Capitolul 20 - Biruința lui Hristos înseamnă că noi putem ajunge la desăvârșire morală
Copiază link

Capitolul 20 - Biruința lui Hristos înseamnă că noi putem ajunge la desăvârșire morală

Duhul lui Dumnezeu îi poate face în stare să ajungă la această desăvârșire a caracterului. RH 7/10/1909

Domnul m-a instruit să spun poporului Său: Luptați pentru desăvârșire. RH 21/07/1904

Dați la o parte orice piedică și păcatul care vă înfășoară așa de lesne și alergați stăruitor în cursa pusă înaintea voastră. Stăruiți înainte spre desăvârșire. RH 1/03/1906

Hristos atribuie desăvârșirea și neprihănirea Sa păcătosului credincios, atunci când acesta nu continuă în păcat, ci se întoarce de la călcarea de lege, la ascultarea de porunci. RH 23/05/1899 

Era misiunea Sa aceea de a-i reface în mod complet pe oameni. El a venit pentru a le da sănătate, pace și desăvârșirea caracterului. ST 30/10/1907

El a adus o jertfă atât de completă încât, prin harul Său, oricine poate atinge standardul desăvârșirii. RH 30/05/1907

Domnul S-a dat pe Sine la moarte pentru noi, pentru a ne putea curăța de orice nelegiuire. El va continua lucrarea Sa de desăvârșire pentru noi, dacă ne lăsăm conduși de El. ST 11/10/1899

Hristos nu ne-a dat nicio asigurare că atingerea desăvârșirii caracterului este un lucru ușor. Este un conflict, o bătălie și un marș, zi de zi. RH 5/05/1910

Dumnezeu dorește ca noi să realizăm că, în calitate de trimiși ai Săi, trebuie să creștem în har și în cunoașterea lui Hristos, până când ne vom desăvârși un caracter care este în deplină conformitate cu voia Sa. ST 13/09/1899

Desăvârșirea poate fi atinsă numai prin harul dat de Dumnezeu. El va fi eficiența fiecărui suflet care se străduiește să obțină facultăți morale clare și perspicace. ST 26/07/1899

Dacă omul se prinde de natura divină, lucrând după tabla adunării, adăugând har după har la desăvârșirea caracterului creștin, Dumnezeu va lucra după tabla înmulțirii. El zice în cuvântul Său: „Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Isus, Domnul nostru.” (2 Petru 1:2). 6M, p. 148

Hristos este cel mai mare Învățător pe care L-a cunoscut vreodată lumea. Și care este standardul pe care El îl pune înaintea tuturor celor care cred în El? „Voi fiți deci desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru ceresc este desăvârșit.” (Matei 5:48). După cum Dumnezeu e desăvârșit în sfera Lui, așa și omul poate fi desăvârșit în sfera sa.

Idealul caracterului creștin este asemănarea cu Hristos. În fața noastră stă liberă o cărare de continuă înaintare. Avem o țintă de atins, un standard de realizat, care cuprinde în sine tot ce e bun, curat, nobil și înălțat. Trebuie să se dea pe față o continuă strădanie și un continuu progres înainte și în sus către desăvârșirea de caracter. 8M, p. 64

Prin ascultarea Sa desăvârșită, El a făcut posibil ca fiecare ființă omenească să asculte de poruncile lui Dumnezeu. Când ne supunem lui Hristos, atunci inima noastră este unită cu inima Lui, voința noastră se cufundă în voința Lui, mintea noastră devine atunci una cu mintea Lui, iar gândurile sunt robite Lui. Atunci noi trăim viața Lui. Aceasta înseamnă să fii îmbrăcat cu haina neprihănirii Sale. PDH, p. 312

Adevăratul creștin, umil și serios, va primi modelarea unui caracter desăvârșit, iar inima lui se va conforma mereu chipului lui Hristos. RH 3/06/1880

Ar trebui să câștigăm zilnic o experiență profundă și vie în lucrarea de desăvârșire a caracterului creștin. RH 2/03/1897

