Capitolul 29 - Hristos ne împuternicește prin harul Său
Copiază link

Capitolul 29 - Hristos ne împuternicește prin harul Său

Acum suntem pregătiți să reflectăm asupra întrebării: Cum este pusă la dispoziția noastră această putere atotcuprinzătoare a lui Dumnezeu? Care este modalitatea prin care o primim, o exercităm, o aplicăm și o păstrăm? Care sunt mijloacele puterii prin care ne este transmisă? 

Începând cu unele declarații oarecum generale despre harul lui Dumnezeu ca mijloc al puterii Sale, Ellen White ne îndreaptă apoi atenția asupra transmiterii acestei puteri de către Dumnezeu spre noi prin Duhul Său cel Sfânt, prin forța combinată a tuturor îngerilor cerești, prin versetele Scripturii și prin influența sfințitoare a adevărului. Rezumată în cei mai simpli termeni, puterea necesară pentru a asculta de o poruncă a lui Dumnezeu este prezentă chiar în porunca însăși, deoarece toate cerințele Lui sunt împuterniciri din partea Sa. 

În dezacord total cu mulți teologi moderni, ea afirmă că în fiecare generație care a trăit pe acest pământ, au existat unii oameni care au înțeles puterea lui Dumnezeu, s-au prins de ea, și prin ea au fost transformați după asemănarea Lui. Tot astfel, spune ea, poate fi și cazul nostru. Cerințele Lui încă sunt împuterniciri din partea Sa.

Harul lui Dumnezeu va înfrumuseța, înnobila și sfinți caracterul. RH 18/06/1895

O credință vie înseamnă o creștere a vigorii, o încredere deplină prin care sufletul devine o putere învingătoare, prin harul lui Hristos. DV, p. 62

În caracterul și învățătura lui Hristos, ucenicii aveau atât preceptul, cât și exemplul, iar harul lui Hristos era o putere transformatoare, care a făcut schimbări minunate în viața ucenicilor. ST 20/04/1891

Dumnezeu este gata să le ofere copiilor Săi lumină, har și putere. ST 11/07/1900

[Păcătosul] își lasă păcatele la cruce, iar caracterul lui este transformat prin harul lui Hristos. 1SA, p. 349

Se află la îndemâna noastră tot ce poate încuraja vreun suflet care, prin credință, pretinde făgăduințele pe care Dumnezeu ni le-a dat, căci prin harul Său noi putem fi biruitori. RH 29/07/1890

Putem crede în El, știind că ne va da harul și puterea de a face așa cum ne poruncește. ST 11/08/1909

Desăvârșirea caracterului creștin depinde în întregime de harul și tăria pe care nu le găsim decât în Dumnezeu. 3M, p. 188

Fără Hristos nu poți face nimic, dar cu El poți face toate lucrurile, fiindcă harul Său îți va fi de ajuns. ST 1/06/1891

Evanghelia este vestea bună a harului, sau a favorii, prin care omul poate fi eliberat de condamnarea păcatului și făcut în stare să asculte în mod admisibil de lege. ST 4/09/1884

El a promis că le va da celor care au crezut în El, harul de a rezista ispitei și puterea de a-și clădi un caracter neprihănit, prin păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Mântuitorul nostru a cumpărat acest privilegiu pentru noi cu un preț infinit. RH 14/02/1888

Noi trebuie să copiem viața Sa curată, fără pată și sfântă. Și, prin harul Său, putem deveni părtași ai naturii divine, după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. RH 20/01/1885

Harul lui Hristos este necesar pentru a rafina și curăța mintea. Acesta ne va face în stare să ne vedem și să ne corectăm lipsurile și să îmbunătățim ceea ce este excelent în caracterele noastre. RH 23/09/1884

Pavel nu s-a îndoit niciodată de capacitatea sau de disponibilitatea lui Dumnezeu de a-i acorda harul de care avea nevoie pentru a trăi viața unui creștin. RH 8/09/1885 

Fiecare ispită învinsă, fiecare încercare suportată ne oferă o nouă experiență și ne face să înaintăm în lucrarea de formare a caracterului. Avem o mai bună cunoaștere a lucrării lui Satana și a propriei noastre puteri de a-l învinge prin harul divin. RH 24/11/1885

