Capitolul 12 - Biruința lui Hristos înseamnă că noi putem fi învingători
Copiază link

Capitolul 12 - Biruința lui Hristos înseamnă că noi putem fi învingători

Omul poate sta drept, ca învingător al eului, învingător al propriilor înclinații, al căpeteniilor și stăpânirilor, învingător asupra „conducătorilor veacului întunecat de acum” și asupra „duhurilor răutății care sunt în locurile cerești”. DV, p. 131

Acum noi, proprietatea răscumpărată a lui Hristos, trebuie să devenim soldați ai crucii Sale și să biruim în dreptul nostru, prin puterea și înțelepciunea care ne-au fost date de sus. Influența crucii Golgotei trebuie să învingă orice putere pământească și spirituală rea, iar noi trebuie să cunoaștem planul luptei, pentru a putea lucra în armonie cu Hristos. RH 29/09/1891

Noi știm că, prin puterea noastră, este imposibil să reușim. Însă, deoarece Hristos S-a umilit și a luat asupra Sa natura noastră, El cunoaște nevoile noastre și a suportat El Însuși cele mai grele ispite pe care omul va trebui să le îndure, l-a biruit pe inamic împotrivindu-Se sugestiilor lui, pentru ca omul să învețe cum să fie învingător. RH 5/02/1895

Domnul vrea ca poporul Său să se ridice cu mult deasupra oricărui interes egoist. El vrea ca ei să învingă ispitele pe care le întâmpină. RH 13/05/1909

Hristos a biruit, făcând astfel posibil ca și omul să biruie. RH 1/03/1887

Ascultarea de Dumnezeu înseamnă eliberare din robia păcatului, izbăvire de pasiunile și pornirile omenești. Omul poate sta ca învingător asupra lui însuși, învingător al căpeteniilor și stăpânirilor, învingător asupra „conducătorilor veacului întunecat de acum” și asupra „duhurilor răutății care sunt în locurile cerești”. RH 17/12/1908

O credință vie înseamnă o creștere a vigorii, o încredere deplină, prin care sufletul devine o putere învingătoare. ST 1/06/1904

Sufletul trebuie fortificat prin rugăciune și prin studiul Scripturilor. Înarmat cu aceste arme, Isus s-a întâlnit cu vrăjmașul nostru viclean pe câmpul de luptă, și l-a biruit. Cu toții putem învinge prin puterea Sa, dar nu este o justificare să presupunem că ne putem scuti de ajutorul Său. El spune: „Fără mine nu puteți face nimic.” ST 26/06/1884

Supunerea față de voința lui Hristos înseamnă redobândirea întregii bărbății. Ascultarea de Dumnezeu înseamnă eliberare din robia păcatului, izbăvire de pasiunile și pornirile omenești. Omul poate sta ca învingător asupra lui însuși, învingător al propriilor înclinații. ST 1/12/1914  

Dacă vă veți preda cu totul Lui, veți fi învingători în lupta cu păcatul. YI 9/06/1914

Obiceiurile nesfinte vor striga după stăpânire, dar noi putem învinge în numele și puterea lui Isus. RH 7/07/1904 

În Hristos, toți pot să biruie. Puteți spune împreună cu apostolul: „Totuși, în toate acestea suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit.” 2M, p. 409

Toată lumea este acum pe câmpul de luptă. Fiecare trebuie să participe la lupta cu puterea păcatului. Vom putea învinge dacă vom lua toată armura lui Dumnezeu, și cu credință, speranță și curaj vom privi cu statornicie la Isus, comandantul mântuirii noastre. YI 10/10/1883

Fiecare creștin trebuie să stea totdeauna în gardă, veghind asupra fiecărei căi de acces la suflet, pe unde Satana ar putea avea acces. El trebuie să se roage pentru ajutor divin și în același timp să reziste cu hotărâre fiecărei tendințe spre păcat. Cu curaj și credință, printr-o muncă perseverentă, el poate învinge. 5M, p. 47

Prin exercitarea unei credințe vii astăzi, noi vom putea să-l învingem pe vrăjmaș. 5M, p. 200

Hristos va fi descoperit în noi, dacă suntem, într-adevăr, mlădițe ale viei celei vii. Vom fi răbdători, buni și iertători, vom fi bucuroși în mijlocul supărărilor și iritării. Zi după zi și an de an, vom învinge eul și vom crește până la un eroism nobil. 5M, p. 345

Dacă păcătosul se încrede fără rezerve în puternicul Ajutor, prin puterea Sa, el devine învingător și câștigă premiul vieții veșnice. ST 6/01/1887

Credința devine puternică și curajoasă în luptă și biruie în marea lupta a ispitei. ST 22/05/1884

Copiii Împăratului cerului se luptă sub privirea și în prezența întregului univers al lui Dumnezeu, iar acest fapt ar trebui să ne întărească pentru luptă, determinându-ne să mergem din biruință în biruință. ST 4/04/1895 

Puteți să stați acolo unde considerați că este locul vostru, nu ca niște învinși, ci să stați ca învingători, în și prin influența înălțătoare a Duhului lui Dumnezeu. ST 14/02/1906 

O credință vie înseamnă o creștere a vigorii, o încredere deplină, prin care sufletul devine o putere învingătoare. HLL, p. 347

În numele și prin puterea lui Isus, orice tânăr îl poate azi învinge pe vrăjmaș în punctul apetitului pervertit. YI 16/07/1903

