Capitolul 22 - Hristos, biruitorul, ne trimite putere
Copiază link

Capitolul 22 - Hristos, biruitorul, ne trimite putere

Puterea de a …

Omul nu are de la sine puterea de a se lupta cu puterile întunericului. Prin urmare, Hristos Și-a înveșmântat divinitatea în umanitate și a venit pe acest pământ pentru a coopera cu omul. El atribuie virtutea neprihănirii Sale acelora care Îl vor primi și vor avea încredere în puterea Sa de a mântui. El le dă puterea de a deveni fii ai lui Dumnezeu. „Cuvântul a fost făcut carne și a locuit printre noi plin de har și de adevăr (…) Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har”(…) ST 25/09/1901

Marea și măreața lucrare de desăvârșire a caracterului nu poate fi realizată fără ajutorul pe care El este întotdeauna gata să-l ofere (…) În lucrarea de dezvoltare și întărire a capacităților trupului și minții, oamenii trebuie să primească în mod constant putere de sus (…) ST 25/09/1901

În orașele și națiunile lumii noastre, printre necredincioși se va găsi o rămășiță care va aprecia cuvântul binecuvântat și care Îl va primi pe Mântuitorul. Hristos le va da bărbaților și femeilor puterea de a deveni fii și fiice ale lui Dumnezeu. RH 10/11/1904

Acelora care se străduiesc cu sinceritate să se desprindă din strânsoarea inamicului și caută din toată inima să cunoască și să asculte de poruncile lui Dumnezeu, li se va da puterea de a deveni fii și fiice ale lui Dumnezeu. Căutarea lor după lucrurile cerești va fi răsplătită. RH 27/04/1905 

Tuturor celor ce cred în El le dă puterea de a deveni fii ai lui Dumnezeu. În felul acesta, inima ajunge să fie templul viului Dumnezeu. 1SA, p. 227 

Hristos a venit în această lume pentru a trăi o viață de ascultare perfectă față de legile împărăției lui Dumnezeu. El a venit să înalțe și să înnobileze ființele umane, să realizeze o neprihănire trainică pentru ei. El a venit ca un mijloc prin care trebuia împărtășit adevărul. În El se găsesc toate calitățile necesare desăvârșirii absolute a caracterului. Acelora care-L primesc, El le dă puterea de a deveni fii ai lui Dumnezeu (…) Hristos a venit în lumea noastră pentru a trăi o viață de curăție nepătată, pentru a arăta astfel păcătoșilor că, prin puterea Sa, și ei pot asculta de preceptele sfinte ale lui Dumnezeu, de legile împărăției Sale. RH 4/07/1912 

Tuturor celor care-L primesc, El le dă puterea de a deveni fii ai lui Dumnezeu. Doar dobândind această putere putem obține desăvârșirea caracterului. Putem fi părtași ai naturii divine. Prin puterea Mântuitorului, putem trăi o viață curată, nobilă, folositoare (…) El are puterea să ne umple cu credința care lucrează prin dragoste și purifică sufletul. RH 13/04/1905 

Dumnezeu spune: „Pe cel ce vine la Mine, nicidecum nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6:37). Iar aceia care se prezintă înaintea Lui în sinceritate, vor fi iertați și îndreptățiți și vor primi puterea de a deveni fii ai lui Dumnezeu. 8M, p. 102 

Isus a venit în lumea noastră pentru a aduce puterea divină pentru a se uni cu efortul uman. Când Dumnezeu unește puterea Sa cu efortul omului, lucrarea este adusă la desăvârșire. Dumnezeu vrea să facă lucruri mari pentru poporul Său. Și dacă avem încredere în El, va lucra pentru noi cu putere. RH 7/05/1889

Prin faptul că a trăit o viață fără păcat, El a dovedit fiecărui fiu și fiecărei fiice a lui Adam că pot să reziste ispitelor aceluia care a adus pentru prima oară păcatul în lume. Hristos a adus bărbaților și femeilor puterea de a birui. 1SA, p. 226

Predați-vă fără rezervă lui Dumnezeu. Convingerea că luptați pentru a avea viața veșnică vă va întări și vă va mângâia. Hristos vă poate da puterea de a birui. Cu ajutorul Lui puteți distruge cu desăvârșire rădăcina egoismului. YI 9/04/1903

În slăbiciunea naturii umane, Domnul Hristos urma să înfrunte ispitele unuia care avea puterile unei naturi mai înalte, cu care Dumnezeu înzestrase familia îngerească. Însă natura umană a lui Hristos era unită cu natura divină și, prin puterea aceasta, urma să suporte toate ispitele pe care Satana putea să le aducă împotriva Sa și să continue să-Și păstreze sufletul nepătat de păcat. El dorește să dea puterea aceasta  de a birui, fiecărui fiu și fiecărei fiice a lui Adam care vor vrea să accepte, prin credință, atributele neprihănite ale caracterului Său. 1SA, p. 223

Puterea pe care o avem de a-l birui pe Satana este rezultatul lucrării lui Hristos în noi de a voi și de a face după buna Lui plăcere. 6M, p. 399

El ne va da puterea de a birui. Nu puteți crea această putere prin voi înșivă. Așezați-vă la picioarele lui Isus ca niște umili căutători și El vă va da puterea de care aveți nevoie. RH 6/07/1905

„Dumnezeu cu noi” este garanția eliberării noastre din păcat, asigurarea puterii noastre de a asculta de legea cerului. HLL, p. 25

Hristos a venit în această lume pentru a aduce omului puterea de a asculta. El a venit în natura noastră umană ca să cunoască ispitele și încercările la care este supus omul. Cel care Îl acceptă pe Hristos ca mântuitor personal va primi ajutor divin în lupta împotriva păcatului. Prin meritele Mântuitorului, el va deveni un cetățean supus al împărăției lui Dumnezeu. Prin puterea lui Hristos, el va birui orice ispită a vrăjmașului. ST 25/01/1905 