Acum vi se oferă ocazia să deveniți mai buni și să ajungeți desăvârșiți de această parte a judecății. RH 12/04/1870

Dacă suntem în strânsă legătură cu Dumnezeu, ne vom umili inimile înaintea Lui și vom fi foarte zeloși în desăvârșirea caracterului creștin. RH 22/04/1909

Agentul uman trebuie să-și compare viața cu caracterul lui Isus Hristos și, prin harul pe care El îl atribuie tuturor credincioșilor adevărați, să caute să ajungă la desăvârșirea exemplului Său care a trăit legea lui Iehova. ST 12/11/1896

Prin pocăință, credință și ascultare, el poate să-și desăvârșească un caracter neprihănit și, prin meritele lui Hristos, să devină fiul lui Dumnezeu. ST 15/10/1896

Hristos a venit în lume pentru ca noi să putem deveni făpturi noi, create după asemănarea propriului Său caracter, ca să avem curăție asemenea curăției lui Dumnezeu și să avem desăvârșire asemenea desăvârșirii Sale. ST 21/08/1893

Domnul S-a îngrijit atent ca totul să fie reconfortant și plăcut pentru noi, și totuși cât de mult efort a depus El pentru pentru a ne oferi acel dar prin care ne putem desăvârși un caracter creștin, după modelul lui Hristos. ST 19/06/1893

Prin veghere și rugăciune continuă, putem crește în har și ne putem desăvârși caractere creștine. RH 13/05/1884

Pentru aceia care Îl iubesc pe Dumnezeu, păzirea poruncilor Sale și săvârșirea lucrurilor care sunt plăcute în ochii Săi va fi plăcerea cea mai mare. 1SA, p. 217

Perfecțiunea cerului urmează să fie puterea voastră. 9M, p. 21

Aceia care merg prin credință, caută tot timpul desăvârșirea caracterului printr-o ascultare permanentă de Hristos. RH 9/04/1889

Trebuie să avem credință vie în El și, implicit, să avem încredere în El, pentru a putea atinge înălțimile înțelepciunii și desăvârșirii la care Dumnezeu dorește să ajungem. RH 7/05/1889

Acela care împlinește legea în toate privințele, demonstrează că ascultarea desăvârșită este posibilă. RH 21/07/1891

Dumnezeu ți-a poruncit să mergi înainte spre desăvârșire. 5M, p. 71

(…) mulți dintre cei care pretind a crede adevărul, nu se străduiesc așa cum ar trebui pentru desăvârșirea caracterului. RH 19/09/1907

El le spune: „Voi fiți deci desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru ceresc este desăvârșit.” Și El spune acest lucru pentru că știe că este posibil pentru ei să ajungă la desăvârșire. ST 8/01/1902 

Putem înainta zi de zi spre desăvârșirea caracterului creștin. Pentru aceasta Și-a înveșmântat Hristos divinitatea în umanitate. Pentru aceasta a venit El pe pământ și a trăit o viață de suferință și lipsă. ST 28/05/1902

În natura umană trebuia să se refacă însuși chipul lui Dumnezeu. Onoarea lui Dumnezeu și a lui Hristos este implicată în desăvârșirea caracterului poporului Său. HLL, p. 671

Când Hristos a precizat care este dezvoltarea posibilă pentru noi, El a spus: „Voi fiți deci desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru ceresc este desăvârșit.” ST 18/05/1904

Faptul de a privi la Golgota nu are scopul de a liniști sufletul pentru neîndeplinirea datoriei, nici de a vă liniști ca să dormiți, ci de a crea o credință în Isus, care va lucra curățând sufletul de mocirla egoismului. Când ne bazăm pe Hristos prin credință, lucrarea noastră este doar la început. Fiecare om are obiceiuri rele și păcătoase, pe care trebuie să le biruie printr-o luptă serioasă. 2SA, p. 20

Să nu mai fiți mulțumiți să rămâneți pitici în lucrurile spirituale. Ținta voastră să nu fie mai mică decât desăvârșirea caracterului creștin. 2M, p. 521

