Capitolul 26 - Hristos, biruitorul, ne dă putere morală
Copiază link

Capitolul 26 - Hristos, biruitorul, ne dă putere morală

Dumnezeu ne-a acordat puteri morale și ne-a făcut sensibili la influențele Duhului Său. ST 12/01/1891

(…) Isus a venit în lumea noastră pentru a aduce oamenilor puterea morală de a rezista șiretlicurilor lui Satana și de a deveni supuși credincioși ai Dumnezeului cerului. ST 6/07/1888

Isus a venit pe acest pământ, degradat și pârjolit de blestem, cu scopul de a aduce putere morală oamenilor. ST 30/09/1889

Hristos a venit în lumea noastră cu scopul de a aduce omului puterea morală care să se unească cu eforturile sale omenești și pentru ca El să poată pune puterea divină la îndemâna omenirii slabe. RH 18/12/1888

Isus a venit pentru a aduce puterea morală care să se unească cu efortul omenesc și, în niciun caz, urmașii Săi nu trebuie să-și îngăduie să-L piardă din vedere pe Hristos, care este exemplul lor în toate lucrurile. ST 22/12/1891

Isus Și-a înveșmântat divinitatea în umanitate pentru ca natura umană să poată mișca natura umană, ca puterea morală să se combine cu efortul uman și ca omul să poată deveni împreună lucrător cu Dumnezeu. Privind la Isus și la caracterul Său, el este schimbat după chipul lui Hristos, lucrează pe aceleași linii ca cele în care Hristos a lucrat și ajunge să-L cunoască din ce în ce mai bine pe Dumnezeu și pe Isus Hristos, pe care L-a trimis. YI 4/01/1894

Prin credința în Hristos ca mântuitor personal, noi primim puterea morală prin care putem preda fiecare capacitate în slujba lui Dumnezeu. Cu un simț deplin al datoriei noastre față de Dumnezeu, putem să consacrăm, în slujba lui Hristos, orice abilitate încredințată nouă și să aducem toate puterile sub controlul voinței lui Dumnezeu. Făcând voia lui Dumnezeu, suntem siguri că dezvoltăm un caracter după asemănarea divină. ST 24/09/1894

Fiul cel iubit al lui Dumnezeu a murit ca să-i poată atribui omului neprihănirea Sa, nu ca să-i poată da omului libertatea de a călca legea sfântă a lui Dumnezeu, așa cum încearcă Satana să-i facă pe oameni să creadă. Prin credința în Hristos, omul poate avea puterea morală de a se împotrivi răului. 1SA, p. 317 

Prin credință în El, puteți obține putere să rezistați fiecărei ispite a lui Satana și astfel să creșteți în putere morală cu fiecare încercare din partea lui Dumnezeu. 4M, p. 561

Puterea [lui Satana] asupra multora dintre cei care se aflau sub stăpânirea sa a fost ruptă. Și unii, prin pocăința pentru păcatele lor, au găsit favoarea lui Dumnezeu și au obținut puterea morală de a rezista ispitelor marelui adversar. ST 4/08/1887

Religia lui Isus înalță, înnobilează și rafinează caracterul. Dacă învățăm în școala Sa, El Își va pune amprenta asupra caracterului nostru și ne va face în stare să ținem piept, prin puterea morală, ispitelor celui rău. ST 15/07/1889

Astfel, ei vor obține o putere morală care îi va face să rămână neclintiți când vor fi asaltați de ispită. Este o luptă continuă aceea de a fi mereu în alertă pentru a te împotrivi răului. Însă se merită să obții biruință după biruință asupra eului și asupra puterilor întunericului. RH 26/08/1884

Hristos a ținut cont de natura noastră în cerințele pe care le-a întocmit. El a luat asupra Sa natura noastră și a adus omului puterea morală care să se unească cu efortul uman. YI 17/08/1899 

Trebuie să ne deschidem mintea pentru a înțelege că Hristos a lăsat deoparte mantia Sa regală, coroana Sa împărătească, poziția Sa înaltă de conducere și Și-a înveșmântat divinitatea în umanitate, pentru a-l putea întâlni pe om acolo unde era el și pentru a le aduce celor din familia omenească puterea morală de a ajunge fii și fiice ale lui Dumnezeu. YI 13/10/1898

În fiecare poruncă și în fiecare făgăduință a cuvântului lui Dumnezeu este putere, însăși viața lui Dumnezeu, prin care porunca poate fi împlinită și făgăduința realizată. Acela care prin credință primește cuvântul lui Dumnezeu, primește chiar viața și caracterul lui Dumnezeu. PDH, p. 38

Ne spune Hristos să facem ceea ce nu este posibil pentru noi să facem? Nu, niciodată. Calea ascultării este posibilă și duce la pomul vieții. Aceasta este calea care duce spre paradisul lui Dumnezeu. Cerința lui Dumnezeu de a asculta și de a trăi i-a fost dată lui Adam. Singura cale spre viață se găsește prin ascultarea de porunci. RH 28/03/1893

Toate suferințele și umilințele Fiului lui Dumnezeu au fost îndurate pentru a putea înțelege modul în care a iubit Dumnezeu lumea, cum a intenționat să aducă puterea morală la îndemâna noastră pentru ca noi să putem fi înnobilați, înălțați și să devenim părtași ai naturii divine. Prin harul Său, Hristos mărește și înmulțește aptitudinile oamenilor pe măsură ce aceștia cooperează cu ființele inteligente cerești, iar rezultatul este transformarea caracterului. RH 29/06/1897