Trebuie să venim la Hristos pentru iertare. El va lua vina noastră asupra sufletului Său și ne va îndreptăți în fața lui Dumnezeu. Și nu numai că ne va elibera de păcat, dar ne va da puterea de a asculta de voia lui Dumnezeu. ST 24/09/1896

O cunoaștere a bogățiilor harului Său va înnobila și înălța sufletul omului și, prin legătura cu Hristos, el va deveni părtaș al naturii divine și va dobândi puterea de a rezista avansurilor lui Satana. 4M, p. 422

De la fiecare, El așteaptă credincioșie și fiecăruia îi dă putere după nevoie. Omul este neputincios în propria lui putere, dar în tăria lui Dumnezeu poate fi puternic să biruie păcatul și să-i ajute și pe alții să biruie. Satana nu poate niciodată să aibă un câștig de la acela care face din Dumnezeu apărarea sa (…) Numai neprihănirea lui Hristos îți poate da puterea de a te împotrivi valului păcatului care inundă lumea. RH 30/10/1913 

Dumnezeu cheamă la o slujire de bunăvoie – slujire inspirată de dragostea lui Isus în inimă. Dumnezeu nu este mulțumit niciodată cu o slujire egoistă, îndeplinită cu o jumătate de inimă. El cere întreaga inimă, simțăminte neîmpărțite și o credință și încredere deplină în puterea Sa de a ne salva din păcat (…) 1SA, p. 108

Credința autentică lucrează prin iubire și curăță sufletul. Există o credință care are puterea de a curăța viața de păcat. ST 17/02/1890

Lumina care strălucește de la Fiul lui Dumnezeu, aflat pe Golgota, poate să conducă acasă fiecare suflet rătăcitor. În El se află puterea de a curăța inima și de a transforma caracterul. 1SA, p. 319

[Ucenicii lui Hristos] Îi cer lui Dumnezeu, pentru numele lui Hristos, să-i ajute, și primesc ajutorul de care au nevoie. Ei sunt înzestrați de Dumnezeu cu puterea de a vedea dragostea și farmecul minunat al lui Hristos. RH 20/11/1900

El vă poate da puterea de a-L reprezenta corect în lume. RH 16/07/1889

Prin El vine puterea prin care caracterul poate fi remodelat și sufletul reînnoit pentru a purta chipul moral a lui Dumnezeu. RH 12/11/1895

Hristos Și-a înveșmântat divinitatea în umanitate și a dus o viață de rugăciune și lepădare de sine, cum și de luptă zilnică cu ispita, pentru ca să-i poată ajuta pe aceia care astăzi sunt asaltați de ispită. El este eficiența și puterea noastră (…) Credința în cuvântul lui Dumnezeu și în puterea lui Hristos de a transforma viața, îl va face în stare pe credincios să aducă la îndeplinire lucrările Lui și să trăiască o viață de bucurie în Domnul. 9M, p. 279

Contemplarea Celui care ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi, va înmiresma viața și va da puterea de a desăvârși o experiență creștină. RH 4/04/1912 și ST 10/05/1910

Standardul nostru a fost prea jos, iar Domnul să ne ajute să putem veni așa suntem și să învățăm despre neprihănirea Sa, pentru ca prin puterea Sa să putem fi făcuți în stare să ținem poruncile lui Dumnezeu. RH 19/07/1892

Putere care este:

Atotcuprinzătoare, stăpânitoare, convertitoare, susținătoare, dătătoare de viață, vie, modelatoare, înviorătoare, reînnoitoare, înnoitoare, sfințitoare, spirituală, cuceritoare, transformatoare, înălțătoare, vitală și care vitalizează. 

Adevărata religie are o putere atotcuprinzătoare. Ea dă tonul la tot ceea ce face omul. 5M, p. 124

Principiile evangheliei ar trebui să aibă o putere stăpânitoare asupra noastră, pentru ca noi să putem avea mintea care era în Hristos și să fim curați așa cum El a fost curat. RH 24/06/1890

Puterea convertitoare a lui Hristos este forța care va birui defectele noastre de caracter și ne va face lucrători împreună cu Dumnezeu. Prin adevărul ținut în curăția sa, se va ajunge la suflete care altfel nu ar putea fi influențate să asculte. Duhul Sfânt trebuie să fie sfătuitorul și călăuza noastră în fiecare ramură a lucrării. Voia lui Dumnezeu, descoperită în viață, dezvăluie puterea cuvântului de a birui trăsăturile naturale de caracter și de a-l schimba pe credincios „din slavă în slavă, prin Domnul, adică prin Duhul”. RH 18/02/1909 

Domnul a hotărât ca fiecare suflet care ascultă de cuvântul Său să aibă bucuria Lui, pacea Lui, continua Lui putere susținătoare. RH 23/10/1900

În Dumnezeu este putere. În El este tărie. Dacă se va prinde de aceasta, puterea dătătoare de viață a lui Isus va stimula pe oricine a chemat numele lui Hristos. 3M, p. 473

Copilul lui Dumnezeu nu va fi mulțumit până când nu va fi îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos și nu va fi susținut de puterea Sa dătătoare de viață. Când vede o slăbiciune în caracterul său, nu este suficient să o mărturisească din nou și din nou. El trebuie să se apuce de lucru cu determinare și energie pentru a-și birui defectele, formându-și trăsături opuse de caracter. El nu va evita această lucrare pentru că este grea. Este nevoie de o energie neobosită din partea creștinului, dar el nu este obligat să lucreze prin propria sa putere. Puterea divină așteaptă să fie cerută. Oricine luptă cu sinceritate să câștige biruința asupra eului, își va însuși făgăduința: „Harul Meu îți este de ajuns.” (…) Biruința asupra obiceiurilor care au fost îngăduite timp îndelungat poate costa un conflict sever, dar putem învinge prin harul lui Hristos. RH 10/06/1884

