Capitolul 21 - Biruința lui Hristos înseamnă că noi putem reflecta chipul moral al lui Dumnezeu
Copiază link

Capitolul 21 - Biruința lui Hristos înseamnă că noi putem reflecta chipul moral al lui Dumnezeu

Ce caracter uimitor a fost acela al lui Hristos! Privind la El, vom fi schimbați după chipul Său, de la caracter la caracter. ST 16/01/1896

Privind frumusețea caracterul lui Hristos, trebuie să fim schimbați după chipul Său. ST 24/03/1890

Credinciosul trebuie să studieze viața și caracterul lui Hristos, pentru ca privind, viața și caracterul lui să poată fi schimbate după chipul Său divin. ST 15/05/1893

Este nevoie de umilință de sine pentru ca Hristos să poată reface chipul moral al lui Dumnezeu în om. RH 3/09/1908

Valoarea unui creștin nu depinde de talentele strălucite, de originea nobilă, de puterile uimitoare, ci de faptul de a avea o inimă curată, o inimă curățată și înnobilată care reflectă chipul divinității. RH 24/11/1904

Înălțați-L mai sus și tot mai sus, pentru ca, privind la El, să fiți schimbați în același chip al Lui. RH 13/04/1905

Privind mereu la Hristos, el va fi schimbat în același chip al Lui de la caracter la caracter. RH 9/05/1907

Nu te uita la cei din jurul tău. Uită-te în schimb la singurul model desăvârșit, omul Isus Hristos. Privind la El, vei fi schimbat în același chip al Lui. YI 21/08/1902

Deși suntem ființe păcătoase și lipsite de valoare, printr-o legătură vitală cu Hristos putem fi totuși înnoiți în cunoștință și în adevărata sfințire și putem astfel să reflectăm slava și chipul Creatorului și Răscumpărătorului nostru. RH 24/10/1893

El a suferit toate acestea pentru a putea să salveze omul de degradarea morală și să redea sufletului chipul pierdut al lui Dumnezeu. RH 8/05/1894

Să înceapă lucrarea, pentru ca inima să fie înmuiată și ca Hristos să vă modeleze și să vă formeze după propriul Său chip divin. ST 22/02/1892

Dacă suntem părtași ai naturii divine, vom reflecta în viața și în caracterul nostru chipul Domnului nostru divin. Nu putem fi nepăsători în ce privește căutarea acestei desăvârșiri de caracter. ST 29/09/1887

Cu ajutorul puterii și eficienței aduse de Duhul Sfânt, [creștinii] trebuie să ducă mai departe planul Său de refacere a chipul divin în oameni. RH 18/02/1904

Privind caracterul Răscumpărătorului lor, [tinerii de astăzi] vor fi schimbați după chipul Său, având mintea Sa și fiind părtași ai naturii divine. YI 25/10/1894

Nimeni nu poate fi cu adevărat neprihănit dacă sufletul său nu reflectă chipul lui Dumnezeu (…) YI 26/07/1894

Prieteni tineri, Isus poate reînnoi chipul Său în sufletul vostru, dar trebuie să fie prin consimțământul și cooperarea voastră. YI 14/05/1884

Isus a venit în lumea noastră pentru a corecta greșelile, pentru a reface chipul moral al lui Dumnezeu în om. ST 30/08/1899

El a fost respins, ponegrit, răstignit, pentru ca noi să putem reflecta chipul Său și să fim făcuți desăvârșiți în neprihănirea Sa. ST 9/03/1888 

Viața creștinului este un continuu marș înainte. Isus Își curăță și înnobilează poporul, iar atunci când chipul Său este pe deplin reflectat în copiii Săi, aceștia sunt desăvârșiți și sfinți, pregătiți pentru mutarea de pe acest pământ. 1M, p. 340

Cu cât privește un om mai mult la Mântuitorul lui și ajunge să fie familiarizat cu El, cu atât mai mult va deveni asemenea chipului Lui și va face lucrările lui Hristos. 4M, p. 488

