Capitolul 27 - Hristos, biruitorul, ne face în stare
Copiază link

Capitolul 27 - Hristos, biruitorul, ne face în stare

[Urmașii lui Hristos] vor avea putere să se împotrivească răului, putere pe care nu o pot înfrânge nici pământul, nici moartea și nici iadul, putere care îi va face în stare să biruie așa cum a biruit Hristos. HLL, pp. 679-680

Experiența Sa, în favoarea omului, avea să-i facă în stare pe oameni să reziste puterii lui Satana. RH 16/01/1913

[Hristos] a cerut și a primit puterea de a-L face în stare să biruie în luptă. Și cei care merg pe calea lui Dumnezeu pot avea aceeași putere. Aceiași îngeri care Îi servesc lui Hristos le servesc celor care vor fi moștenitori ai mântuirii. Cum a biruit El, așa putem birui și noi. ST 8/01/1902

Este voia Sa să ne curețe de păcat, să ne facă fiii și fiicele Lui și în stare să ducem o viață sfântă. DV, p. 70

[Hristos] ne-a asigurat putere pentru a ne face în stare fim biruitori. RH 27/01/1903 

Dumnezeu a rânduit ca noi să avem puterea Sa mântuitoare cu noi, pentru a ne face în stare să înfăptuim toată voia Lui. RH 7/01/1909

A fi una cu Hristos, a clădi un caracter ca al Lui, acesta este idealul înalt pus înaintea noastră. Să privim cu seriozitate la acest ideal, iar apoi să ne străduim să-l atingem. În consiliile iubirii, s-au asigurat mijloace pentru a ne face în stare să înfăptuim acest lucru. Noi putem fi mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit. YI 16/05/1901

Numai prin acceptarea harului și virtuții Domnului Hristos, putem păzi legea. Credința în ispășirea adusă pentru păcat îl face în stare pe omul căzut să-L iubească pe Dumnezeu cu toată inima sa și pe aproapele lui ca pe el însuși. PDH, p. 378

Omul are nevoie de o putere din afara lui și mai presus de el pentru a-l reface după asemănarea lui Dumnezeu și pentru a-l face în stare să săvârșească lucrarea lui Dumnezeu. Dar aceasta nu face ca lucrarea omului să fie lipsită de importanță. Natura umană se bizuie pe puterea divină. Hristos locuiește în inimă prin credință și, prin colaborare cu Divinitatea, puterea omului devine eficientă pentru a face ce este bine. HLL, pp. 296-297

Puterea pe care o împărtășește Hristos, îl face pe om în stare să reziste tiranului și uzurpatorului. Oricine e văzut că urăște păcatul, în loc să-l iubească, oricine rezistă acestor patimi care au pus stăpânire pe suflet și le biruie, arată acțiunea unui principiu întru totul de sus. TV, p. 506

Puterea divină se va uni cu efortul uman și vă va face în stare să-l înfruntați cu succes pe inamicul sufletelor voastre (…) Dacă aveți încredere în Hristos, la fel de sigur cum a murit pe crucea de pe Golgota, veți obține biruința. ST 30/09/1889

Harul Său este ceea ce îi dă omului puterea de a asculta de legile lui Dumnezeu. Acesta îl face în stare să rupă legăturile obiceiului rău. Aceasta este singura putere care îl poate face să umble și să rămână statornic pe calea cea dreaptă. DV, p. 115

[Omul] are nevoie de harul lui Dumnezeu, iar ajutorul divin așteaptă să fie cerut. Puterea divină unită cu efortul omenesc îl va face în stare să înfăptuiască binele și să-L preamărească pe Creatorul său. ST 3/04/1884

Numai prin credința în Hristos, păcătosul poate să fie curățat de vinovăție și adus în stare să asculte de legea Făcătorului său. RH 2/11/1911; FA 425

El îngăduie să fii ispitit, dar măsoară ispita după puterea pe care El o dă pentru a te face în stare să reziști și să birui. YI 2/10/1902

Singurul Fiu al lui Dumnezeu a venit în această lume pentru a răscumpăra rasa căzută. El ne-a dat dovezi despre marea Sa putere. El îi va face în stare pe cei care Îl primesc să-și clădească un caracter lipsit de toate tendințele pe care Satana le dă în vileag. Noi ne putem împotrivi inamicului și tuturor forțelor sale. Lupta va fi câștigată, victoria va fi obținută de acela care Îl alege pe Hristos ca domn al său, hotărât să facă ce este drept pentru că este drept. ST 3/01/1906

Când Îl acceptăm pe Hristos ca mântuitor, suntem făcuți în stare să devenim copii ascultători, ținând toate poruncile lui Dumnezeu. ST 5/08/1889

Prin harul Domnului Hristos [întreaga rasă umană], putea fi făcută în stare să asculte de legea Tatălui. PP, p. 338

Prin harul împărtășit al lui Hristos, el poate fi făcut în stare să biruie. 1SA, pp. 380-381