Nu avem niciun motiv pentru care să disperăm cu privire la înaintarea noastră. Desăvârșirea morală și spirituală, prin harul și puterea lui Hristos, le este făgăduită tuturor acelora care cred (…) Când trăim această rugăciune, suntem aduși într-o legătură strânsă cu Hristos. La fiecare pas, noi luăm contact cu puterea Sa vie. El pune la lucru, în folosul nostru, mijloacele atotputernice ale cerului. RH 17/05/1906

Toate gusturile, înclinațiile, ambițiile și pasiunile noastre trebuie să fie supuse și aduse în armonie cu mintea și spiritul lui Hristos. Aceasta este chiar lucrarea pe care Domnul este dispus să o facă pentru cei care cred în El. Viața și purtarea noastră trebuie să aibă o putere modelatoare în lume. Spiritul lui Hristos trebuie să aibă o influență stăpânitoare asupra vieții urmașilor Săi, astfel încât ei să vorbească și să acționeze ca Isus. Hristos spune: „Slava pe care Mi-ai dat-o Mie le-am dat-o lor.” RH 2/07/1889

Adevărații urmași ai lui Hristos sunt făcuți deplini în El, pentru că El le dă Duhul Său. Binecuvântata speranță de a-L vedea pe Hristos așa cum este El și de a fi cu El, lucrează în minte și în inimă ca o putere înviorătoare, îndepărtând necurăția și depravarea. RH 4/05/1905

Pavel a învățat că religia este o forță practică și mântuitoare, un principiu venind în totalitate de la Dumnezeu, o experiență personală a puterii reînnoitoare a lui Dumnezeu asupra sufletului. FA, p. 451

Când văd în ei înșiși păcate și greșeli care trebuie mărturisite și părăsite, ei trebuie să exercite credința că, atunci când se pocăiesc de păcatele lor, Dumnezeu îi iartă și că o putere înnoitoare este dată sufletului. Prin credință, o credință vie, biruința va fi câștigată. RH 25/02/1890

Dumnezeu Însuși i-a smuls pe oameni ca pe niște tăciuni din foc. Prin puterea sfințitoare a adevărului Său, El i-a învățat pe copiii mâniei să fie copii ai luminii, pentru ca să poată coopera cu El prin viața și caracterul lor, prin precept și exemplu, și să dezvăluie minunea harului Său care a umplut îngerii cu uimire și bucurie. RH 21/01/1890

Dacă vor conlucra în felul acesta cu Dumnezeu, El îi va înzestra cu putere spirituală. RH 29/12/1904

Ce iubire fără seamăn este aceasta! Un subiect pentru cea mai profundă meditație! Iubirea uimitoare a lui Dumnezeu pentru o lume care nu L-a iubit! Gândul are o putere care cucerește sufletul și aduce mintea în supunere față de voia lui Dumnezeu. RH 17/10/1882

Puterea transformatoare a harului lui Hristos îl va modela pe acela care se predă în slujba lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu este legat printr-un legământ veșnic să furnizeze putere și har fiecăruia care se supune pentru a fi sfințit prin ascultare de adevăr. RH 12/11/1914

[Isus] a venit pentru ca fiii și fiicele căzute ale lui Adam să poată fi eliberați de sub efectele încălcării legii de către Adam și a căderii lui, iar prin puterea Sa divină și înălțătoare, să devină fii și fiice ale lui Dumnezeu. ST 28/03/1895

A fi convertit zilnic înseamnă a reînnoi viața sufletului, primind putere vitală de la Hristos, așa cum mlădița primește hrană de la butuc. Creșterea fiecărui creștin are loc din interior, nu din afară. RH 16/02/1892

Până când viața lui Hristos nu este o putere care vitalizează viețile noastre, nu putem fi în stare să ne împotrivim ispitelor care ne asaltează dinăuntru și din afară. Noi trebuie să trecem de partea lui Hristos. Trebuie să fim siguri că purtăm jugul Său de restricție și de ascultare. Atunci vom fi în siguranță, pentru că suntem de partea Domnului. Adevărul Său este în inimile noastre și considerăm că jugul Său este plăcut și povara Lui ușoară. Suntem puternici în Domnul și în puterea tăriei Lui. ST 9/07/1902

Putere divină

Hristos nu îi consideră pe supușii Săi potriviți pentru împărăția Sa, ci El îi califică prin puterea Sa divină. Cei care au fost morți în greșeli și păcate sunt treziți la viața spirituală. Aptitudinile pe care Dumnezeu li le-a dat pentru scopuri sfinte sunt înnobilate, curățate și înălțate, iar ei sunt conduși să-și formeze caractere după asemănarea divină. RH 26/03/1895

Cu brațul său uman, El a cuprins rasa umană, în timp ce cu brațul Său divin a prins tronul Celui infinit, aducând omului căzut puterea divină care să coopereze cu efortul său omenesc (…) Ne va fi dată puterea divină care să se unească cu capacitățile noastre omenești. RH 21/11/1899

Puterea divină îi este dată omului, pentru ca el să poată ajunge părtaș al naturii divine, după ce a fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, omul care se pocăiește și crede, poate fi făcut neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. 1SA, p. 256

Singurul Fiu al lui Dumnezeu a venit în lumea noastră ca om, pentru a face cunoscut lumii faptul că, prin putere divină, oamenii pot ține legea lui Dumnezeu. ST 10/04/1893

Omul nu ar fi putut niciodată să învingă puterea apetitului dacă Hristos nu ar fi biruit în favoarea lui. Dar, acum, omul poate obține biruința. Hristos a venit să aducă puterea divină care să se unească cu efortul omenesc, astfel încât, deși am fost degradați de apetitul pervertit, să putem prinde curaj, fiindcă suntem prizonieri ai speranței. Nu ni se cere să biruim în propria noastră tărie. Printr-o credință vie, putem prinde mâna Puterii infinite, iar când Satana vine cu ispitele sale, putem arăta spre crucea de pe Golgota și putem spune: „Hristos a murit pentru mine; în numele Lui pot birui și voi birui.” ST 4/08/1890