Hristos este exemplul nostru. Când privim la El, trebuie să fim schimbați după chipul Său, din slavă în slavă, din caracter în caracter. 1SA, p. 172

Cunoașterea din experiență a lui Dumnezeu și a lui Isus Hristos, pe care L-a trimis El, transformă omul după chipul lui Dumnezeu. Aceasta dă omului stăpânire de sine, aducând fiecare impuls și orice pasiune a naturii decăzute sub controlul înaltelor facultăți ale unei minți sfințite. PDH, p. 114

Noi trebuie să ne abatem privirile de la noi înșine și să le îndreptăm spre Isus, fiindcă El S-a îngrijit ca noi să avem bucurie și pace în Duhul Sfânt. Și, pe măsură ce privim farmecul inegalabil al lui Hristos, vom fi schimbați în același chip al Lui. ST 16/09/1889

Slava evangheliei este întemeiată pe principiul refacerii chipului divin în neamul omenesc decăzut, printr-o stăruitoare manifestare a bunăvoinței. 9M, p. 254

Privind la Isus, autorul și desăvârșitorul credinței sale, [creștinul] este schimbat în același chip al Lui. RH 21/11/1899

Noi trebuie să studiem viața lui Hristos și să imităm modelul divin. Trebuie zăbovim asupra desăvârșirii caracterului Său și să fim schimbați după chipul Său. RH 28/04/1891

Privind, suntem schimbați. Printr-un studiu atent și printr-o contemplare serioasă a caracterului lui Hristos, chipul Său este reflectat în viețile noastre. RH 4/08/1891

Cuvintele lui Hristos vor cădea cu putere vie asupra inimilor ascultătoare. Chipul desăvârșit al lui Dumnezeu va fi refăcut, iar în cer se va spune: „Voi sunteți făcuți deplini în El.” ST 4/06/1902

Privind la Hristos, trebuie să fim schimbați după chipul Său, reflectând lumina Sa în lume. ST 26/09/1900

El avea să ridice omul din cea mai joasă degradarea a păcatului, din nou la puritate, și să refacă în el chipul său moral. ST 8/09/1887

Ațintiți-vă privirea la Isus, dragi prieteni, și privind veți deveni asemenea chipului Său. ST 20/10/1887

Isus S-a înălțat la Tatăl ca un reprezentant al rasei umane, și Dumnezeu îi va aduce pe aceia care reflectă chipul Lui să privească și să se împărtășească împreună cu El de slava Lui. ST 27/01/1888

Dar dacă mintea zăbovește asupra vieții desăvârșite a lui Hristos, iar gândurile și conversația sunt centrate asupra Lui, vom fi schimbați în același chip al Lui. ST 4/05/1888

Privind la El, putem fi schimbați după chipul Său. ST 25/04/1900

În rasa căzută trebuie să se reflecte însuși chipul lui Dumnezeu. ST 25/11/1897

În natura umană trebuie să se refacă însuși chipul lui Dumnezeu. Onoarea lui Dumnezeu și a lui Hristos este implicată în desăvârșirea caracterului poporului Său. RH 19/05/1904

Fiul lui Dumnezeu a fost dat pentru ca noi să putem fi reînnoiți, curățați, înălțați, înnobilați și pentru ca Dumnezeu să poată vedea chipul Său refăcut în inima omului. RH 31/08/1897

Cu cât privește un om mai mult la Mântuitorul lui, cu atât mai mult va deveni asemenea chipului Lui și va săvârși lucrările lui Hristos. RH 5/10/1897

Pe măsură ce privim la Hristos, vom fi schimbați după chipul Său și vom fi pregătiți pentru a-L întâmpina la venirea Sa. RH 20/07/1897

E de datoria tuturor celor care se așteaptă să-L vadă pe Isus așa cum este El, să-L urmeze zilnic, pentru ca astfel caracterele lor să poată fi modelate după chipul divin. RH 14/05/1895

