Capitolul 10 - Hristos împărtășește victoria Sa cu noi
Copiază link

Capitolul 10 - Hristos împărtășește victoria Sa cu noi

Pe măsură ce urmărim evoluția treptată a firului logic al lui Ellen White, nu putem să nu fim impresionați, în primul rând, de adeziunea neabătută a acestuia la propriul său curs și, în al doilea rând, de îndrăzneala lui. Trebuie să ne amintim că Ellen White a trăit într-o perioadă în care una dintre cele două mari școli de opinie teologică (arminiană-wesleyană) afirma că legea morală a lui Dumnezeu, cele zece porunci, fusese abolită la cruce și, prin urmare, nu îi mai constrângea pe creștini.

Cealaltă școală de opinie teologică importantă (calvinistă) ajungea la același rezultat practic printr-o metodă diferită. Ei au susținut că, deși legea morală nu fusese desființată, Dumnezeu a înțeles că nici cu ajutorul Său creștinii nu ar reuși să asculte de ea. După cum a văzut Ellen White, aceasta a fost pur și simplu o repetare a celei mai mari minciuni a lui Satana. 

În fața acestei opoziții formidabile, Ellen White a prezentat fără ezitare rezultatul logic al pozițiilor sale anterioare. Ea a afirmat în mod repetat și inconfundabil că legea morală este încă în vigoare și că, prin harul lui Dumnezeu oferit din belșug creștinilor, legea morală poate fi în mod desăvârșit ascultată.

Dumnezeu ne cheamă să biruim așa cum Hristos a biruit, ca să putem sta cu Mântuitorul pe tronul Său. El ne-a oferit oportunități și privilegii îmbelșugate, făcând posibil pentru noi să biruim. YI 9/05/1901

Trebuie să avem putere pentru a birui așa cum El a biruit (…) Mântuitorul a venit în lumea noastră pentru a aduce fiecărui suflet încercat și ispitit puterea de a birui întocmai cum a biruit El (…) Să trăim astfel încât Dumnezeu să ne facă părtași ai naturii divine, permițându-ne să obținem biruințe și să biruim așa cum Hristos a biruit. RH 14/04/1904

În El, natura umană și natura divină sunt unite, iar El poate realiza pentru rasa umană tot ceea ce este necesar pentru a-i face în stare să biruie așa cum El a biruit și să stea împreună cu El pe tronul Tatălui Său. RH 23/04/1901

Isus spune: „În lume, veți avea necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea (…) De aceea, lumea nu vă va birui dacă veți crede în mine. Este o lume pe care Eu am biruit-o. Pentru că am biruit, dacă veți crede în mine, veți birui și veți avea viață veșnică.” RH 12/04/1892

El a murit pentru a face posibil pentru noi să fim părtași ai naturii divine. El a luat asupra Sa natura umană, ca să înalțe omenirea. Cu lanțul de aur al iubirii Sale inegalabile, El ne-a legat de tronul lui Dumnezeu. Trebuie să avem putere să biruim așa cum a biruit El. ST 8/06/1904

Hristos a coborât din poziția Sa înaltă de comandant al curților cerești, iar lăsându-Și deoparte mantia regală și coroana împărătească, Și-a înveșmântat divinitatea în umanitate și a venit pe acest pământ, pentru ca să poată locui împreună cu noi și să le dea bărbaților și femeilor har pentru a birui așa cum a biruit El. ST 12/08/1908

Hristos a stabilit un standard înalt pe care oamenii îl pot atinge, biruind așa cum El a biruit. YI 23/12/1897

Satana prezintă astăzi aceleași ispite pe care i le-a prezentat lui Adam și lui Isus, Cel de-al doilea Adam, care l-a biruit și a făcut posibil pentru om să-l biruie. ST 1/12/1887

În numele Său, prin harul Său, omul poate fi biruitor, întocmai cum Hristos a fost biruitor. YI 30/06/1892

Fiul lui Dumnezeu a fost desăvârșit. Trebuie să țintim la această desăvârșire și să biruim așa cum a biruit El, dacă vrem să avem un loc la dreapta Lui. 3M 336

Dacă îngăduirea apetitului avea o asemenea înrâurire asupra neamului omenesc încât, pentru a-i zdrobi puterea, a fost nevoie ca, în favoarea omului, Fiul lui Dumnezeu să postească aproape șase săptămâni, ce lucrare stă înaintea creștinului pentru a birui întocmai cum a biruit Hristos! 3M, p. 486

Pe scurt, omul trebuie să biruie cum a biruit Hristos. Și atunci, prin biruința care este privilegiul lui s-o câștige prin numele atotputernic al lui Isus, el poate deveni un moștenitor al lui Dumnezeu și împreună moștenitor cu Isus Hristos. Acesta n-ar putea fi cazul dacă Hristos ar fi înfăptuit întreaga biruință. 4M, p. 33

„Le-a dat puterea să devină fiii lui Dumnezeu” (Fidela). Ei sunt aleșii Săi, împreună moștenitori cu Hristos în marea societate a cerului. Ei au biruit așa cum a biruit El.