Printr-o credință vie, creștinul trăiește într-o dependență totală de puterea divină, așteptând ca Dumnezeu să manifeste voința Sa și să înfăptuiască ceea ce este după bunul Său plac. ST 12/02/1894

Credința vie prinde mâna puterii divine, iar credința este o ancoră a sufletului, neclintită și fermă, care pătrunde dincolo de perdea. Ioan spune: „Cea care a biruit lumea este credința noastră.” El descrie marea mulțime de oameni care vor sta înaintea lui Dumnezeu ca biruitori. ST 2/05/1895

Credința este apărarea noastră, fiindcă leagă slăbiciunea noastră umană cu puterea divină. RH 29/01/1884

Hristos Și-a întins brațul divin în jurul rasei umane. El a adus omului puterea Sa divină pentru a putea încuraja sufletul sărman, bolnav de păcat și descurajat să ajungă la o viață mai înaltă. RH 11/06/1889

Suntem martori ai lui Dumnezeu în măsura în care descoperim în noi înșine lucrarea unei puteri de sorginte divină. DV, p. 100

(…) Hristos a răscumpărat [omul] de sub condamnarea legii și i-a împărtășit putere divină, iar prin cooperarea acestuia, păcătosul poate fi readus la condiția sa pierdută. ST 13/02/1893

Trebuie să fim înviorați sub influența puterii divine, care nu numai că ne va întări, ci ne va atrage mintea de la praful și murdăria acestui pământ, care ne va elibera de influențele stricate și înșelătoare ale lumii, astfel încât să putem contempla lucrurile cerești. Prin această influență inimile noastre trebuie să fie curățate, sentimentele noastre sfințite și să nu ne atașăm de lucruri pământești, ci de lucruri cerești. ST 24/07/1893

Același Isus, care a umblat cu ucenicii Săi, care i-a învățat când a fost pe pământ, care a trudit și a suferit în natura Sa umană, este cu noi în puterea Sa divină. El este la dreapta noastră pentru a ne ajuta în orice împrejurare critică. RH 24/01/1893

Făgăduințele sunt depline, cuprinzătoare și profunde. Ele ne întăresc credința. Căci nu Și-a dat Dumnezeu cuvântul că va uni puterea Sa divină cu eforturile noastre umane, pentru ca noi să putem birui prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturiei noastre? RH 28/08/1900

Nimic în afară de puterea divină nu poate să regenereze inima și caracterul omului și să umple sufletul cu dragostea lui Hristos, care se va manifesta întotdeauna prin dragoste față de aceia pentru care El a murit. RH 28/11/1893

Dumnezeu va lucra cu noi numai dacă ne vom angaja într-o activitate sănătoasă. Trebuie să simțim necesitatea de a uni eforturile noastre umane și acțiunea plină de râvnă cu puterea divină. Putem rămâne în Dumnezeu, puternici spre a învinge. 3M, p. 46

E cazul ca oamenii care au primit cunoașterea adevărului, rând cu rând, învățătură după învățătură, puțin ici și puțin dincolo, să arate puțină apreciere pentru Acela care a venit pe pământ, pentru ca puterea Lui divină să poată fi moștenirea fiecărui suflet credincios? În felul acesta, urma ca divinitatea lui Hristos să devină eficientă în mântuirea neamului omenesc, și mijlocirea Marelui nostru Preot să ajungă de folos înaintea tronului lui Dumnezeu. 9M, p. 105

Mântuitorul vine foarte aproape de cei care se consacră lui Dumnezeu. Dacă a fost cândva un timp când am avut nevoie de lucrarea Duhului lui Dumnezeu asupra inimii și vieții noastre, timpul acela este acum. Să ne prindem dar de această putere divină pentru a avea tărie să trăim o viață de sfințenie și de lepădare de sine. 9M, p. 166

Din cauza păcatului, omul a ajuns atât de decăzut, încât era imposibil ca prin el însuși să vină în armonie cu Cel a cărui natură este bunătate și curăție. Dar Hristos, după ce l-a răscumpărat pe om de sub condamnarea legii, poate să dea putere divină, care să se unească cu eforturile omenești. PP, p. 64

Iubirea Lui pentru omul căzut a fost atât de mare, încât a făcut un sacrificiu fără margini ca să poată ajunge la el, în degradarea lui, și, prin puterea Lui divină, să-l ridice, în final, la tronul Său. Dar depinde de om dacă Hristos va îndeplini pentru el ceea ce este întru totul în stare să facă. 4M, p. 32

(…) Întreaga minte trebuie să fie modelată de Duhul Sfânt. Puterea divină se va combina cu efortul uman, când vom căuta cu sinceritate să fim desăvârșiți în Hristos Isus. YI 20/09/1894

Putere nelimitată

Prin meritele lui Hristos, noi avem acces la tronul Puterii infinite. ST 24/02/1888

Dumnezeu vrea ca noi să fim zeloși, El vrea ca noi să fim fericiți. Când L-a dat pe Hristos lumii, El a dat tot cerul în acel dar foarte prețios. El ne-a deschis toate comorile puterii și harului Său. Prin credință vie putem prinde mâna Puterii infinite. Putem fi atât de legați de Dumnezeul cerului, încât harul Său să fie de ajuns în orice împrejurare critică a vieții. ST 10/06/1889 

Nu eforturile noastre aduc biruința, ci faptul de a-L vedea pe Dumnezeu dincolo de făgăduință, de a-L crede și de a avea încredere în El. Prindeți, prin credință, mâna Puterii infinite. RH 29/12/1910

Lucrarea neprihănirii trebuie să fie săvârșită în voi prin puterea cea mare pe care a dat-o Dumnezeu. Când în slăbiciunea și neputința ta spui: „Doamne, mă prind de Tine”, ți se va da putere de sus. (…) cele trei mari puteri ale cerului s-au angajat să coopereze cu tine în eforturile tale de a trăi noua viață în Hristos. RH 15/06/1905

