neajutorat un suflet care privește la Isus. El ia din lucrurile lui Hristos și i le descoperă celui care caută. Și dacă ochiul este ațintit asupra lui Isus, lucrarea Duhului nu încetează până când sufletul nu devine asemenea chipului Său. Prin influența plină de milă a Duhului, păcătosul este schimbat în spirit și în scop, până când devine una cu Hristos. ST 27/09/1899

Duhul Sfânt le va oferi har acelora care-și simt ineficiența. Aceia care se încred în Domnul vor fi înconjurați de un zid de lumină și sfințenie. ST 7/11/1900

Tăria atotputernică a Duhului Sfânt este apărarea oricărui suflet plin de căință. Hristos nu va îngădui ca vreunul dintre cei care, prin pocăință și credință, au cerut protecția Sa, să treacă sub puterea vrăjmașului. DV, p. 94

Prin influența Duhului lui Dumnezeu, credinciosul este transformat în caracter. Gustul său este rafinat, judecata lui este sfințită și el devine desăvârșit în Hristos. YI 6/12/1894

Și totuși, cu cât este mai intensă lupta, cu atât mai multă putere ne va împărți Duhul Sfânt. Nu suntem lăsați să luptăm singuri împotriva forțelor puternice și potrivnice ale răului. RH 1/08/1907

Isus dă Duhul Sfânt în măsură bogată în împrejurările cele mai critice, spre a ajuta neputințelor noastre, spre a ne oferi o mângâiere puternică, spre a ne ilumina mințile și spre a curăța și înnobila inimile noastre. RH 26/06/1894

Prin inspirația Duhului Sfânt, forțele satanice vor fi biruite. RH 14/09/1897

Dumnezeu nu cere să facem în propria noastră putere lucrarea ce ne stă în față. El a asigurat sprijin dumnezeiesc pentru toate împrejurările critice pentru care resursele noastre omenești sunt neîndestulătoare. El dă Duhul Sfânt pentru a ne ajuta în orice strâmtorare, pentru a ne întări nădejdea și siguranța, pentru a ne ilumina mintea și pentru a ne curăța inima. 8M, p. 19

Când va cere ajutorul Duhului Sfânt, el nu va căuta în zadar. YI 12/11/1896

Spiritul lui Hristos, care inundă inimile tuturor celor care sunt cu adevărat uniți cu El, îi face părtași ai naturii divine. Ei devin curați, întocmai cum El este curat. RH 20/09/1881

Dacă ne supunem Lui, El poate și va umple odăile minții și cotloanele ascunse ale sufletului cu Duhul Său. Atunci voința noastră este în perfectă armonie cu voința divină. Spiritul nostru poate fi atât de contopit cu Duhul Său încât vom fi una cu El, în gândire și scop. YI 17/08/1899 

(…) prin lucrarea Duhului Sfânt, caracterul este transformat, iar mintea și voința agentului uman sunt aduse în perfectă conformitate cu voința divină. Aceasta este conformarea la standardul divin al neprihănirii. YI 17/02/1898

Duhul Sfânt lucrează cu aceia care vor să fie schimbați, îi modelează pe cei ce vor să fie modelați, îi formează pe cei care doresc să fie formați. DV, p. 503

Duhul Sfânt este cu ei, stimulându-le mințile și arătându-le că adevărul biblic are o putere dătătoare de viață, putere de a osândi inima și de a transforma viața. ST 26/07/1905

Dacă ne supunem lucrării Duhului Sfânt, Dumnezeu ne va face părtași naturii divine. Numai umblând așa cum spun poruncile lui Dumnezeu putem fi curați. ST 3/01/1900

Modelați și formați de Duhul Sfânt, ei dobândesc adâncimea, lărgimea și stabilitatea caracterului creștin. ST 9/07/1902

(…) cei care primesc Duhul lui Dumnezeu, deși erau morți în greșeli și păcate, vor experimenta lucrarea activă a acelei puteri care L-a înviat pe Isus Hristos din morți. ST 5/11/1894

Hristos nu numai că oferă iertare sufletului care se pocăiește și crede, dar îi promite ajutorul constant al Duhului Sfânt. ST 27/03/1893

Cei care pe pământ și-au format caractere care, prin harul lui Hristos, poartă amprenta cerească, vor fi maturizați, pentru răsplata veșnică, prin influența milostivă a Duhului Sfânt. ST 31/07/1893

Duhul Sfânt îi recreează pe agenții umani, îi rafinează și îi sfințește, ca să poată ajunge membri ai familiei regale, copii ai Împăratului ceresc. ST 17/04/1893

Duhul Sfânt va aduce capacitățile încredințate de Dumnezeu în serviciul lui Hristos și va modela și va forma agentul uman după modelul divin, în măsura în care acesta va dori cu sinceritate transformarea. YI 5/07/1894