Dacă trebuie într-adevăr să biruim așa cum a biruit Hristos, pentru a ne alătura mulțimii celor slăviți și spălați în sânge, dinaintea tronului lui Dumnezeu, este de cea mai mare importanță să ne familiarizăm cu viața Răscumpărătorului nostru și să renunțăm la eul nostru așa cum a făcut Hristos. Trebuie să înfruntăm ispitele și să depășim obstacolele, iar prin trudă și suferință, în numele lui Isus, să biruim așa cum a biruit El. ST 19/04/1883

Ce dragoste minunată a manifestat Hristos venind în această lume pentru a purta păcatele și neputințele noastre și pentru a merge pe calea suferinței, ca să ne arate, prin viața Sa caracterizată de fapte nepătate, cum ar trebui să umblăm și să biruim așa cum a biruit El, și ca să putem fi împăcați cu Dumnezeu. ST 7/08/1879

S-ar putea să avem un simțământ vag și neplăcut al nedesăvârșirii, dar acest lucru nu ne va folosi la nimic dacă nu facem un efort hotărât de a obține biruința asupra păcatului. Dacă dorim să cooperăm cu Hristos, să biruim așa cum a biruit El, noi trebuie, prin puterea Sa, să opunem cea mai hotărâtă rezistență eului și egoismului. ST 11/03/1897 

Străduințele noastre, abnegația noastră, stăruința noastră, trebuie să fie proporționale cu nemărginita valoare a țintei pe care o urmărim. Numai biruind așa cum a biruit Hristos vom câștiga cununa vieții. 8M, p. 315

Dacă rămân în El, ei pot să își tragă continuu seva și hrana de la El, să fie umpluți de Duhul Său și să meargă așa cum a mers El, să biruie așa cum a biruit El și să fie înălțați la dreapta Sa. RH 7/09/1886

Hristos a biruit în favoarea noastră și, astfel, a făcut posibil pentru noi să biruim. RH 6/12/1881

El Și-a sacrificat onoarea, bogățiile, casa glorioasă din curțile regale și a îndurat atacurile aprige ale lui Satana pentru ca omul să poată avea putere să biruie așa cum a biruit El (…) Prin suferința și rezistența Sa, El a arătat clar omului că desăvârșirea caracterului poate fi obținută și menținută de om (…) Putem prinde curaj și putem crede că vom birui orice imperfecțiune a caracterului. Răscumpărătorul nostru a luat natura noastră, a dus bătăliile, iar în numele Său vom birui. Natura umană se poate prinde de puterea lui Dumnezeu și să fie biruitoare. YI 28/12/1899

Mântuitorul lumii l-a biruit pe Satana în pustia ispitirii. El a biruit pentru a-i arăta omului cum poate birui el însuși (…) Puterea lui Satana avea să fie disputată și acesta avea să fie biruit de către Hristos și, de asemenea, de către urmașii Săi. 3M 388

Mântuitorul a biruit pentru a-i arăta omului cum poate birui. DV, p. 181

El le-a arătat cum pot să obțină biruința pentru ei înșiși, după modelul biruinței Sale. 3M, p. 380

Ca model al nostru, Hristos a păzit legea Tatălui Său. Așa cum a biruit El, la fel putem birui și noi. ST 29/07/1886

Exemplul lui Hristos este înaintea noastră. El l-a biruit pe Satana, arătându-ne cum putem birui și noi. RH 28/11/1882

[Hristos] a făcut cu putință [celor care vor dori să-I dea ascultare] ca ei să-și desăvârșească un caracter creștin prin numele Său și să obțină biruința pentru ei înșiși, așa cum a biruit El în favoarea lor. El le-a dat un exemplu prin propria Lui viață, arătându-le cum pot birui. 3M, p. 365

El, care a triumfat înaintea vrăjmașului sufletelor în lupta cu ispita, înțelege puterea pe care o are Satana asupra rasei umane și l-a biruit în favoarea noastră. Ca învingător, El ne-a oferit avantajul biruinței Sale, pentru ca în eforturile noastre de a rezista ispitelor lui Satana, să putem uni slăbiciunea noastră cu tăria Sa, nevrednicia noastră cu meritele Sale. Și, aflându-ne în ispite puternice, sprijiniți de tăria Lui durabilă, putem rezista în atotputernicul Său nume și putem birui după cum a biruit El. 3M, p. 480