Tuturor ființelor umane, care se străduiesc să ajungă asemenea chipului divin, le este acordată o măsură din comorile cerului, o putere extraordinară care îi va așeza într-o poziție chiar mai înălțată decât cea a îngerilor care n-au păcătuit niciodată. ST 4/06/1902

Există o sursă de putere la dispoziția noastră ca să nu rămânem în peștera rece, întunecată și fără soare a necredinței. Altfel, noi nu vom capta razele strălucitoare ale Soarelui neprihănirii. RH 24/01/1893

A fi creștin necesită mai mult decât o mărturisire a credinței. Trebuie să existe un efort stăruitor de a birui prin harul lui Dumnezeu oferit fără plată. RH 24/01/1893 

Moartea și învierea lui Hristos au deschis înaintea fiecărui suflet o sursă nelimitată de putere din care să scoată. Această putere vă va permite să biruiți cele mai detestabile trăsături din caracterului vostru. Harul lui Dumnezeu așteaptă să fie cerut de fiecare suflet bolnav de păcat. Acesta va vindeca orice boală spirituală. Prin aceasta, inimile pot fi curățate de orice întinare. Este remediul evangheliei pentru blestemul păcatului. Unește ființele umane cu Hristos pentru îndeplinirea faptelor bune, făcându-i în stare să meargă pe calea ascultării, arătând lumii blândețea și smerenia pe care le-au învățat de la Mântuitorul. RH 5/11/1901 

Să ne legăm de Hristos și atunci vom avea o putere pe care lumea nu o poate da sau lua. RH 11/06/1889

Dacă, prin credință, ne vom baza pe resursele cerești, cele mai mari puteri din univers ne vor face în stare să biruim în totalitate păcatul și pe Satana. RH 29/07/1909

O, dacă ați putea să vă imaginați bogăția rezervelor de har și putere ce așteaptă cererile voastre! Aceia care flămânzesc și însetează după neprihănire vor fi săturați. 5M, p. 17 

Puterea unui Mântuitor veșnic este mai mare acum decât oricând înainte, deoarece împrejurările critice sunt mai mari. Și totuși noi suntem slabi în ce privește viața și experiența spirituală. ST 17/10/1892

Noi trebuie să mergem spre desăvârșire, reflectând din ce în ce mai mult lumina lui Hristos și aducând în viața noastră tot ce este posibil din spiritul și puterea cerului. Trebuie să căutăm salvarea sufletelor din jurul nostru. ST 24/06/1889 

Dacă ne încredințăm sufletele noastre lui Dumnezeu prin exercitarea credinței vii, făgăduințele Lui nu ne vor dezamăgi. Fiindcă nu au nicio limită, decât credința noastră. ST 6/03/1884

Nouă ni s-a dat privilegiul de a trăi așa cum a trăit Hristos. Viața noastră trebuie să fie ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Atunci vom avea cele mai bogate binecuvântări ale cerului pentru a le împărtăși cu cei care sunt în nevoie. De la Mântuitorul care locuiește în inima noastră, vom primi în fiecare zi o rezervă proaspătă de har și putere. RH 13/08/1901

Este privilegiul nostru acela de a crede că sângele Său ne poate curăța de orice pată și urmă a păcatului. Nu trebuie să limităm puterea Sfântului lui Israel. RH 19/11/1908

Dumnezeu are putere la îndemână pentru noi. Cei care cer ajutor, exercitându-și credința în Isus, îl vor primi. ST 29/07/1889

Puterea divină va coopera cu efortul uman. Fraților, porțile sunt deschise și slava lui Dumnezeu strălucește pentru fiecare suflet care privește spre cer în vremuri de încercare și dezorientare. ST 29/07/1889

Toată puterea

După cum Hristos, în natura Sa umană, a căutat putere de la Tatăl Său, ca să poată fi în stare să îndure încercarea și ispita, la fel trebuie să facem și noi. Trebuie să urmăm exemplul Fiului fără păcat al lui Dumnezeu. Zilnic avem nevoie de ajutor, har și putere de la Sursa întregii puteri. RH 31/05/1906

Cât timp privim la Isus ca fiind sursa întregii puteri, vom reuși să primim ajutor oricând la vreme de nevoie, „căci Dumnezeu este cel care lucrează în voi și voința, și înfăptuirea, după buna Lui plăcere”. RH 30/10/1888

Sufletul trebuie să fie golit de eu, pentru ca Hristos să poată turna Duhul Său în locul rămas gol. Hristos trebuie să fie ales ca oaspete ceresc. Voința trebuie să fie așezată de partea voinței lui Dumnezeu. Atunci există o inimă nouă și noi hotărâri sfinte. Isus care domnește în suflet este Cel care face să fie ușoară fiecare acțiune în slujirea Sa. El este obârșia oricărei neprihăniri, izvorul oricărei fericiri, sursa întregii puteri. ST 28/12/1891 

Să ne aducem aminte că ființele omenești sunt supuse căderii și greșelii și că El, care are toată puterea, este turnul lor puternic de apărare. În orice împrejurare critică, trebuie să știe că lupta este a Sa. Rezervele Sale sunt nelimitate, iar imposibilitățile aparente vor face biruința cu atât mai mare. RH 1/01/1914

Hristos este locul nostru de scăpare, sursa noastră de putere. Toată puterea ne este oferită prin El, dacă cuvântul Lui rămâne în noi, și noi trebuie să alegem dacă Îi vom sluji lui Dumnezeu sau lui Baal. ST 20/02/1896

Putere pusă la îndemâna noastră

Aveți nevoie de putere, iar Dumnezeu dorește să vă ofere fără măsură această putere, dacă veți merge la El și Îl veți crede pe cuvânt. RH 24/03/1903 

