Capitolul 16 - Biruința lui Hristos înseamnă că noi putem fi transformați
Copiază link

Capitolul 16 - Biruința lui Hristos înseamnă că noi putem fi transformați

Dragostea lui Dumnezeu va transforma caracterul, și îl va modela după caracterul minunat al lui Hristos. ST 24/02/1890

Natura umană este învăluită de slăbiciuni. Dar, în Hristos, vom găsi desăvârșirea. Privind la El, vom fi și noi transformați. HLL, p. 816

Acela care privește iubirea inegalabilă a Mântuitorului va fi înnobilat în gând, curățat în inimă și transformat în caracter. El va merge în lume spre a fi o lumină, pentru a reflecta într-o anumită măsură această tainică iubire. HLL, p. 661

Nu este mântuirea minunată în simplitatea ei și uimitoare în desăvârșirea ei? Hristos îl ia pe păcătos din adâncurile decăderii și îl curăță, îl rafinează și îl înnobilează. Privind la Isus așa cum este El, păcătosul este transformat și înălțat pe culmea demnității, chiar să stea cu Hristos pe tronul Său. RH 10/03/1891

Cel care este cu adevărat un copil al lui Dumnezeu va experimenta puterea transformatoare a harului asupra minții și inimii, iar caracterul Său se va dezvolta după asemănarea divină. Descrierea lucrării lui Hristos va fi descrierea lucrării fiecăruia care se naște din Dumnezeu, care umblă nu conform cărnii, ci conform Duhului. RH 13/08/1895

Domnul Isus, personal, în mila Sa infinită, lucrează la inimile oamenilor, făcând transformări spirituale atât de uimitoare, încât îngerii privesc la ele cu uimire și bucurie. 5M, p. 731

(…) dragostea lui Isus, atunci când este prețuită în suflet, va deveni mai puternică decât pasiunile dominante ale inimii umane. Toți cei care se află sub influența Duhului lui Dumnezeu, vor fi transformați prin harul Său. RH 6/05/1890

Dragostea lui Dumnezeu iese în întâmpinarea celui mai josnic și mai rău păcătos care va veni la Hristos cu căință. Ea se apropie de cel păcătos pentru a-l transforma într-un copil ascultător și credincios al lui Dumnezeu, dar niciun suflet nu poate să fie mântuit dacă va continua să păcătuiască. RH 17/06/1890 

Ucenicii nu au fost aleși pentru că erau imperfecți, ci în ciuda imperfecțiunilor lor, pentru ca, prin cunoașterea și trăirea adevărului, prin harul divin al lui Hristos, ei să fie transformați după chipul Său. RH 17/03/1891

Această credință autentică în Hristos se va manifesta în viața voastră de zi cu zi, în caracterul și faptele voastre și va dovedi lumii că există putere transformatoare în religia creștinului. RH 14/04/1891

Este privilegiul nostru acela de a cunoaște mai multe despre prezența și puterea lui Hristos, iar, prin credință, să fim transformați după asemănarea Sa. RH 23/10/1888

Când cineva se întoarce de la imperfecțiunile omenești să privească la Hristos, în caracterul acestuia are loc o transformare divină. Spiritul Domnului Hristos lucrând asupra inimii, o face asemenea chipului Său. PDH, p. 250

Întindeți-vă și apucați mâna Lui, pentru ca atingerea să vă poată electriza și încărca cu plăcutele calități ale inegalabilului Său caracter. Vă puteți deschide inima pentru iubirea Lui și lăsați ca puterea Lui să vă transforme și harul Său să fie tăria voastră. 4M, p. 63

Dacă ne punem încrederea în Dumnezeu, avem putere să stăpânim mintea în privința acelor lucruri. Prin exercițiu continuu, ea va deveni puternică pentru a se lupta cu vrăjmașii lăuntrici și a supune eul, până când are loc o transformare completă, iar pasiunile, apetitul și voința sunt aduse în supunere perfectă. 2M, p. 507

Esența învățăturii [lui Hristos] era ascultarea de poruncile lui Dumnezeu, care avea să lucreze transformarea caracterului și să întipărească în minte mai multă excelență, modelând sufletul după asemănarea divină. RH 7/07/1896

Această credință în Hristos este dovedită prin fapte. Ea produce o transformare a caracterului prin lucrarea eficientă a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. RH 23/02/1897

Isus le prezintă copiilor Săi adevărul, pentru ca ei să poată privi la acest adevăr și, privind la el, să poată fi schimbați, fiind transformați prin harul Său, de la călcare de lege la ascultare, de la întinare la curăție, de la păcat la sfințenia inimii și neprihănirea vieții. RH 22/12/1891

Transformarea caracterului are loc prin credința în Fiul lui Dumnezeu. Copilul mâniei ajunge să fie copilul lui Dumnezeu. RH 17/04/1888

Domnul îi trece pe copiii Săi prin aceleași situații iar și iar, crescând presiunea până când mintea este umplută de o umilință desăvârșită, iar caracterul este transformat. Atunci ei sunt biruitori asupra eului și în armonie cu Hristos și Duhul cerului. RH 10/04/1894 