Nu ni se cere să stăm în sac și cenușă. Dar suntem chemați să-L recunoaștem pe Dumnezeu drept ajutorul nostru și să cooperăm cu El în a împlini voia Sa, pentru ca El să ne binecuvânteze și să ne facă în stare să trăim o viață asemenea lui Hristos. ST 11/08/1909

Aceia care nu se vor baza pe ei înșiși, dar care își vor pune încrederea într-o putere exterioară și superioară lor, vor fi făcuți în stare să devină împlinitori ai cuvintelor lui Hristos. ST 10/10/1895

[Hristos] stă în fruntea omenirii, făcându-i pe oameni în stare, prin jertfa Sa, să devină părtași ai naturii divine, să se prindă de o putere infinită care îi va transforma după asemănarea Divinității. RH 26/05/1904

Fiind în legătură cu Domnul, Dumnezeul lui Israel, vom avea putere de sus, care ne va face în stare să fim biruitori. Și, împărtășind dragostea divină, vom găsi un acces la inimile oamenilor. RH 21/11/1893

Acelora care-L primesc, El le dă puterea care îi face în stare să se separe de lucrurile care îi vor așeza acolo unde trebuie să fie condamnați și pedepsiți, dacă nu se vor întoarce la loialitatea lor. RH 15/03/1906

Dacă ar fi cuvântul lui Dumnezeu apreciat așa cum se cuvine, atât tinerii, cât și vârstnicii ar avea o corectitudine interioară, o tărie a principiilor care i-ar face în stare să se împotrivească ispitei. DV, p. 459

Păcatul poate fi biruit și i se poate rezista doar prin acțiunea puternică celei de a treia persoane a Dumnezeirii, care urma să vină, nu cu puterea schimbată, ci în plinătatea puterii dumnezeiești. Doar Duhul face să aibă efect cele săvârșite de Mântuitorul lumii. Prin Duhul ajunge inima curată (…) Duhul Sfânt aduce puterea care îl face pe om în stare să biruie (…) Sub îndrumarea Duhului Sfânt, mintea care este devotată fără rezerve lui Dumnezeu, se dezvoltă armonios și este întărită pentru a înțelege și îndeplini cerințele lui Dumnezeu. Caracterul slab și șovăielnic este transformat într-unul puternic și statornic. RH 19/05/1904 

Dacă Îl iubiți cu toată inima voastră, veți dori să-I aduceți cea mai bună slujire a vieții voastre și veți căuta mereu să aduceți orice putere a ființei voastre în armonie cu legile care vă vor dezvolta capacitatea de a face voia Sa. Nu vă veți simți mulțumiți să-i prezentați Tatălui vostru ceresc milostiv o jertfă slăbită prin îngăduința apetitului și a pasiunii. Vă veți ruga stăruitor pentru ajutor divin și vindecare. Iar harul lui Hristos vă va face în stare să biruiți. ST 17/02/1888

Slăbiți prin păcat, nu putem prin propria putere să păzim legea lui Dumnezeu. Dar Hristos a venit în lumea noastră pentru a reface chipul moral al lui Dumnezeu în oameni și pentru a-i aduce de pe calea neascultării înapoi pe calea ascultării. Misiunea Sa în lume a fost să dezvăluie caracterul lui Dumnezeu trăind legea, care este temelia guvernării Sale. Și cei care Îl vor accepta ca Mântuitor personal vor crește în har, iar în puterea Sa vor fi făcuți în stare să asculte de legea lui Dumnezeu. ST 11/02/1897 

Pavel știa că realizările creștine cele mai înalte pot fi atinse numai prin multă rugăciune și continuă veghere, lucru pe care el căuta să-l întipărească în mintea lor. Dar el mai știa, de asemenea, că în Hristos cel răstignit li se punea la dispoziție o putere îndestulătoare, pentru a converti sufletul, și divin adaptată pentru a-i face în stare să țină piept oricărei ispitiri la rău. Având credința în Dumnezeu drept scut și cuvântul Său drept armă de luptă, ei aveau să fie îndestulați cu o putere lăuntrică care avea să-i facă în stare să respingă atacurile vrăjmașului. FA, p. 307

Dumnezeu îi condamnă pe drept pe toți aceia care nu-L primesc pe Hristos ca Mântuitor personal, dar iartă fiecare suflet care vine la El în credință și îl face în stare să împlinească lucrările lui Dumnezeu și să fie una cu Hristos prin credință. Domnul Isus spune despre aceștia: „Eu în ei și Tu în Mine – pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una [unitatea aceasta aduce desăvârșirea caracterului], ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis și că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine” (Ioan 17:23). 1SA, p. 375

Starea în care ne aflăm prin păcat este nefirească, iar puterea care ne reface trebuie să fie supranaturală, căci altfel nu are nicio valoare. Nu există decât o singură putere care să poată rupe strânsoarea răului din inimile oamenilor, și aceea este puterea lui Dumnezeu în Isus Hristos. Numai prin sângele Celui răstignit există curățare de păcat. Numai harul Său ne poate face în stare să ne împotrivim tendințelor naturii noastre căzute și să le biruim. DV, p. 428