Domnul vrea să dea putere poporului Său. El dorește ca ei să se bucure în Dumnezeul mântuirii lor. El vrea ca ei să fie asemenea chipului Său, ca, atunci când va veni, să-i poată primi la Sine. ST 6/08/1885

Puterea Sa așteaptă să fie cerută de aceia care doresc să biruie. Acela care mustră [agentul uman] trebuie să-i însuflețească pe ascultători să se străduiască pentru a câștiga stăpânirea. El trebuie să-i încurajeze să lupte pentru eliberarea de orice practică păcătoasă, să fie liberi de orice obicei corupt, chiar dacă renunțarea la sine va fi pentru ei ca și cum li s-ar scoate ochiul drept sau ca și cum li s-ar tăia mâna dreaptă. Să nu se facă niciun compromis sau vreo concesie cu obiceiurile rele sau cu practicile păcătoase. 1SA, p. 380

Dumnezeu este gata să le ofere copiilor Săi lumină, har și putere. ST 11/07/1900

Răscumpărătorul lumii a coborât din cer pentru a-l ajuta pe om în slăbiciunea sa, pentru ca, în puterea pe care a venit să i-o aducă Isus, să poată deveni puternic, să biruie pofta și pasiunea și să fie învingător în orice privință. 3M, p. 488

Puterea care i-a fost dată lui Hristos ca reprezentant al rasei umane va fi dată fiecărui membru al familiei umane care va face din Dumnezeu tăria lui. YI 28/12/1899

Dumnezeu va da putere de sus tinerilor și tinerelor, precum și celor care sunt mai în vârstă. YI 13/02/1902

Viața lui Hristos este un exemplu a ceea ce poate face un creștin cu puterile care i-au fost date de Dumnezeu. Nu te descuraja fiindcă darul tău nu este la fel de mare ca cel al altcuiva. Dă cu bucurie ceea ce ai și Dumnezeu îți va binecuvânta eforturile. Pe măsură ce te apropii de coasta sângerândă a lui Hristos, vei fi însuflețit de Duhul Său și inima ta va răspunde chemării Sale. Vei lucra cum a lucrat El, făcând cunoscut spiritul Său iubitor și altruist. Credința ta va fi puternică, lucrând prin iubire și curățând sufletul tău. Întărit de puterea de sus, vei fi făcut în stare să îndeplinești cerințele Domnului, dedicându-te cu hotărâre sarcinilor supărătoare și faptelor pline de sacrificiu de sine de dragul Maestrului. RH 24/11/1896 

Sabatul dat lumii este un semn că Dumnezeu este creator și că El l-a sfințit. Puterea care a creat toate lucrurile este puterea care creează din nou sufletul după asemănarea Sa. Pentru aceia care sfințesc ziua sabatului, ea este semnul sfințirii. Adevărata sfințire înseamnă a fi în armonie cu Dumnezeu, a fi una cu El în caracter. Ea se primește prin ascultarea de principiile acelea care sunt o transcriere a caracterului Lui. Iar sabatul este semnul ascultării. Acela care ascultă din toată inima de porunca a patra va asculta de întreaga lege. El este sfințit prin ascultare. 6M, p. 352

Este minunat să vezi cât de puternic devine un om slab prin credința în puterea lui Dumnezeu, cât de hotărâte devin eforturile lui și cât de mari și rodnice sunt rezultatele. ST 7/09/1876

Tuturor celor care se predau pe deplin lui Dumnezeu li se oferă privilegiul de a trăi fără păcat, în ascultare de legea cerului. RH 27/09/1906

Hristos a venit în această lume pentru a arăta că, primind putere de sus, omul poate trăi o viață neîntinată. DV, p. 25

Dacă gândurile noastre sunt îndreptate fără încetare spre Dumnezeu, vor fi călăuzite de iubirea și puterea divină. ST 10/05/1910

Când ne prindem în felul acesta de puterea Celui infinit și venim la Hristos spunând: „Neputând s-aduc nimic, lângă crucea Ta azi pic”, puterile divine pot să conlucreze cu noi pentru a sfinți și pentru a curăța viața noastră. RH 28/01/1909

Însă dacă vă mărturisiți păcatele înaintea lui Dumnezeu și vă prindeți de puterea Lui, eroarea nu va avea nici o putere asupra voastră. RH 20/07/1905

Murind pe cruce, Hristos Și-a dat viața ca jertfă pentru păcat, pentru ca prin puterea Sa, omul să se întoarcă de la păcatele sale, să fie convertit și să devină împreună lucrător cu Dumnezeu. ST 14/04/1898

Să ne prindem de puterea care ne-a fost oferită pentru a face posibil pentru noi să dobândim viața veșnică. RH 23/04/1901

Diverse

[Hristos] a venit să ne aducă mesajul și mijloacele eliberării, o asigurare a mântuirii, nu prin desființarea legii, ci prin ascultarea care a devenit posibilă prin meritele Sale. RH 29/04/1902

Dacă semeni credință, dându-I ascultare lui Hristos, vei culege credință și putere pentru ascultare viitoare (…) Este privilegiul și datoria noastră să umblăm întocmai cum a umblat Hristos; căci „cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus”. (…) Prin credința în Hristos și ascultarea de cerințele legii Sale, ni se oferă o viață care va dura la fel cât viața lui Dumnezeu. RH 5/05/1891

Cei care cred în Hristos au caracterul lui Hristos, au dragostea lui Hristos, sunt una cu El. Ei se sprijină pe Hristos ca fiind singurul lor sprijin și singura lor îndestulare. Sunt martorii vii ai lui Hristos. Prin spiritul lor, prin cuvintele lor, prin purtarea lor, prin curtoazia lor, prin toate acțiunile lor, ei stau ca mărturie a puterii lui Hristos. RH 24/03/1896

Numai puterea lui Hristos poate lucra transformarea în inimă și minte, căci toți cei care vor să fie părtași împreună cu El la o viață nouă în împărăția cerurilor trebuie să treacă prin această experiență. RH 19/03/1908