Prin harul împărtășit al lui Hristos, el [omul] poate fi făcut în stare să biruie. 1SA, p. 381

Cei care-L urmează pe Hristos vor privi continuu la legea desăvârșită a libertății, iar prin harul dat de Hristos, își vor modela caracterul în conformitate cu cerințele divine. YI 18/10/1894

Însă, prin harul lui Hristos, omul poate asculta în mod admisibil și poate câștiga o casă în frumosul Eden restaurat. ST 29/07/1886

S-a asigurat din abundență har divin pentru fiecare suflet, astfel încât fiecare să se poată implica în luptă și să iasă învingător. YI 7/11/1895

Numai harul lui Hristos ar putea să schimbe inima de piatră într-o inimă de carne, să o facă vie pentru Dumnezeu și să transforme caracterul, astfel încât un copil degradat al păcatului să poată deveni un copil al lui Dumnezeu și un moștenitor al cerului. ST 15/12/1914

Isus a venit în lumea noastră pentru a-i aduce omului puterea divină, pentru ca prin harul Său să putem fi transformați după asemănarea Lui. ST 16/06/1890

[Hristos] pune capăt puterii păcatului care stăpânește inima, iar viața și caracterul celui credincios mărturisesc despre adevăratul caracter al harului lui Hristos. 1SA, p. 395

Căci numai prin harul lui Hristos, pe care îl primim prin credință, caracterul poate fi transformat. ST 3/11/1890

Prin pocăință și credință, [făcătorii de rele] puteau să fie liberați de osânda păcatului și, prin harul lui Hristos, puteau fi făcuți în stare ca de acum înainte să asculte de legea lui Dumnezeu. FA, p. 393

Înaintea credinciosului este pusă posibilitatea minunată de a fi asemenea lui Hristos, ascultător de toate principiile legii. Dar, prin sine însuși, omul este incapabil să atingă această stare. Cuvântul lui Dumnezeu declară că sfințenia pe care trebuie să o aibă credinciosul mai înainte de a putea fi mântuit este rezultatul lucrării harului divin, atunci când el se supune disciplinei și influențelor înfrânătoare ale Duhului adevărului. FA, p. 532

Cununa și tronul sunt semnele atingerii unei anume stări – semne ale biruinței asupra ta însuți prin harul Domnului nostru Isus Hristos. FA, p. 543

O, haideți să fim martori pentru Hristos, dând mărturie despre puterea harului Său reprezentându-L în caracter! RH 15/01/1895

Acela care Îl cheamă pe Domnul în rugăciune umilă și arzătoare va primi tăria și harul de care are nevoie pentru a lupta cu ispita și pentru a îndura încercările. YI 7/07/1892

Desăvârșirea morală și spirituală, prin harul și puterea lui Hristos, este făgăduită tuturor. FA, p. 478

Privește la El pentru a primi harul de a-ți birui greșelile caracteristice și de a îndepărta orice păcat drag. ST 19/06/1884

Hristos a demonstrat că prin harul Său omenirea poate ține legea lui Dumnezeu. RH 21/10/1902

Harul Său este de ajuns pentru a supune păcatul. RH 1/10/1908

În lucrarea de biruire a obiceiurilor păcătoase, se va acorda har special tuturor celor care îl doresc în mod sincer. ST 29/06/1888

Copilașilor, dacă vreți să biruiți ispitele voastre, trebuie să vă rugați și să vegheați asupra voastră cu grijă atentă. Harul lui Dumnezeu este de ajuns pentru voi. Este de ajuns pentru cei mai slabi, iar cei mai puternici trebuie să depindă de același har sau să piară. YI 1/10/1857

Prin harul Său, El este în stare să ferească fiecare om de încălcarea legii. ST 14/02/1900

Harul divin este necesar la început, harul divin este necesar la fiecare pas al înaintării și numai harul divin poate să desăvârșească lucrarea. RH 2/03/1897

Plinătatea lui Hristos trebuie să fie prezentată lumii de către aceia care au devenit părtași ai harului Său. Ei trebuie să facă pentru Hristos, ceea ce Hristos a făcut pentru Tatăl – să reprezinte caracterul Său. RH 23/12/1890

Aceia în a căror inimă locuiește Hristos vor săvârși lucrările lui Hristos. Aceștia au dreptul la toate făgăduințele cuvântului Său. Devenind una cu Hristos, ei fac voia lui Dumnezeu și manifestă bogățiile harului Său. RH 4/08/1891

