Capitolul 9 - Hristos este biruitorul
Copiază link

Capitolul 9 - Hristos este biruitorul

Împotriva șanselor, aparent de neînvins, impuse Lui de condițiile provocării, Hristos a ieșit din conflict cu o victorie totală asupra lui Satana. El a luat asupra Sa natura umană a omului căzut, neîngăduindu-Se niciun avantaj față de noi datorat obârșiei Sale divine sau datorită unei puteri puse la dispoziția Sa, care să nu fie pusă și la dispoziția noastră în mod egal. Extremitatea condițiilor accentuează imensitatea victoriei.

El a dovedit că Dumnezeu nu dăduse o lege de care ființele Sale create nu puteau asculta. El a demonstrat că acuzațiile lui Satana erau false și că atât caracterul, cât și guvernarea lui Dumnezeu erau fără cusur. 

El ne-a arătat ce se poate face și, ca exemplu al nostru, El ne cheamă să facem același lucru în același mod, folosind puterea divină oferită cu generozitate. Aceste două cuvinte, a arăta și exemplu, sunt cuvintele cheie din acest capitol.

Hristos l-a biruit pe Satana, arătându-ne cum putem birui și noi. RH 28/11/1882

Exemplul lui Hristos este înaintea noastră. El l-a biruit pe Satana, arătându-ne cum putem și noi să biruim. 4M, p. 45

El a venit să-i arate omului cum să se supună, cum să țină toate poruncile. YI 27/07/1899

El a fost supus ispitelor lui Satana, ca să te învețe cum să i te împotrivești și să-l birui, iar când te vei ruga, El te va auzi și te va ajuta. YI 14/05/1884

Prin viața Sa, El a arătat că este posibil pentru om să păzească legea. ST 4/07/1900

Hristos știe totul despre încercările și ispitele noastre, fiindcă El a fost ispitit în toate privințele ca noi, dar fără păcat. Înaintea universului ceresc, El a arătat că oamenii pot ține poruncile lui Dumnezeu și își pot desăvârși un caracter creștin. YI 4/01/1900

[Hristos] a venit să arate oamenilor că ei pot sta pe un teren avantajos față de Dumnezeu, păzind toate legile împărăției Sale, punând în practică voia Sa cu dragoste, bunătate și loialitate, săvârșind binele și nu răul. ST 6/11/1901

Hristos a venit să-L reprezinte pe Tatăl și să arate în ce relație iubitoare suntem cu El. El a arătat că omenirea poate păzi legea. YI 22/02/1900

El a venit să împlinească toată dreptatea și, în calitate de conducător al omenirii, să-i arate omului că și el poate să facă aceeași lucrare, îndeplinind fiecare specificație a cerințelor lui Dumnezeu. 1SA, p. 211

Hristos a luat asupra Sa natura umană pentru a ne arăta ceea ce dorește Dumnezeu ca noi să fim. ST 14/12/1904 

[Hristos] a venit să arate că, primind putere de sus, omul poate trăi o viață neîntinată. ST 29/04/1903

Hristos a venit în lumea noastră pentru a ne arăta cum să trăim o viață adevărată și dreaptă, iar toți cei care sunt creștini vor împlini principiile Sale. ST 2/04/1900

Marele Învățător a venit în lumea noastră pentru a le arăta bărbaților și femeilor cum să trăiască, astfel încât în ziua cea mare a lui Dumnezeu să se poată spune despre ei: „Voi sunteți făcuți deplini în El.” Trebuie să fim tari în Domnul și în puterea tăriei Lui. ST 11/07/1900

Isus a fost ispitit în toate privințele așa cum suntem și noi, pentru ca să poată ști cum să-i ajute pe cei care aveau să fie ispitiți. Viața Lui este exemplul nostru. El dovedește, prin ascultarea Lui de bunăvoie, că omul poate păzi legea lui Dumnezeu. 4M, p. 294

Gândiți-vă la ce înseamnă pentru noi supunerea lui Hristos. Înseamnă că și noi, prin puterea Sa, ne putem supune. El a venit în această lume pentru a ne arăta ce poate face Dumnezeu pentru noi, și ce putem face noi în cooperare cu Dumnezeu. ST 14/06/1905 