Dacă ne vom păstra ochii ațintiți spre Mântuitorul nostru și ne vom încrede în puterea Sa, vom fi umpluți de un simțământ de siguranță, pentru că neprihănirea lui Hristos va deveni neprihănirea noastră (…) Haideți să nu mai vorbim despre ineficiența și neputința noastră. RH 1/10/1908

Este datoria creștinului de a nu permite împrejurărilor și circumstanțelor să-l modeleze, ci de a trăi deasupra împrejurărilor, formându-și caracterul după Modelul divin. RH 22/09/1891

Câtă vreme căutăm salvarea și beneficiul altora, vom fi împreună lucrători cu Dumnezeu, învățând metodele Sale și devenind părtași la puterea Sa. ST 15/12/1887

(…) Când a auzit că sămânța femeii trebuia să sfărâme capul șarpelui, Satana a știut că, deși reușise să corupă natura umană și să o facă asemenea lui, printr-un proces misterios, Dumnezeu va reda omului puterea pe care a pierdut-o și îl va face în stare să se împotrivească cuceritorului său și să-l biruie (…) Puterea pe care o împărtășește Hristos, îl face pe om în stare să reziste tiranului și uzurpatorului. Oricine este văzut că urăște păcatul în loc să-l iubească, oricine rezistă acestor patimi care au pus stăpânire pe suflet și le biruie, arată acțiunea unui principiu întru totul de sus. RH 18/07/1882   

[Cel care privește] este fascinat de acea putere de la Dumnezeu care transformă ființele omenești egoiste după chipul divin, iar Dumnezeu este onorat și numele Lui slăvit. RH 5/05/1885

Hristos a trăit o viață de ascultare desăvârșită față de legea lui Dumnezeu și, prin aceasta, a stabilit un exemplu pentru fiecare ființă umană. Trebuie să trăim viața pe care a trăit-o El în această lume, prin puterea și sub învățătura Sa. DV, p. 180

Cel infinit – Acela care, singur, este capabil să scoată ordine și frumusețe de acolo de unde este haos și confuzie în întunericului naturii, este în stare să supună inima răzvrătită a omului și să-i aducă viața în armonie cu voința divină. RH 14/01/1904

Dacă mărturisitorul religiei vrea să păstreze eficiența salvatoare a credinței sale, el trebuie să păstreze întotdeauna neprihănirea lui Hristos înaintea lui și să aibă slava lui Dumnezeu ca ariergardă. Atunci puterea lui Hristos va fi descoperită în viața și caracterul său. ST 22/02/1892

Numai sângele purificator al lui Hristos poate îndepărta din acest caracter orice invidie, orice bănuială rea, orice gândire de rău și orice practicare a răului față de alții. ST 28/12/1891

Însă, atâta vreme cât ne fixăm gândurile asupra Aceluia care este soarele și scutul nostru, răul care ne înconjoară nu va aduce nicio pată asupra veșmintelor noastre (…) Spiritul nostru poate ajunge atât de asemănător cu al Său, încât să fim una cu El în gândire și țeluri. DV, p. 511

Acela care este atotputernic este în stare să-Și păzească poporul, deși ei pot fi expuși ispitelor și pericolelor. El a promis că va face acest lucru, totuși numai cu condiția ca ei să aibă încredere în El și să se supună Lui. „Păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuire.” RH 20/07/1886

Legea este o expresie a gândurilor lui Dumnezeu. Când este primită în Hristos, ea devine gândul nostru. Ea ne înalță mai presus de puterea dorințelor și a tendințelor firești, mai presus de ispitele care duc la păcat. HLL, p. 308

(…) Domnul Isus, prin lucrarea Duhului Său cel Sfânt, schimbă această ordine a lucrurilor. El ia asupra Sa păcatul omului, iar prin puterea iubirii Sale divine îi atrage pe oameni la Sine, îi sfințește și îi face sfinți. ST 4/09/1893

Omul trebuie să depună eforturi serioase pentru a învinge ceea ce-l împiedică a atinge desăvârșirea. Dar, pentru a ajunge la biruință, el este în totul dependent de Dumnezeu. Strădania, în sine, nu este îndestulătoare. Fără ajutorul puterii divine, ea nu slujește la nimic. Dumnezeu lucrează, dar și omul lucrează. Împotrivirea față de ispită trebuie să vină de la om, care trebuie să-și tragă puterea de la Dumnezeu. FA, p. 482

Legea cere neprihănire – o viață neprihănită, un caracter desăvârșit. Și așa ceva omul nu poate da. El nu poate satisface cerințele legii sfinte a lui Dumnezeu. Dar Hristos, venind ca om pe pământ, a trăit o viață sfântă și a dezvoltat un caracter desăvârșit. El le oferă pe acestea ca un dar de bunăvoie tuturor celor care vor dori să le primească. Viața Sa stă pentru viața oamenilor. În acest fel, ei au iertarea păcatelor din trecut, prin îndurarea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, Hristos îi umple pe oameni cu atributele lui Dumnezeu. El reface caracterul lor după asemănarea caracterului divin, o țesătură dumnezeiască de putere și frumusețe spirituală. În acest fel, adevărata neprihănire a legii este împlinită în cel ce crede în Hristos. Dumnezeu poate „să fie drept și să-l îndreptățească pe cel ce are credință în Isus”. (Romani 3:26). HLL, p. 762

Printr-o credință vie, mereu crescândă, sufletul vede și apreciază sfințenia lui Hristos. Aceasta este slava pe care o primește credința curată și ea trezește în suflet acțiunea hotărâtă care demonstrează puterea lui Dumnezeu. ST 15/05/1901

Acelora care cred în Hristos ca mântuitor personal, El le atribuie meritul Său și le dă puterea Sa. YI 16/08/1894

(…) prin credința în Hristos, trebuie să dăm ascultare tuturor cerințelor lui Dumnezeu. Prin meritele Sale, putem fi înălțați pentru a ține poruncile lui Dumnezeu. RH 18/08/1891