Harul lui Dumnezeu trebuie să lucreze o transformare în viața noastră, și toate mărturisirile noastre de credință, toate formele noastre de devoțiune sunt lipsite de valoare dacă nu este făcută această lucrare de transformare a caracterului. Trebuie să devenim ca El, care este blând și smerit cu inima. RH 12/06/1894

Hristos a căutat să salveze lumea, nu prin a Se conforma ei, ci prin a face cunoscut lumii puterea transformatoare a harului lui Dumnezeu de a modela și forma caracterul uman după asemănarea caracterului lui Hristos. RH 22/01/1895

El a venit în această lume pentru a remodela caracterul și a adus în toată lucrarea Sa desăvârșirea pe care El a dorit să o aducă în caracterul pe care îl transforma prin puterea Sa divină. RH 15/05/1900

Omul nu poate accepta ca neprihănirea lui Hristos să fie un principiu viu și statornic în suflet, fără o transformare a întregului caracter. RH 12/12/1899

În orice loc, Dumnezeu are martori care mărturisesc despre puterea harului Său bogat. Ei îl recunosc pe Dumnezeu în toate căile lor și El le îndrumă pașii. Ei dau mărturie despre puterea transformatoare a harului lui Dumnezeu, căci stau sub steagul pătat de sânge al prințului Emmanuel. RH 8/08/1899

Dacă adevărul lui Dumnezeu nu transformă caracterul, acesta nu are nicio valoare pentru cel care-l primește. RH 24/01/1893

Sufletul care a experimentat cu adevărat harul transformator al lui Hristos, L-a ales pe Hristos drept partea sa. Acesta cedează influenței pline de îndurare a Duhului Său Sfânt și, astfel, caracterul este format după modelul divin. Trebuie să simțim, să acționăm ca fiind una cu Hristos. RH 31/01/1893

Prin harul lui Hristos sunt posibil de atins cele mai înalte culmi în privința caracterului. Căci orice suflet care ajunge sub influența modelatoare a Duhului lui Dumnezeu, poate fi transformat în ce privește mintea și inima. RH 14/02/1893

În conformitate cu cerințele Sale se găsește o putere transformatoare care aduce pace și bună învoire între oameni. RH 18/12/1913

Nu puterea omenească, ci puterea divină este cea care lucrează transformarea caracterului. RH 17/08/1911

Pe măsură ce inima este convertită la adevăr, lucrarea de transformare continuă. RH 17/04/1888

Harul lui Hristos alungă egoismul care a condus viața până în prezent. Sentimentele se îndreaptă către Dumnezeu. Caracterul este transformat. RH 26/01/1911 

Slava lui Hristos este descoperită în lege, care este transcrierea caracterului Său, iar puterea Sa de a transforma inima este simțită de suflet, până când oamenii ajung să fie schimbați după asemănarea Sa. Ei sunt făcuți părtași ai naturii divine și cresc tot mai mult în asemănarea cu Mântuitorul lor, înaintând pas cu pas în conformarea cu voia lui Dumnezeu, până ating desăvârșirea. RH 22/04/1902

(…) pe măsură ce contemplăm frumusețea caracterului lui Hristos, suntem transformați după asemănarea divină. ST 13/12/1899

Toate puterile și pasiunile omului convertit sunt aduse sub controlul lui Hristos. Duhul Său este o putere regeneratoare, transformându-i pe toți cei care o vor primi după chipul divin. ST 11/01/1883

Veți fi făcuți în stare să puteți suporta să-L vedeți pe Cel invizibil și, privind, veți fi transformați. RH 28/02/1907

Omul cu adevărat convertit nu are timp să se gândească sau să vorbească despre greșelile altora. Buzele sale sunt sfințite și, ca martor credincios a lui Dumnezeu, el mărturisește că harul lui Hristos i-a transformat inima. RH 10/05/1906

Hristos îi va primi pe toți cei care vin la El mărturisind și renunțând la păcatele lor și le va da transformarea caracterului. RH 4/05/1905

Când suntem uniți cu Hristos, mintea Lui ne este transferată. Curăția și dragostea strălucesc în caracter. Blândețea și adevărul conduc viața. Însăși expresia feței este schimbată. Hristos, care locuiește în suflet, exercită o putere de transformare, iar aspectul exterior dovedește că în interior domnesc pacea și bucuria. RH 11/09/1883

(…) Sufletele care au fost înjosite până au ajuns instrumente ale lui Satana sunt și acum transformate, prin puterea lui Hristos, în soli ai neprihănirii și trimiși de Fiul lui Dumnezeu să spună „tot ce ți-a făcut Domnul, și cum a avut milă de tine”. HLL, p. 341

Cunoașterea lui Dumnezeu, așa cum este descoperită în Hristos, este cunoștința pe care trebuie să o aibă toți cei care sunt mântuiți. Aceasta este cunoștința ce lucrează transformarea caracterului. Primită, această cunoștință va recrea sufletul după chipul lui Dumnezeu. Ea va împărtăși întregii făpturi o putere spirituală divină. 8M, p. 289