Satana face tot posibilul să nu le dea drumul. El îi asaltează cu diferite ispite, dar Duhul lucrează pentru a-i reînnoi după chipul Celui ce i-a creat. RH 26/03/1895

Nu există nicio siguranță pentru niciunul dintre noi, cu excepția faptului că primim zilnic o nouă experiență privind la Isus, autorul și desăvârșitorul credinței noastre. Zi de zi, noi trebuie să ne uităm la El și să fim schimbați după chipul Său. RH 20/11/1894

Cuvântul lui Hristos va cădea cu putere vie asupra inimilor ascultătoare. Și, prin punerea în practică a adevărului divin, chipul desăvârșit al lui Dumnezeu va fi refăcut, și în cer se va spune: „Voi sunteți făcuți deplini în El.” (Coloseni 2:10). 6M, p. 167

Privind, puteți fi schimbați după chipul divin. RH 16/10/1894

El este nădejdea slavei pentru toți aceia care Îl vor primi. Privind la El, noi reflectăm chipul Său tuturor celor din jurul nostru. RH 29/09/1896

Sunteți în slujba lui Dumnezeu și Isus așteaptă să refacă în voi chipul Său moral. El vă iubește. Știe că ispitele voastre sunt puternice. Însă El este de partea voastră pentru a pregăti o cale de scăpare, ca să fiți eliberați din cursele vrăjmașului. RH 19/05/1896

Hristos a venit în lume pentru a reda omului caracterul lui Dumnezeu și pentru a reface în sufletul uman chipul divin. RH 14/04/1896.

Hristos dorește nespus de mult să remodeleze caracterul uman stricat, să restaureze chipul moral a lui Dumnezeu în oameni. RH 15/10/1895

Dumnezeu vă cheamă să priviți slava caracterului Său, pentru ca, privind, să fiți schimbați după chipul Său. RH 29/03/1892

Domnul a făcut posibil pentru noi să avem un caracter neprihănit în această viață, pentru a putea reflecta chipul lui Hristos în lume și a aduce speranță și bucurie altora. RH 5/05/1891

Uitându-ne la Isus și privind frumusețea Sa, având ochii ațintiți asupra Lui, suntem schimbați după chipul Lui. RH 23/12/1890

Toți cei care au făcut din Hristos adăpostul lor vor reflecta chipul Său și vor fi asemenea Lui, căci Îl vor vedea așa cum este El. Ei urmează să fie înfățișați pentru El „fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta”. RH 7/10/1890

Aceia care privesc la Isus sunt schimbați după chipul Său, devin asemenea naturii Sale, iar slava lui Dumnezeu care strălucește pe fața lui Isus se reflectă în viețile urmașilor Săi. RH 7/10/1890

Privind la El, putem fi schimbați în același chip al Lui. Credința, dragostea și sfințenia vor crește în suflet. ST 18/04/1900

Primirea acestui dar va înlătura din inimă orice egoism, și pe cel ce îl deține, îl va transforma după chipul Aceluia care rămâne în inimă prin credință. RH 22/05/1894

Privind, suntem schimbați. Cu cât contemplați mai mult caracterul lui Hristos, cu atât mai mult veți fi asemenea chipului Său. RH 24/06/1884

În biserică nu ar trebui să existe decât o singură preocupare. O singură dorință ar trebui să ne stăpânească pe toți, și anume dorința de a fi asemenea chipului lui Hristos. RH 27/01/1891

Acela care este asemenea chipul lui Hristos va avea harul Său și va ajuta la întărirea în credință a fiecărui frate. RH 23/02/1897

Din sursa adevăratei smerenii izvorăște cea mai prețioasă măreție a minții, măreție care îi face pe oameni să fie asemenea chipului lui Hristos. RH 11/05/1897