Dumnezeu L-a trimis pe Hristos în lumea noastră pentru a arăta ce pot deveni ființele umane prin ajutorul harului divin. RH 13/05/1909

El s-a poziționat în fruntea rasei umane pentru a ne arăta cum să trăim într-un mod pe care Dumnezeu îl poate aproba. YI 16/05/1901

Hristos a venit în această lume, supus voinței Tatălui Său, pentru a le arăta bărbaților și femeilor ceea ce Dumnezeu dorește ca ei să fie și, prin harul Său, pot fi. El a venit să dezvolte pentru om un caracter desăvârșit. Scopul Său este ca noi să obținem desăvârșirea – nu prin a ne păstra privirile fixate asupra vieților defectuoase ale pretinșilor creștini, ci prin a-L privi în mod constant pe El, trimisul lui Dumnezeu, care, în această lume și în natura umană, a trăit o viață curată, nobilă și desăvârșită. ST 31/08/1904

Ca nu cumva să facem o greșeală cu privire la ceea ce trebuie să fie cei răscumpărați, El a venit să descopere în viața Sa caracterul pe care Dumnezeu îl cere de la copiii Săi. El a venit ca noi să avem un exemplu despre ceea ce poate deveni natura umană, dacă Îl primim ca mântuitor desăvârșit. El a venit să ne arate că putem fi asemenea lui Hristos. RH 16/09/1902

Isus, modelul nostru desăvârșit, a arătat omului modalitatea de a-și forma un astfel de caracter. Zi de zi, cu ajutorul harului divin, omul își poate face un raport cu care nu-i va fi rușine să se întâlnească la judecată. ST 28/07/1887

El a venit în lumea noastră pentru a ne arăta cum să trăim o viață curată și sfântă. ST 4/08/1890

Viața de ascultare a Mântuitorului a susținut cerințele legii și a arătat perfecțiunea unui caracter ce se poate dezvolta prin ascultare. Toți aceia care ascultă ca El, declară la fel, că legea este „sfântă, dreaptă și bună”. ST 29/03/1910

El a venit să împlinească toată dreptatea și, în calitate de conducător al omenirii, să-i arate omului că și el poate să facă aceeași lucrare, îndeplinind fiecare specificație a cerințelor lui Dumnezeu. Prin măsura harului Său, care este pus la dispoziția fiecărui om, nimeni nu trebuie să piardă cerul. Desăvârșirea caracterului poate fi atinsă de fiecare om care se străduiește să ajungă la ea. 1SA, p. 211

El te iubește. Din această cauză, El a venit din cer pentru a-ți arăta cum să trăiești o viață curată, adevărată. YI 22/08/1901

Hristos a venit pe acest pământ pentru a arăta rasei umane cum să asculte de Dumnezeu (…) El a ascultat în natura umană, înnobilând și înălțând omenirea prin ascultare. El a trăit în ascultare de Dumnezeu, pentru a putea onora legea nu numai prin viu grai, ci prin fiecare acțiune a Sa. Procedând astfel, El nu numai că a declarat că trebuie să ascultăm, ci ne-a arătat și cum să ascultăm. ST 25/01/1899 

[Hristos] este fratele nostru mai mare. El a venit să dovedească faptul că, prin puterea lui Dumnezeu, ființele umane pot să trăiască o viață fără păcat. ST 9/08/1905

Hristos a venit în această lume ca om, pentru a dovedi îngerilor și oamenilor că omul poate birui și să știe că, în orice situație dificilă, puterile cerului sunt gata să-l ajute. ST 3/12/1902

Ce dragoste minunată a manifestat Hristos venind în această lume pentru a purta păcatele și neputințele noastre și pentru a merge pe calea suferinței, ca să ne arate, prin viața Sa caracterizată de fapte nepătate, cum ar trebui să umblăm și să biruim așa cum a biruit El, și să putem fi împăcați cu Dumnezeu. ST 7/08/1879