Prin măsura harului Său, care este pus la dispoziția agentului uman, nimeni nu trebuie să piardă cerul. Desăvârșirea caracterului poate fi atinsă de fiecare om care se străduiește să ajungă la ea. 1SA, p. 212

Se cere o ascultare desăvârșită, iar cei care spun că nu este posibil să trăim o viață desăvârșită, aruncă asupra lui Dumnezeu acuzația nedreptății și a neadevărului. 1MR, p. 369

Noi nu suntem desăvârșiți, dar este privilegiul nostru să ne desprindem de încâlciturile eului și ale păcatului și să înaintăm spre desăvârșire. YI 24/08/1899

Hristos spune: „Voi fiți deci desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru ceresc este desăvârșit”, iar El are puterea de a ne face desăvârșiți. ST 5/09/1900

În călcarea legii nu se găsește nicio siguranță, nicio tihnă, nicio îndreptățire. Atâta vreme cât continuă să păcătuiască, omul nu poate spera să stea ca un nevinovat înaintea lui Dumnezeu și să fie împăcat cu El prin meritele lui Hristos. El trebuie să înceteze să calce legea și să ajungă credincios și autentic. 1SA, p. 213

Prețioasă asigurare! Glorioasă este speranța pusă în fața credinciosului în timp ce înaintează, prin credință, către înălțimile desăvârșirii creștine. RH 26/09/1912

Îndepliniți cu credincioșie lucrarea de pregătire în vederea desăvârșirii caracterului creștin și veți obține o victorie grandioasă și veșnică. ST 30/10/1901

Primindu-L pe Hristos și conformându-se voinței Sale, omul înaintează spre desăvârșire. ST 14/02/1900

În umilință, vom corecta fiecare greșeală și fiecare defect de caracter. Deoarece Hristos locuiește în inimă, vom fi pregătiți pentru familia cerească de sus. YI 31/08/1893

Timpul de probă ne este dat ca să ne desăvârșim un caracter potrivit pentru veșnicie. 1SA, p. 318

Fiindcă așa cum Dumnezeu este desăvârșit în sfera Sa, tot așa omul trebuie să fie desăvârșit în sfera lui. YI 19/01/1893

„Voi fiți deci desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru ceresc este desăvârșit.” Așa cum Dumnezeu este desăvârșit în sfera Lui, tot așa omul poate fi desăvârșit în sfera sa. 4M, p. 591

Dumnezeu cere închinarea din partea unui suflet sfințit, care s-a pregătit prin exercitarea credinței ce lucrează prin iubire, spre a-L sluji. El prezintă înaintea noastră idealul cel mai înalt, chiar desăvârșirea. FA, p. 566

Idealul caracterului creștin este asemănarea cu Hristos. După cum Fiul omului a fost desăvârșit în viața Sa, tot așa și urmașii Lui trebuie să fie desăvârșiți în viața lor. HLL, p. 311

Și deși nu putem să pretindem desăvârșirea cărnii, noi putem să avem desăvârșirea creștină a sufletului. 2SA, p. 32

Poporului lui Dumnezeu i-a fost dată o mare lumină. Fie ca poporul nostru să se trezească și să înainteze spre desăvârșire. 2SA, p. 47

Ucenicii lui Hristos trebuie să aducă desăvârșirea caracterului Său în caracterele lor. ST 3/10/1900

Desăvârșirea caracterului este oferită omului căzut prin neprihănirea lui Hristos (…) Fiecare putere a sufletului reînnoit trebuie să fie solicitată la maximum pentru ca astfel caracterul să poată fi modelat după modelul divin. ST 18/05/1891

Prin meritele lui Hristos, prin neprihănirea Sa, care ne este atribuită prin credință, noi trebuie să ajungem la desăvârșirea caracterului creștin. 5M, p. 744

Umilii urmași ai lui Isus, care se sacrifică mereu, vor ajunge la desăvârșire, lăsându-i în urma lor pe cei indiferenți și iubitori de lume. 1M, p. 609