Toți cei ce au o înțelegere adevărată a sacrificiului pe care l-a făcut Hristos părăsindu-și căminul din cer pentru a veni în această lume ca să-i poată arăta omului, prin propria Sa viață, cum să reziste ispitei, își vor tăgădui cu voioșie eul și vor alege să fie părtași cu Hristos la suferințele Sale (…) Numai prin supunere și efort continuu vom birui așa cum a biruit Hristos. 3M, p. 491

(…) Hristos a obținut o biruință totală asupra acestei ispite [apetitul] plasând astfel bărbații și femeile pe o poziție avantajoasă, unde ei pot birui așa cum a biruit El (…) Prin puterea lui Dumnezeu, omul trebuie să se împotrivească cu fermitate oricărei ispite. Ispitele pe care Hristos le-a biruit includ toate ispitele care-l asaltează pe om. Fiecare dintre aceste ispite marchează o anumită criză în viață. Dacă omul este biruit, Satana a obținut biruința, iar omul și-a slăbit propria putere de împotrivire. Însă dacă cel ispitit se prinde de puterea Biruitorului, și el va birui (…) Toți cei care își pun încrederea în Dumnezeu vor fi mai mult decât biruitori (…) Dumnezeu te cheamă să faci o lucrare pe care, prin harul Său, o poți face. ST 4/04/1900

Lumina și tăria vor veni la cei care le caută cu seriozitate pentru ca ei să aibă înțelepciunea de a se împotrivi lui Satana și să biruie în vremuri de ispită. Noi trebuie să biruim întocmai cum a biruit Hristos (…) Depindem de Dumnezeu pentru a reuși să trăim o viață de creștin, iar exemplul lui Hristos deschide înaintea noastră calea prin care putem ajunge la o sursă de putere neschimbătoare din care putem lua harul și puterea de a ne împotrivi dușmanului și de a ieși biruitori. ST 24/07/1893

Exemplul lui Hristos ne arată că singura noastră speranță de a birui constă în a ne împotrivi în mod continuu atacurilor lui Satana. Acela care a triumfat înaintea vrăjmașului sufletelor în lupta cu ispita, înțelege puterea pe care o are Satana asupra rasei umane și a biruit în favoarea noastră. Ca învingător, El ne-a oferit avantajul biruinței Sale, pentru ca în eforturile noastre de a rezista ispitelor lui Satana, să putem uni slăbiciunea noastră cu tăria Sa, nevrednicia noastră cu meritele Sale. Și, aflându-ne în mari ispite, sprijiniți de tăria Lui durabilă, putem rezista în atotputernicul Său nume și putem birui după cum a biruit El. ST 27/05/1897

Pentru studiu suplimentar: FA, p. 467; HLL, pp. 24, 309; PP, p. 73.

Oprește-te pentru un moment și privește înapoi la ceea ce am văzut până acum. Ellen White a stabilit un fir logic care conține aceste „legături”: 

A. În cea mai mare minciună care s-a spus vreodată, îngerul apostaziat, Lucifer, a contestat dreptatea și dragostea lui Dumnezeu, acuzându-L că a dat o lege de care ființele Sale create nu pot asculta.

B. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a acceptat această provocare și Și-a propus să dovedească că acuzația era falsă, devenind om și trăind în ascultare de legea sfântă a lui Dumnezeu. 

C. Hristos a identificat și a acceptat cele două condiții necesare ale acestei demonstrații: că El nu trebuie să aibă niciun avantaj față de om, datorat nașterii și naturii Sale, și că El nu trebuie să aibă niciun avantaj față de om datorită puterii puse la dispoziția Lui, dar care să nu fie pusă și la dispoziția omului în mod egal. Eșecul de a respecta oricare dintre aceste condiții, ar fi făcut demonstrația neconvingătoare și lipsită de valabilitate. De aceea, Hristos a venit pe pământ în natura umană a omului căzut. 

D. În această natură umană căzută și fără niciun alt ajutor, în afară de ajutorul pus cu generozitate la dispoziția omului, Hristos a trăit o viață fără păcat. 

E. Printr-o logică inevitabilă, urmează afirmația uluitoare că și noi, prin puterea pusă la dispoziția noastră, putem face ceea ce a făcut El. Putem trăi o viață de creștin biruitoare și de succes. Noi putem birui așa cum a biruit El. 

Următoarele 11 capitole ale acestui volum sunt dezvoltări ale acestui gând, variațiuni pe această temă, explicații despre ceea ce înseamnă cu adevărat biruința. Se pare că Ellen White a simțit că lumea avea cu disperare nevoie să fie convinsă în această privință. Ea aduce argument după argument, dovezi după dovezi. Ca și până acum, materialul continuă să fie profund inspirațional și merită timpul și atenția noastră.