Dacă Hristos locuiește în inimă, roadele prețioase ale Duhului Său se vor manifesta în viață ca un rezultat natural. RH 6/09/1881 

Numele și prezența Duhului Sfânt sunt aproape ignorate, cu toate acestea influența divină este esențială în lucrarea de desăvârșire a caracterului creștin. ST 14/08/1893

Duhul lui Dumnezeu lucrează în sufletul celui credincios, făcându-l în stare să înainteze de la un stadiu al ascultării la altul, crescând tot mai mult în putere, din har în har, în Isus Hristos. RH 1/11/1892

Solia prezentă – îndreptățirea prin credință – este o solie de la Dumnezeu. Ea poartă acreditarea divină, deoarece rodul ei este sfințenia. RH 3/09/1889

De îndată ce omul pocăit se îndreptă către Mântuitorul pentru ajutor, spre a se abate de la păcat, Duhul Sfânt începe lucrarea Sa transformatoare asupra inimii. RH 3/09/1903

Cei mai slabi și cei mai neputincioși, dacă își exercită credința în Dumnezeu și își îmbunătățesc puterile încredințate, vor fi înălțați, rafinați și desăvârșiți în caracter sub lucrarea Duhului Sfânt. RH 7/02/1957

Duhul Sfânt, care lucrează asupra inimilor și caracterelor oamenilor, va înlătura orice tendință spre lăcomie și spre atitudine înșelătoare. RH 23/05/1893

Prin lucrarea Duhului Sfânt, sufletul este iluminat, iar caracterul este înnoit, sfințit și înălțat. RH 30/01/1894

Duhul lui Dumnezeu este acela care lucrează, prin acțiuni repetate, pentru a modela și forma agentul uman după modelul caracterului lui Hristos. RH 8/10/1895 

Atunci când înțelegerea este prelucrată de Duhul Sfânt, toate sentimentele acționează armonios în acord cu voia divină. 6M, p. 481

Ori de câte ori cineva renunță la păcat, care este călcarea legii, viața lui va fi adusă în conformitate cu legea, într-o deplină ascultare. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. 6M, p. 92

La fiecare pas, ei pot renunța la obiceiuri și tovărășii rele, crezând că Domnul, prin puterea Duhului Său, le va da putere să biruie. YI 1/01/1907

(…) El a promis să ne dea Duhul Său cel Sfânt, ca să putem fi asemenea naturii Sale, schimbați după chipul Său. ST 8/02/1892

Hristos asigură inimii, sângele vieții, iar Duhul Sfânt dă sistemului nervos putere. Născut din nou la o speranță vie, plin de puterea înviorătoare a unei naturi noi, sufletul este în stare să se înalțe mai sus și tot mai sus. ST 3/10/1900  

Unica siguranță împotriva căderii în păcat este să ne menținem constant sub influența modelatoare a Duhului Sfânt (…) ST 11/07/1900

Duhul Sfânt lucrează în copiii ascultării. Cel care este părtaș de natură divină va gândi gândurile lui Dumnezeu. Percepțiile sale vor fi sfințite prin harul lui Hristos. ST 30/11/1904

El primește adevărul în inimă, iar adevărul își îndeplinește lucrarea transformatoare asupra caracterului. El nu este în stare să-și schimbe inima, dar Duhul Sfânt sfințește sufletul prin ascultarea sa de adevăr. RH 28/06/1892 

Lucrarea de biruire este în mâinile noastre, dar noi nu trebuie să biruim în numele sau în puterea noastră, fiindcă prin noi înșine nu putem ține poruncile lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu trebuie să ajute neputințelor noastre. RH 12/07/1892

Zi de zi, oră de oră, noi trebuie să țesem principiile cerești în viața noastră, rugându-ne lui Dumnezeu ca să ne dea Duhul Său cel Sfânt. Fiindcă numai Duhul Sfânt poate curăța sufletul și smulge neghina care crește în mod natural în inimă. RH 16/08/1892

Acela care privește la Hristos cu credință simplă, copilărească, este făcut părtaș al naturii divine prin lucrarea Duhului Sfânt. RH 29/11/1892

Toate cerințele neprihănite ale lui Dumnezeu vor fi îndeplinite prin sfințirea dată de Duhul Sfânt. 1SA, p. 166

Pentru studiu suplimentar: FA, p. 56; HLL, pp. 173, 302, 341, 490, 805, 826; PDH, pp. 68, 384, 414, 420; PP, p. 372; PR, p. 487; 1SA, pp. 338, 375; 5M, p. 648; 8M, p. 86; 9M, p. 141; 3M, p. 58.