Tocmai prin împărtășirea harului lui Hristos, păcatul este văzut și înțeles în natura lui detestabilă și, în cele din urmă, este alungat din templul sufletului. RH 4/11/1890

Însă iertarea păcatelor nu ar fi de niciun folos dacă nu ar fi abandonată calea călcării de lege și dacă harul lui Hristos nu ar fi împărtășit păcătosului, pentru a-l reînnoi, curăța și înnobila pe cel care a căzut prin nelegiuire. RH 9/03/1897

Harul lui Dumnezeu, care domnește în inimă și care aduce mintea și gândurile în supunere față de Isus, ne va întări spre a lucra pentru El. RH 3/11/1896

(…) prin harul Său, oamenii pot avea un caracter asemenea lui Hristos și se pot bucura de asigurarea marii Sale iubiri. DV, p. 99

Harul lui Hristos trebuie să lucreze o transformare minunată în viața și caracterul primitorului (…) RH 2/07/1889

Pretențiile legii Sale sunt drepte/rezonabile, iar prin harul lui Hristos, El Se așteaptă ca noi să îndeplinim cerințele Sale. RH 25/02/1890

Peste măsură de plină va fi inima care e transformată de har. Dragostea divină va fi arătată în înfățișare, în vorbire și în viață. ST 4/12/1884

În învățăturile Sale, marele Învățător prezintă puterea harului Său care se răsfrânge asupra vieții, declarând că, prin harul Său, bărbații și femeile pot trăi o nouă viață de sfințenie și puritate. ST 28/06/1905

Nicio ispită nu vine asupra noastră căreia Hristos să nu-i fi ținut piept, nicio încercare pe care El să nu o fi suportat. El ne cunoaște pe fiecare pe nume. Când o povară este pusă asupra noastră, El stă alături de noi pentru a ridica greutatea cea mai mare. El ne asigură că harul Său este de ajuns. Astăzi avem ajutorul Său. ST 27/07/1904

Dacă vor lua aminte la învățăturile Lui, El le va îndepărta tendințele perverse, salvându-i printr-o mântuire veșnică și făcând din ei monumente eterne ale puterii harului Său. ST 13/11/1901

În puterea Sa, toți pot fi întru totul ascultători. Prin harul Său, ei pot arăta lumii un caracter ca al Său, ținând standardul înalt și sfânt al legii divine, prin precept și exemplu. ST 28/04/1898 

Administrarea harului Său este în mâinile Lui și El trăiește continuu pentru a împărți binecuvântări în măsuri bogate de har. El va da putere copiilor Săi, în funcție de cum cer împrejurările. RH 19/05/1896

Ucenicul lui Hristos va fi pregătit de harul Său pentru fiecare încercare și test în timp ce caută să obțină desăvârșirea caracterului. RH 12/05/1896

Prin harul Său transformator, Hristos este reprodus în viețile celor care sunt refăcuți după chipul Său. RH 12/11/1895

Domnul Isus a binevoit să-Și îmbrace divinitatea cu umanitatea și să stea ca un reprezentant al lui Dumnezeu pe pământ, un exemplu a ceea ce Dumnezeu ar vrea ca omenirea să devină prin harul lui Hristos. RH 12/11/1895

Noi trebuie să ne formăm caractere fără păcat – caractere făcute neprihănite, în și prin harul lui Hristos. RH 31/05/1906

Cel care se căiește de păcatul său și acceptă darul vieții Fiului lui Dumnezeu, nu poate fi biruit. Prinzându-se prin credință de natura divină, devine un copil al lui Dumnezeu. El se roagă, crede. Când este ispitit și încercat, el cere puterea pe care Hristos a murit ca să o dea, și învinge prin harul Său. Fiecare păcătos trebuie să înțeleagă lucrul acesta. El trebuie să se căiască de păcatul său, să creadă în puterea lui Hristos și să accepte acea putere care-l mântuiește și îl ferește de păcat. RH 28/01/1909

Pentru studiu suplimentar: FA, p. 313; DV, pp. 85, 180; 1SA, p. 398; 1M, p. 158; 3M, p. 183; 4M, pp. 446, 556; 6M, p. 43.