Capitolul 24 - Hristos, biruitorul, asigură mijloace îndestulătoare pentru noi
Copiază link

Capitolul 24 - Hristos, biruitorul, asigură mijloace îndestulătoare pentru noi

S-au asigurat mijloace îndestulătoare pentru ca oamenii lui Dumnezeu să poată ajunge la desăvârșirea caracterului. Apostolul spune: „Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră.” RH 30/11/1897

Hristos ne-a asigurat tot ce avem nevoie pentru a fi puternici. RH 1/10/1908

S-au asigurat mijloace îmbelșugate pentru ca toți cei care doresc să trăiască o viață evlavioasă, să aibă har și putere prin Isus, răscumpărătorul nostru divin. RH 5/05/1891

Cei care se conformează condițiilor prezentate în cuvânt vor găsi pe deplin mijloace pentru nevoile lor spirituale și pentru puterea de a birui. RH 12/10/1911

Dumnezeu a asigurat toate mijloacele prin care gândurile noastre să poată ajunge curate, înalte, rafinate și nobile. YI 28/10/1897

Evanghelia este dependentă de evlavia personală a celor ce cred în ea pe temeiul puterii ei dinamice, iar prin moartea iubitului Său Fiu, Dumnezeu a asigurat mijloace pentru ca fiecare suflet să fie destoinic pentru orice lucrare bună. RH 24/03/1891

S-au asigurat mijloace pentru ca, în orice împrejurare critică și încercare, să putem fugi în fortăreață. ST 5/09/1900

Dumnezeu a asigurat mijloace în Isus Hristos ca noi să ținem poruncile lui Dumnezeu. ST 18/06/1894

A fost asigurat har îmbelșugat, pentru ca sufletul care crede să fie păzit de păcat, deoarece tot cerul, cu resursele lui nemărginite, a fost pus la dispoziția noastră. 1SA, p. 394

Cu costuri infinite, s-au asigurat mijloace pentru ca oamenii să atingă desăvârșirea caracterului creștin. ST 8/03/1910

Dumnezeu a asigurat toate mijloacele, pentru ca cel pierdut să devină copilul Său. Cea mai neputincioasă ființă umană poate fi înălțată, înnobilată, curățată și sfințită prin harul lui Dumnezeu. RH 3/12/1895

Mijloace îmbelșugate sunt pregătite ca să dea putere spirituală și să acorde harul lui Hristos, care curge prin canale ce sunt curățate și gata să primească darul ceresc. RH 22/03/1898

Dumnezeu a asigurat mijloace îndestulătoare ca să putem sta în mod desăvârșit în harul Său, fără să ne lipsească ceva, așteptând venirea Domnului nostru. 5M, p. 220

Dumnezeu a asigurat mijloace pentru oamenii pe care i-a chemat El să facă lucrarea Lui, pentru ca ei să iasă biruitori din orice luptă. Cei care urmează îndrumările Sale nu vor fi învinși niciodată. 2M, p. 515 

Isus este garantul si mijlocitorul nostru, și El a pus la îndemâna noastră toate resursele, ca noi să avem un caracter desăvârșit. YI 22/09/1892

Au fost asigurate toate mijloacele pentru a îndeplini nevoile naturii noastre spirituale și morale. YI 14/12/1893

Când L-a dat pe Fiul Său, Dumnezeu a asigurat în El mijloace pentru fiecare împrejurare critică legată de mântuirea omului. ST 30/09/1889

Domnul a asigurat toate mijloacele, ca niciun suflet să nu trebuiască, în vreun fel, să-L dezonoreze. RH 8/05/1900

Puteți atinge înălțimile caracterului, întrucât Hristos a asigurat toate mijloacele pentru voi ca să ajungeți prin harul Său divin, crescând până la statura plinătății de bărbați și femei în Hristos. ST 1/07/1889

Nu este necesar ca cineva să trebuiască să cedeze ispitelor lui Satana și astfel să-și încalce conștiința și să întristeze pe Duhul Sfânt. S-a asigurat orice mijloc în cuvântul lui Dumnezeu prin care toți pot avea ajutor divin în strădania lor de a birui. Dacă Îl păstrează pe Isus înaintea lor, atunci ei vor fi schimbați după chipul Său. 5M, p. 574