Aceia care, privind, au fost schimbați după chipul moral al lui Hristos, se vor îmbrăca în nemurire și în neputrezire la apariția Sa și vor fi răpiți pentru a fi cu Domnul pe vecie. RH 16/09/1890

Fiecare capacitate și orice putere a naturii noastre trebuie să primească amprenta semnăturii lui Hristos. Trebuie să devenim părtași ai naturii divine. Privind, suntem schimbați după chipul Său. RH 21/01/1890 

Aceia care cred în Hristos vor dezvălui acest lucru în viața și în caracterul lor. Privind la Hristos, ei vor fi schimbați după chipul Său, iar Hristos va fi reprezentat în lume de către ucenicii Săi. RH 10/02/1891

Dacă suntem copii ascultători ai lui Hristos,  vom arăta dragostea noastră față de El și față de copiii Săi. Fiindcă toți cei care caută să imite minunatul Model vor reflecta chipul moral al lui Dumnezeu. RH 9/10/1888

Hristos L-a reprezentat pe Tatăl în lume și El îi reprezintă înaintea lui Dumnezeu pe cei aleși în care a refăcut chipul moral al lui Dumnezeu. Ei sunt moștenirea Sa. ST 28/06/1899 

Urmați principiile neprihănite de acțiune, care, prin influența lor înnobilatoare și purificatoare, vor reface în om chipul moral al lui Dumnezeu. ST 10/07/1901

Pocăința este singurul proces prin care curăția infinită reflectă chipul lui Hristos în supușii Săi răscumpărați. ST 28/06/1905

Dacă oamenii L-ar primi ca mântuitor personal, El a promis că va reface în ei chipul lui Dumnezeu și că îi va răscumpăra pe toți cei care, prin păcat, s-au pierdut. RH 7/01/1890

Studiind viața lui Hristos și luând ca model caracterul Său, putem fi schimbați în același chip al Lui. RH 26/03/1889

Hristos a murit pentru ca chipul moral al lui Dumnezeu să poată fi restaurat în sufletele noastre și să poată fi reflectat celor din jurul nostru. RH 26/02/1889

Suflete care au purtat asemănarea lui Satana au fost transformate după chipul lui Dumnezeu. Această schimbare în sine este o minune a minunilor. ST 25/04/1906

Privind „la autorul și desăvârșitorul credinței noastre”, suntem schimbați  după același chip al Lui. ST 10/06/1886

Viața spirituală nu va fi pipernicită. Inima va străluci având amprenta chipului divin, fiindcă va fi într-o strânsă legătură cu Dumnezeu. ST 8/07/1886

El este fascinat de puterea de la Dumnezeu, care transformă ființele umane egoiste după chipul divin (…). ST 10/02/1887

Pe măsură ce privește la Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, [păcătosul] ajunge să-L iubească și, privind, este schimbat după chipul Lui. ST 7/07/1890

Dacă ne ocupăm gândurile contemplând dragostea și mila Sa, vom reflecta aceleași lucruri în viața și în caracterul nostru. Fiindcă, privind, suntem schimbați. ST 4/01/1883

Noi, toți, putem să obținem cerul dacă ne luptăm potrivit legii, făcând voia lui Isus și crescând asemenea chipul Său. ST 14/08/1884

(…) privind la Isus, vorbind despre dragostea Sa și desăvârșirea caracterului Său, suntem schimbați după chipul Lui. DV, p. 492

Dumnezeu lucrează încontinuu pentru a înălța caracterul și pentru a imprima asupra lui propriul Său chip moral. YI 4/11/1897

Pierdeți din vedere eul privind la Hristos. Atunci veți fi schimbați din slavă în slavă, după chipul Său. ST 13/02/1901

Pentru studiu suplimentar: HLL, pp. 391, 678; PDH, pp. 58, 96; 1SA, pp. 335, 346; 4M, p. 616; 5M, pp. 306, 744; 7M, p. 146; 8M, p. 186; 9M, pp. 283-284.