Hristos, care locuiește în suflet, exercită o putere de transformare, iar aspectul exterior poartă mărturia faptului că în interior domnesc pacea și bucuria. 1SA, p. 337

Când creștinismul este primit cu adevărat, va transforma întotdeauna inima și va modela caracterul. ST 26/05/1890

Transformarea caracterului este mărturia pentru lume a locuirii lăuntrice a lui Hristos. Duhul lui Dumnezeu produce o viață nouă în suflet, aducând gândurile și dorințele în ascultare de voia lui Hristos, iar omul lăuntric este reînnoit după chipul lui Dumnezeu. PR, p. 233

Dumnezeu este dragoste și toți cei care Îl slujesc cu adevărat vor face cunoscută curăția caracterului Său. Ei vor fi transformați după chipul Său. ST 1/02/1899

Harul convertitor, transformator al lui Dumnezeu schimbă spiritul și însușirile celui care acceptă adevărul. El este îmbibat cu Spiritul lui Hristos. ST 28/03/1900

„Voi sunteți martorii Mei”, spune Dumnezeu. Privind la Mine, caracterul vostru trebuie să fie transformat; și prin manifestarea răbdării și a dragostei asemenea lui Hristos, trebuie să arătați această transformare. ST 26/09/1900

Fiecare să se gândească la caracterul faptelor Sale și să se pocăiască și să fie transformat prin puterea lui Hristos. ST 25/05/1891

Dacă prin credință dobândim o cunoaștere a lui Dumnezeu și ne ținem strâns de Isus, vom fi schimbați. Caracterul Tatălui se manifestă în Isus, iar înfățișarea Lui atrage. Aceasta înmoaie și supune caracterul, și nu încetează să-l transforme până când Hristos, nădejdea slavei, este în noi. ST 24/08/1891

„Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele”, sunt cuvintele lui Hristos, care, rămânând în inima credinciosului, transformă caracterul acestuia. ST 28/12/1891

Contemplarea lucrurilor de interes veșnic va oferi o percepție adevărată asupra lucrurilor lui Dumnezeu. Respectul și reverența care se cuvin lui Dumnezeu vor fi date pe față în viața de zi cu zi și în caracter. Sufletul va fi adus în armonie cu cerul. Întregul caracter va fi înnobilat și transformat. Credinciosul va fi făcut asemenea lui Hristos și, în cele din urmă, va obține acces în cetatea lui Dumnezeu. RH 1/01/1880

Să ne îmbrăcăm cu Hristos, iar puterea făcătoare de minuni a harului Său va fi descoperită atât de clar în transformarea caracterului, încât lumea va fi convinsă că Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său să-i facă pe oameni ca îngerii, în viețuire și în caracter. ST 26/11/1902

Adevărul este cel care sfințește, înnobilează. Primit în inimă, lucrează cu putere ascunsă, transformând caracterul. ST 11/11/1886

Fiind transformat în caracter, credinciosul arată faptul că numai Hristos poate remodela, curăța și înnobila sufletul. ST 5/03/1896

Cuvântul lui Dumnezeu, dacă este crezut și ascultat, exercită o putere transformatoare asupra vieții și a caracterului. ST 9/03/1882

Isus, personal, în mila Sa infinită, lucrează la inimile oamenilor făcând transformări spirituale atât de uimitoare, încât îngerii privesc la ele cu uimire și bucurie. RH 24/12/1908

Însă, dacă păcătosul va lua din pâinea vieții, el va deveni un suflet viu, renăscut și restaurat. Pâinea trimisă din cer va însufleți cu forțe noi puterile sale slăbite. Duhul Sfânt va lua din lucrurile lui Dumnezeu și i le va arăta lui, iar dacă el le va primi, caracterul său va fi curățat de orice egoism și va fi înnobilat și curățat pentru cer (…) Hristos spune: „Deschide ușa inimii tale, primește-Mă înăuntru și te voi face un copil al lui Dumnezeu. Voi transforma natura ta slabă și păcătoasă după chipul divin, oferindu-i frumusețe și desăvârșire.” YI 11/11/1897

[Cel care privește] este fascinat de acea putere de la Dumnezeu, care transformă ființele omenești egoiste după chipul divin (…). ST 10/02/1887

Caracterul lor este schimbat și sunt transformați prin înnoirea minții lor și prin nașterea din nou lucrată de Duhul Sfânt. ST 22/12/1887

În toate veacurile, cei care au ascultat de Dumnezeu au fost transformați în caracter. Și în aceste ultime zile, când nelegiuirea abundă pretutindeni, înțelepciunea și înțelegerea noastră în fața tuturor oamenilor vor consta în supunerea noastră față de standardul neprihănirii. ST 7/05/1902

Pentru studiu suplimentar: FA, p. 532; DV, p. 99; 1SA, p. 338; 2M, p. 355.