Glorioasă este nădejdea ce stă în fața credinciosului în timp ce înaintează prin credință către înălțimile desăvârșirii creștine! FA, p. 533

Dacă Îl faceți pe Dumnezeu tăria voastră, voi puteți, chiar în cele mai descurajatoare împrejurări, să atingeți înălțimea și lărgimea desăvârșirii creștine la care cu greu v-ați putea gândi că ați putea ajunge. 4M, p. 567

Prin pocăință, credință și fapte bune, noi ne putem desăvârși un caracter creștin, iar prin meritele lui Hristos putem cere privilegiile fiilor și fiicelor lui Dumnezeu. YI 11/01/1900

Timpul de probă se va încheia în curând, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să-și smerească inimile înaintea Lui, căutându-L în umilința cugetului pentru a primi harul necesar ca să-și desăvârșească un caracter neprihănit. RH 23/09/1909

Puteți atinge excelența și desăvârșirea caracterului. Puteți trece prin această lume fără a fi întinați și întunecați de păcatele care o mânjesc și o corup, iar atunci când veți fi aduși în contact cu răul acestei lumi, îl veți putea ocoli dacă doriți. ST 7/02/1878

Sentimentul că păcatele îți sunt iertate va aduce acea pace care întrece orice pricepere. Va exista o străduință plină de râvnă de a birui tot ceea ce se opune desăvârșirii creștine. YI 26/09/1901

În fiecare zi ar trebui să înaintăm în obținerea desăvârșirii caracterului, și cu siguranță vom face acest lucru, dacă vom alerga spre țintă pentru premiul înaltei noastre chemări. YI 10/01/1901 

(…) slujitorul lui Hristos trebuie să calce pe urmele Stăpânului său dacă vrea să ajungă la desăvârșirea acestui Model minunat și glorios. YI 3/11/1898

Pentru a ne desăvârși un caracter creștin, trebuie să zăbovim asupra desăvârșirii lui Hristos și, pe măsură ce privim farmecul Său inegalabil, vom dori să fim ca El și să fim schimbați, reflectând tot mai mult spiritul Său de iubire. ST 26/01/1891

(…) avem nevoie de sângele lui Hristos pentru a ne curăța de păcat, de harul lui Dumnezeu pentru a ne aduce la desăvârșire. ST 3/11/1887

Onoarea lui Hristos trebuie să stea desăvârșită în perfecționarea caracterului poporului Său ales. El dorește ca ei să reprezinte lumii caracterul Său. ST 25/11/1897

Dumnezeul cel viu ne-a dat în legea Sa o transcriere a caracterului Său și El ne cheamă să ascultăm de această lege, zicând: „Voi fiți deci desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru ceresc este desăvârșit.” După cum Dumnezeu este desăvârșit în sfera Lui înaltă de acțiune, tot așa și omul poate fi desăvârșit în sfera sa umană. ST 5/11/1896

Porunca lui Hristos este: „Voi fiți deci desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru ceresc este desăvârșit.” Aici El ne arată că putem fi desăvârșiți în sfera noastră, după cum Dumnezeu este desăvârșit în sfera Sa. 4M, p. 455

În curând, vom fi în căminul promis. Acolo, Isus ne va conduce lângă râul de viață, care curge de la tronul lui Dumnezeu și ne va explica întâmplările întunecoase ale providenței prin care ne-a trecut El pe pământul acesta, pentru a ne desăvârși caracterul. 8M, p. 254 

Lucrarea de sfințire nu trebuie să continue din impuls, ci prin avansări constante, sănătoase, înaintând spre desăvârșire. RH 5/03/1895

Hristos este lumina vieții, iar planul Lui este ca toți cei care Îl urmează să Îl reprezinte în caracter și să arate atotsuficiența și desăvârșirea Sa. RH 27/02/1894