Ajungând să ne cunoaștem pe noi înșine în profunzime și apoi unind hotărârea noastră fermă cu harul lui Dumnezeu, noi putem să fim învingători și putem să devenim desăvârșiți în toate privințele și să nu ne lipsească nimic. ST 29/09/1887 

Dacă vom fi învingători, vom avea cununa de slavă care nu se poate veșteji. ST 1/12/1887

Isus spune: „Îndrăzniți, Eu am biruit lumea.” Conducătorul tău este un învingător. Înaintează spre victorie. YI 20/12/1894

Faptul că Fiul cel iubit al lui Dumnezeu a trebuit să vină în lumea noastră ca să ducă luptele noastre pentru noi, ca să avem puterea de a birui în numele Său, ar trebui să umilească fără încetare inima noastră mândră. RH 17/06/1890 

Noi nu putem să-L aducem pe Hristos jos, dar, prin credință, putem să ne înălțăm pe noi înșine, ajungând în unitate și armonie cu standardul desăvârșit al neprihănirii. Avem de înfruntat și de biruit un vrăjmaș viclean, dar putem să facem lucrul acesta în numele celui Atotputernic. RH 30/10/1888

Nu trebuie să privim spre viitor cu îngrijorare, căci Dumnezeu a făcut posibil pentru noi să biruim în fiecare zi și El va da harul necesar pentru a putea fi învingători. RH 26/03/1889

Prin meritele sângelui lui Hristos, orice om poate fi învingător. Isus a unit puterea morală cu efortul uman, iar prin acest lucru noi putem obține biruința. Hristos este ajutorul nostru și ne invită să ne agățăm de puterea Sa și ne vom împăca cu El. Conștienți de slăbiciunea noastră, trebuie să ne prindem de meritele Sale, și putem deveni triumfători prin harul Omului din Nazaret. RH 16/07/1889

Ideea că omul nu trebuie să facă nimic altceva decât să creadă este o erezie și una dintre cele mai periculoase doctrine. Credința fără fapte e moartă. Un om mântuit în păcatele sale nu ar fi în armoniei cu planul de răscumpărare și lucrarea lui Dumnezeu. Păcatul trebuie urât și îndepărtat (…) Cei care vor moșteni viața veșnică trebuie să-și supună mândria, să-și învingă pasiunile, să umble în lumină așa cum Dumnezeu este în lumină. Ei trebuie să meargă pe calea poruncilor lui Dumnezeu. RH 30/10/1888

Adevărul lui Dumnezeu trebuie păstrat cu sfințenie în inimă, iar noi trebuie să fim hotărâți să ducem luptele Domnului, dacă vrem să ieșim învingători în victoria finală a adevărului, fiindcă adevărul va triumfa glorios. RH 5/05/1891

Imită-L pe Mântuitorul nostru. Învață de la Hristos. Îndură greutăți ca un bun soldat al lui Isus Hristos, biruie ispitele lui Satana cum a biruit El și ieși învingător asupra tuturor defectelor tale de caracter. 4M, p. 39

Prin porțile cerului

Toți cei care vor intra vreodată pe porțile cerului vor intra ca învingători. 5M, p. 384

Nimeni nu va ajunge în acea cetate dacă nu are inima curată. Orice lucru care pervertește, orice lucru care mânjește este în afara orașului. Toți cei care intră acolo sunt învingători. Ei țin în mână ramura de palmier a biruinței și o flutură înaintea tronului, cântând laude Mielului lui Dumnezeu. RH 18/08/1885

Cununa de slavă va fi pusă pe fruntea biruitorului, iar el va intra în cetatea lui Dumnezeu ca un învingător. Noi suntem acum pe câmpul de luptă și Isus va duce lupta pentru noi, dacă Îi vom permite. El va înălța, pentru noi, un steag împotriva inamicului, căci aude rugăciunile noastre, iar ajutorul va veni atunci când vom avea cel mai mult nevoie de el. ST 8/06/1891

Oricine intră pe porțile de mărgăritar ale cetății lui Dumnezeu va intra acolo ca un învingător, și cea mai mare biruință a sa va fi fost biruința asupra eului. 9M, p. 183

Toți cei care vor intra în acea cetate, vor intra ca învingători. Dacă vreți să cântați cântecul triumfului și al biruinței ca biruitori, trebuie mai întâi să învățați aici arta de a birui eul și păcatul. ST 15/09/1887

(…) oricine intră în cer, va intra ca un învingător și va flutura ramura de palmier a biruinței. Nu trebuie să avem lipsuri. Hristos este un mântuitor desăvârșit, iar cei care Îl caută din toată inima vor afla că acolo unde păcatul s-a înmulțit, harul s-a înmulțit și mai mult. ST 9/03/1888

Când vă veți folosi puterile la maximum pentru a putea ajunge să-L cunoașteți pe Dumnezeu, puterea Sa va fi adăugată la slăbiciunea voastră. Orice suflet care intră pe porți în cetate va intra ca învingător. ST 17/11/1887

Nimeni nu va intra în cetatea cea sfântă, paradisul lui Dumnezeu, decât ca învingător. RH 25/08/1885

Hristos dorește ca noi să intrăm, în sfârșit, ca învingători în cetatea cerească. ST 14/01/1903 

Toți cei care intră în cer vor intra acolo ca învingători. Veți avea lupte de dus. Veți avea de înfruntat dificultăți care nu pot fi biruite decât printr-o împotrivire puternică și hotărâtă. Însă viața veșnică merită un efort perseverent, pe tot parcursul vieții. ST 5/05/1887