Aceia care, în armonie cu Dumnezeu și prin credința în El, primesc puterea de a se împotrivi răului și de a sta în apărarea a ceea ce este adevărat, vor avea întotdeauna lupte intense și adesea vor trebui să stea aproape singuri. Dar vor avea victorii prețioase în timp ce ei Îl fac pe Dumnezeu sprijinul lor. Harul Lui va fi puterea lor. Simțul lor moral va fi ascuțit, clar și sensibil. Puterile lor morale vor fi capabile să reziste influențelor greșite. Integritatea lor, ca cea a lui Moise, [este] dată de un caracter de cea mai mare puritate. RH 29/07/1873 

Astfel, ca înlocuitor și garant al omului, El a făcut posibil ca fiecare fiu și fiică a lui Adam să fie un biruitor și o biruitoare, să se întoarcă la credincioșia față de Dumnezeu și să dea ascultare desăvârșită față de legea lui Iehova. Toate aceastea îi sunt cerute omului pentru a le realiza, în ciuda slăbiciunii sale, a degradării și păcatul său, fiindcă i s-a asigurat putere morală în Hristos. ST 26/03/1894

Isus era una cu Tatăl și dezvăluia desăvârșirea lui Dumnezeu, și totuși El a venit în lume în asemănarea cărnii păcătoase și pentru păcat și a condamnat păcatul în carne prin propria Sa viață de ascultare desăvârșită de legea lui Dumnezeu, arătând că oamenii pot deveni părtași ai naturii divine și că, prin credința în Hristos, pot apuca puterea morală care a fost adusă la îndemâna lor prin iubirea exprimată atât de abundent în favoarea lor. Agenții umani își pot forma caractere după asemănarea divină, datorită dragostei cele mari cu care Hristos ne-a iubit. ST 7/03/1895

Prin puterea morală pe care Hristos a adus-o omului, putem să-I aducem mulțumiri lui Dumnezeu, care ne-a învrednicit pentru moștenirea sfinților în lumină. Prin Isus Hristos, fiecare om poate învinge în dreptul său, stând în propria sa individualitate de caracter. Cuvântul vine la el: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii.” ST 14/10/1897 

Hristos ar vrea să înhămăm cu El la jug. „Învățați de la Mine –  spune El – căci Eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.” Atunci noi vom fi biruitori. Vom „vedea fața Lui”, iar numele Său va fi pe fruntea noastră. Noi vom fi aleșii Lui pe pământ, pentru a ne bucura de împărăția slavei Sale. Vom fi moștenitori ai lui Dumnezeu și moștenitori împreună cu Hristos. Căci El este partea noastră și moștenirea noastră. Vom fi părtași ai naturii Sale divine și una cu El în desăvârșirea Sa. Vom avea aceeași viață ca Isus, fiindcă suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu. ST 14/10/1897 

Biblia este călăuza noastră pe calea cea sigură care conduce la viața veșnică. Dumnezeu i-a inspirat pe oameni să scrie lucrurile care ne vor prezenta adevărul, care ne vor atrage și care, dacă sunt puse în practică, îl vor face în stare pe cel ce le primește să obțină o putere morală care îl va așeza în rândul minților cele mai educate. Mintea tuturor acelora care studiază cuvântul lui Dumnezeu se va lărgi. Acest studiu poate spori capacitatea de înțelegere și înzestrează fiecare însușire cu o vigoare nouă, cu mult mai mult decât orice alt studiu. El aduce mintea în contact cu principiile vaste și înnobilatoare ale adevărului. El ne aduce în legătură strânsă cu tot cerul, împărtășind înțelepciune, cunoaștere și pricepere. YI 13/10/1898  

Fiecare dintre voi poate avea putere morală. Fiecare dintre voi poate avea har și putere pentru a deveni învingător în dreptul său, în numele Aceluia care a biruit pentru voi, și S-a suit în înălțimi spre a prezenta cazul vostru înaintea Tatălui. ST 14/02/1878

Prin credința în Hristos, omul poate avea puterea morală de a se împotrivi răului (…) Lumina care strălucește de la Fiul lui Dumnezeu, aflat pe Golgota, poate să conducă acasă fiecare suflet rătăcitor. În El se află puterea de a curăța inima și de a transforma caracterul. RH 17/06/1890

El nu va privi asupra niciunui om care se roagă tremurând, fără să-l ridice. El, care prin propria Sa ispășire a pus la dispoziția omului un inepuizabil tezaur de putere morală, nu va da greș în a folosi această putere în favoarea noastră. Noi putem să depunem păcatele și necazurile noastre la picioarele Lui, căci El ne iubește. Fiecare privire și fiecare cuvânt al Său ne invită să avem încredere. El va forma și va modela caracterul nostru după voia Sa. PDH, p. 157

Puterea răului este atât de identificată cu natura umană, încât niciun om nu poate birui, decât dacă se unește cu Hristos. Prin această unire primim putere morală și spirituală. 5M, p. 230

Nu continuați să vorbiți despre slăbiciunea voastră. Căci Isus a venit să aducă puterea morală care să se unească cu efortul uman, pentru ca noi să putem înainta, pas cu pas, pe calea spre cer. ST 4/04/1892

Deși au căzut prin încălcarea legii, oamenii pot primi putere morală de la Hristos și se pot întoarce la credința lor. ST 3/10/1895 

Dacă tinerii care au fost educați cum se cuvine își pun încrederea în Dumnezeu, puterile lor morale vor face față și celui mai puternic test. 3M, p. 144