Porunca: „Voi fiți deci desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru ceresc este desăvârșit”, nu ar fi fost dată niciodată, dacă nu s-ar fi asigurat toate mijloacele prin care noi putem ajunge la fel de desăvârșiți în sfera noastră precum, este Dumnezeu în sfera Lui. RH 12/04/1892

S-au asigurat mijloace prin care orice suflet care chinuie sub povara practicilor păcătoase, să fie eliberat din păcat YI 7/06/1894

Trebuie să prezentăm în fața oamenilor faptul că Dumnezeu S-a îngrijit ca noi să nu fim ispitiți mai presus de ceea ce putem îndura, ci ca, cu fiecare ispită, El să pregătească o cale de scăpare. RH 11/07/1893

El știe că puterea omului în sine este total ineficientă. Însă El știe, de asemenea, că mijloacele asigurate sunt îndestulătoare și îmbelșugate, capabile să-l întărească și să-l facă în stare să răspundă chemării. RH 6/12/1898

Au fost asigurate mijloace îndestulătoare pentru ca fiecare fiu și fiică a lui Adam să obțină în mod individual o cunoaștere a voii divine, pentru a desăvârși caracterul creștin și pentru a fi curățați prin adevăr. 2M, p. 644

Prin mijloacele pe care Dumnezeu le-a asigurat pentru iertarea și restaurarea păcătoșilor, aceleași cerințe, care au fost date lui Adam în Eden, pot fi îndeplinite de oameni astăzi. RH 3/09/1901 

S-au asigurat mijloace prin care toți să se prindă de puterea Aceluia care va mântui pe deplin pe toți cei care vin la Dumnezeu prin El. RH 23/05/1899

Dumnezeu a declarat clar că El așteaptă ca noi să fim desăvârșiți și, deoarece pretinde acest lucru, El a asigurat mijloace pentru ca noi să fim părtași ai naturii divine. RH 28/01/1904

Apostolul Pavel dă o mărturie elocventă despre mijloacele îndestulătoare asigurate pentru fiecare suflet ispitit. Lui i-a fost dată asigurarea divină: „Harul Meu îți este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită.” RH 15/07/1915

Prin harul lui Hristos au fost asigurate toate mijlocele pentru mântuirea familiei omenești. Este posibil ca tot ceea ce întreprind cei care susțin a fi creștini să fie la fel de curat ca faptele lui Hristos. RH 11/01/1912

Trebuie să obținem o rezervă bogată de har din visteria divină. Domnul a pregătit provizii pentru cerințele fiecărei zi. RH 31/05/1906

Domnul a asigurat mijloace îndestulătoare pentru tine ca, dacă Îl vei căuta și vei urma lumina pe care ți-o va da El, să nu cazi pe cale. 2M, p. 396

Deși Domnul a asigurat toate mijloacele ca omul să fie transformat în caracter și să fie făcut asemenea Lui, din cauză că nelegiuirea abundă, dragostea celor mai mulți se răcește. YI 17/10/1895

S-au asigurat mijloace îndestulătoare pentru ca omul să fie părtaș al naturii divine. ST 26/07/1899

Hristos a asigurat toate mijlocele ca bărbații și femeile să poată obține mântuirea. ST 20/06/1900

El a asigurat mijloace îmbelșugate prin care toți ar putea fi mântuiți, dacă s-ar supune condițiilor și ar apuca viața veșnică. ST 27/02/1893

S-au asigurat mijloace îmbelșugate pentru ca cei care Îl vor căuta pe Dumnezeu din toată inima să găsească în El un ajutor prezent la vreme de nevoie. Fiindcă ajutorul se află la Cel care este puternic. ST 20/12/1899

Dumnezeu a asigurat mijloace pentru ca toți să primească Duhul Său. Căci El dorește să vadă natura umană eliberată din robia păcatului și, prin puterea pe care o dă Dumnezeu, să fie reînnoită, refăcută, înviată la o rivalitate sfântă cu îngerii. ST 7/08/1901 