Hristos Și-a dat viața pentru bărbații și femeile păcătoase. El a dorit să salveze neamul omenesc de la o viață de încălcare a legii pentru a trăi o viață de ascultare și de neprihănire. 1SA, p. 100

Nimeni nu poate ține poruncile lui Dumnezeu decât în puterea lui Hristos. RH 7/05/1901

Este imposibil pentru noi să spunem ce poate deveni un om și ce poate realiza prin puterea și harul lui Hristos. ST 4/11/1889

Pe măsură ce privim la Hristos, străpuns pentru păcatele noastre, vom vedea că nu putem să călcăm legea lui Dumnezeu și, în același timp, să rămânem în favoarea Sa. Vom simți că, păcătoși fiind, trebuie să ne prindem de meritele lui Hristos și să încetăm să păcătuim. 1SA, p. 312

Hristos a venit în lumea noastră pentru a fi garantul omului, pentru a birui în favoarea lui, spre a trăi pentru el o viață fără păcat, pentru ca în puterea Sa oamenii să poată obține biruința asupra păcatului. ST 26/08/1903

Dacă ne încredem în noi înșine sau în neprihănirea noastră, vom fi lăsați să cădem sub puterea ispitei. Dar dacă privim la Isus și ne încredem în El, chemăm în ajutorul nostru o putere care l-a biruit pe vrăjmaș pe câmpul de bătaie, și cu fiecare ispitire, El va găsi o cale de scăpare. 5M, p. 426

Există influențe puternice și subtile care îi leagă de căile lumii, dar puterea Domnului poate rupe aceste lanțuri. El va îndepărta orice obstacol din fața picioarelor celor credincioși ai Lui sau le va da putere și curaj să învingă orice dificultate, dacă ei imploră serios ajutorul Lui. Toate piedicile vor dispărea în fața unei dorințe sincere și a unui efort stăruitor de a face voia lui Dumnezeu cu orice preț, chiar dacă este sacrificată viața însăși. Lumină din cer va lumina întunericul celor care, prin necaz și încurcătură merg înainte privind la Isus ca autor și desăvârșitor al credinței lor. RH 9/06/1885

Oh, dacă ne-am strânge toate forțele credinței și ne-am așeza picioarele pe stânca Isus Hristos! Ar trebui să credeți că El vă va păzi de cădere. RH 11/03/1890 

[Isus] Se bucura știind că va putea să facă și va face mai mult pentru urmașii Săi decât le făgăduise. Că de la El va curge iubire și milă îndurătoare care să curețe templul sufletului, făcându-i pe oameni asemenea Lui în caracter; că adevărul Său, întărit prin puterea Duhului Sfânt, avea să înainteze biruind și ca să biruie. FA, p. 23

El dorește ca noi să fim încurajați și întăriți de puterea pe care El ne-o va oferi dacă noi vom fi credincioși Lui. El dorește ca fiecare dintre noi să-și desăvârșească un caracter după asemănarea divină. RH 22/06/1905

Hristos a dovedit că este posibil pentru om să se prindă de puterea lui Dumnezeu, prin credință. RH 28/01/1909

Dumnezeu nu le cere urmașilor Săi ca toți să fie exact la fel. Ispitele vin la fiecare într-un mod diferit, iar Dumnezeu Își face cunoscută puterea prin susținerea și eliberarea fiecăruia dintre ei. Eliberarea în timp de încercare este pregătită pentru toți cei care sunt ispitiți, indiferent cât de variate ar putea fi ispitele lor. Puterea de a merge înainte și în sus este dată fiecăruia (…) Pe măsură ce cel ispitit se apropie de Dumnezeu, Dumnezeu se apropie de el și ridică pentru el un stindard împotriva inamicului. ST 24/10/1900

Demnitatea princiară a caracterului creștin va străluci ca soarele, și razele de lumină de pe fața lui Hristos vor fi reflectate asupra celor care s-au curățat după cum El este curat. 4M, p. 357

El Însuși a coborât din cer în haina naturii umane ca să poată da putere omului, făcându-l în stare să fie un părtaș al naturii divine, după ce a fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. ST 16/12/1897

Trăiți legați de Hristos cel viu și El vă va ține tare cu o mână care nu vă va lăsa. Cunoașteți și credeți iubirea pe care o are Dumnezeu față de noi și atunci veți fi în siguranță. Iubirea aceasta este o fortăreață de neînvins pentru toate amăgirile și asalturile lui Satana. „Numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost.” ST 4/11/1903

Satana nu-i poate ține în gheara lui pe cei morți, când Fiul lui Dumnezeu îi cheamă la viață. El nu poate să țină în moarte spirituală un suflet care primește, în credință, cuvântul puterii lui Hristos. Dumnezeu le spune tuturor acelora care sunt morți în păcate: „Deșteaptă-te, tu care dormi, scoală-te din morți.” (Efeseni 5:14). HLL, p. 320

Noi trebuie să primim în fiecare clipă provizii din cer și, dacă vom fi păziți de puterea lui Dumnezeu, trebuie să ascultăm de toate cerințele Lui. 4M, p. 542

Hristos a rostit cuvinte care au puterea de a obține un loc în fiecare inimă care caută să cunoască voia lui Dumnezeu. RH 16/11/1897

Credința necesară pentru mântuire nu este doar o credință cu numele, ci un principiu statornic, care obține putere vitală de la Hristos. Aceasta va conduce sufletul să simtă dragostea lui Hristos într-o asemenea măsură încât caracterul va fi perfecționat, curățat și înnobilat. Această credință în Hristos nu este doar un impuls, ci o putere care lucrează prin iubire și purifică sufletul. Ea realizează aceasta, supunând sufletul prin disciplină, înălțându-l din degradare și aducându-l în legătură cu Hristos, până când El va atribui virtutea Sa nevoii sufletului. Aceasta este o credință mântuitoare. RH 18/08/1891