Credeți numai, fiți numai împlinitori ai cuvântului și puteți fi în stare să atingeți orice desăvârșire a ființei Sale. Voi sunteți una cu Hristos, așa cum El este una cu Tatăl. RH 15/08/1893

De la toți se cere desăvârșire morală. Niciodată n-ar trebui ca noi să coborâm standardul neprihănirii, pentru a ne acomoda tendințelor spre rău, fie moștenite, fie cultivate. Noi trebuie să înțelegem că nedesăvârșirea caracterului este păcat. Toate atributele neprihănite ale caracterului se află în Dumnezeu ca un tot desăvârșit, armonios și toți aceia care Îl primesc pe Domnul Hristos ca mântuitor personal au privilegiul de a avea aceste însușiri. PDH, p. 330

Credința vie se va manifesta într-un caracter asemănător lui Hristos și într-o ascultare desăvârșită de toate cerințele Sale. RH 15/08/1893

Iată standardul pe care trebuie să-l atingă toți cei care intră în cetatea cerească. Sfârșitul credinței noastre este desăvârșirea caracterului uman, sfințirea întregii ființe. RH 1/10/1901

„Voi fiți deci desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru ceresc este desăvârșit.” Minunate sunt posibilitățile puse înaintea noastră, iar noi putem atinge aceste posibilități, studiind și practicând adevărurile cuvântului lui Dumnezeu. ST 30/11/1904

Era misiunea Sa aceea de a-i reface în mod complet pe oameni. El a venit pentru a le da sănătate, pace și desăvârșirea caracterului. DV, p. 17

Planul lui Dumnezeu este acela ca fiecare dintre noi să fie desăvârșit în El, ca să putem prezenta lumii desăvârșirea caracterului Său. ST 8/02/1892

Există totuși speranță pentru fiecare dintre noi, dar numai într-un singur fel, și anume, legându-ne de Hristos și folosind fiecare energie pentru a ajunge la desăvârșirea caracterului Său. 5M, p. 540

Prin haina de nuntă din parabolă, este reprezentat caracterul acela curat, fără pată, pe care îl vor avea adevărații urmași ai lui Hristos. PDH, p. 310

Ei (aceia care au fost cumpărați cu prețul vieții Sale) trebuie să crească în cunoașterea voii divine și să-și îmbunătățească încontinuu intelectul și principiile morale, până vor ajunge la o desăvârșire de caracter numai cu puțin mai prejos decât a îngerilor. 4M, p. 563

Atâta timp cât eu voi fi credincioasă în a mustra păcatului și în a prezenta în fața poporului desăvârșirea caracterului creștin, vrăjmășia lui Satana va fi stârnită împotriva mea. RH 28/08/1883

Legea lui Dumnezeu dată pe Sinai este o copie a minții și a voii Dumnezeului infinit. Ea este venerată cu sfințenie de către sfinții îngeri. Ascultarea de cerințele sale va desăvârși caracterul creștin și îl va aduce pe om, prin Hristos, în starea sa înainte de cădere. RH 27/09/1881

(Nu toți membrii bisericii) își dau seama că e privilegiul și datoria lor de a atinge standardul înalt al desăvârșirii creștine. RH 17/05/1906

Ispitele vor veni, iar numai printr-o încredere constantă în Răscumpărătorul său se poate ajunge la desăvârșirea caracterului creștin. ST 27/03/1893

Putem înainta zi de zi în desăvârșirea caracterului creștin. DV, p. 503

Dumnezeu dorește ca noi să atingem standardul desăvârșirii care a devenit posibil pentru noi prin darul lui Hristos. El ne cheamă să facem alegerea de a ne așeza de partea cea corectă, de a ne uni cu agenții cerești, de a adopta principiile care vor reface în noi chipul divin. DV, p. 114

Adevărata religie îl va mâna pe posesorul ei către desăvârșire. 3M, p. 538

Pentru studiu suplimentar: FA, p. 530; PDH, p. 315; 1SA, pp. 375, 240, 334; 2SA; p. 161; 2M, pp. 228, 505; 4M, p. 520.