Dumnezeu nu iartă păcatul pentru a ne încuraja să continuăm în păcat. Trebuie să o rupem cu păcatul pentru ca natura divină să poată lua în stăpânire ființa și ca bogățiile cerului să fie revărsate în minte și în inimă. Dumnezeu a asigurat toate mijloacele ca resursele divine să curgă abundent, iar noi nu trebuie să considerăm niciun sacrificiu prea costisitor pentru a da lumii comorile adevărului. ST 1/03/1899

El a venit să dezvăluie universului ceresc, lumilor necăzute și oamenilor păcătoși că toate mijloacele au fost asigurate de Dumnezeu în folosul omenirii și că, prin neprihănirea atribuită a lui Hristos, toți cei care Îl primesc prin credință își pot arăta loialitatea prin păzirea legii. ST 7/04/1898

Dar în tăria lui Hristos, încetează să mai păcătuiești. S-au asigurat toate mijloacele ca harul să rămână cu tine și ca păcatul să ți se pară un lucru odios, precum și este în realitate.  ST 3/01/1895

S-au asigurat mijloace îmbelșugate ca omul să devină una cu Isus Hristos. ST 15/04/1897

(…) Hristos a asigurat mijloace îndestulătoare pentru a oferi puteri noi și tărie divină la fiecare pas înainte în viața divină. 3M, p. 193

Hristos a venit în chip omenesc pentru a le arăta atât locuitorilor lumilor necăzute, cât și lumii căzute, că s-au asigurat mijloace îndestulătoare pentru a face în stare făpturile omenești să trăiască în credincioșie față de Creatorul lor. 1SA, p. 227

Domnul a asigurat toate mijloacele pentru ca noi să avem o experiență bogată, abundentă și plină de bucurie. YI 25/05/1893

S-au asigurat toate mijloacele pentru ca pietatea, curăția și dragostea creștinului să crească continuu, ca talentele sale să se dubleze, iar capacitatea sa să crească în slujba Stăpânului său divin. YI 8/06/1893

Mijloacele asigurate pentru mântuirea oamenilor prin neprihănirea atribuită a lui Hristos, nu desființează legea și nici nu diminuează în niciun fel cerințele ei sfinte. (…) ST 5/09/1892

S-au asigurat mijloace atât de îndestulătoare și de puternice, încât sufletele ruinate de cădere pot fi înălțate spre glorie, onoare și nemurire. ST 5/09/1892

S-au asigurat mijloace îndestulătoare pentru toți cei ce se apucă serios, sincer și atent să lucreze la desăvârșirea sfințirii în temere de Dumnezeu. 2M, p. 453

Domnul a asigurat mijloace îndestulătoare pentru ca inima și viața tuturor urmașilor Săi să fie stăpânite de harul divin, astfel ca ei să fie niște lumini strălucitoare și arzătoare în lume. RH 1/02/1881 

(…) Tatăl nostru ceresc a asigurat toate mijloacele pentru om, ca să fie cu totul încercat și pus la probă, iar prin meritele lui Hristos, să-și desăvârșească un caracter neprihănit. RH 31/10/1878

Dumnezeu a asigurat mijloace îndestulătoare ca să putem sta în mod desăvârșit în harul Său, fără să ne lipsească ceva, așteptând venirea Domnului nostru. RH 13/12/1887

Dumnezeu a asigurat toate mijloacele pentru îndreptățirea și sfințirea noastră. RH 18/02/1904

S-au asigurat toate mijloacele ca noi să ne asemănăm atât de mult cu caracterul divin, încât Hristos să ne poată lua să trăim cu El în cer. ST 30/11/1904

Dumnezeu a asigurat mijloace îndestulătoare pentru ca sufletul să poată crește continuu în viața dumnezeiască. RH 12/06/1888

În Hristos, Dumnezeu a asigurat mijloace pentru a birui orice trăsătură rea și a ne împotrivi oricărei ispite, oricât de tari. DV, p. 65-66

Pentru studiu suplimentar: HLL, p. 311; 8M, p. 19.