El a venit ca să fie ispitit așa cum este ispitit omul, ca să treacă prin vicisitudinile prin care ființele umane sunt chemate să treacă și ca să trăiască o viață de nepăcătoșenie, arătându-le tuturor „partea mai bună” pe care o pot obține dacă trăiesc pentru Dumnezeu, prin harul primit din ceruri. ST 20/12/1905 

Viața lui Hristos este un exemplu pentru noi. Prin ascultarea Sa de bunăvoie, El arată cum omul poate păzi legea lui Dumnezeu și faptul că încălcarea legii și neascultarea față de ea, îl aduce în robie. ST 1/08/1878 

Hristos arată aici obiectivul misiunii Sale: să arate omului, prin exemplul Său, că poate asculta cu desăvârșire de legea morală și își poate dirija viața prin preceptele ei. ST 18/07/1878

Toți cei ce au o înțelegere adevărată a sacrificiului pe care l-a făcut Hristos părăsindu-și căminul din cer pentru a veni în această lume ca să-i poată arăta omului, prin propria Sa viață, cum să reziste ispitei, își vor tăgădui cu voioșie eul și vor alege să fie părtași cu Hristos la suferințele Sale (…) Numai prin supunere și efort continuu vom birui așa cum a biruit Hristos. 3M, p. 491

El S-a consacrat lui Dumnezeu pentru a-i putea ajuta și binecuvânta pe ceilalți, pentru a arăta că în fiecare perioadă a vieții agentul uman poate face voia Maestrului. RH 24/10/1899

Hristos S-a oferit de bunăvoie să-Și lase deoparte mantia regală și coroana împărătească și să vină pe acest pământ pentru a arăta ființelor umane ceea ce pot fi în cooperare cu Dumnezeu. ST 17/05/1905

Este absolut necesar să ne așezăm uneori și să ne gândim cum Mântuitorul a coborât din cer, de pe tronul lui Dumnezeu, pentru a arăta ce pot deveni ființele umane dacă își vor uni slăbiciunea cu puterea Sa. RH 5/01/1911

[Isus] a venit în lumea noastră pentru a le oferi oamenilor un exemplu de viață desăvârșită. RH 24/11/1910

Hristos a venit pentru a-i da lumii un exemplu cu privire la desăvârșirea la care poate să ajungă natura umană dacă este unită cu natura divină. 1SA, p. 260

Domnul Hristos a venit în lume pentru a-l nimici pe Satana și pentru a-i răscumpăra pe cei ținuți în robie de puterea lui. Prin viața Sa biruitoare, El a dorit să lase un exemplu pe care omul să-l urmeze și să biruie ispitele lui Satana. 1SA, p. 271

De la iesle la calvar, [Isus] a trecut prin toate experiențele omului, dându-i acestuia la fiecare pas un exemplu de ceea ce ar trebui să fie și ce ar trebui să facă. ST 18/04/1892 

Hristos a venit să ne învețe cum să trăim. El ne-a invitat să venim la El și să învățăm de la El să fim blânzi și smeriți cu inima ca să putem găsi odihnă pentru sufletele noastre. Deoarece Isus a trăit exemplul nostru, nu avem nicio scuză să nu imităm viața și faptele Sale. ST 18/07/1892

El a biruit în natura Sa umană pentru ca tu să ai înaintea ta puterea exemplului Său. YI 6/09/1894

Hristos este exemplul nostru. El a venit pe pământ pentru a ne învăța cum să trăim. ST 4/04/1882

Hristos a trăit viața omului pentru a putea fi exemplul acestuia în toate lucrurile. El a înfruntat ispita întocmai cum trebuie să o înfrunte orice ființă umană. El L-a crezut pe Dumnezeu așa cum trebuie să-L credem noi. El a învățat supunerea, întocmai cum ni se cere nouă să învățăm supunerea. Și El a biruit, așa cum trebuie să biruim noi. Pe calea Sa, El a trecut printr-o mulțime ispite, de aceea El știe cum să vină în ajutorul celor care sunt ispitiți. ST 17/10/1900

(…) în favoarea omului, Hristos a înfruntat ispitele amăgitoare ale lui Satana și a lăsat acestuia un exemplu despre cum să-l biruie pe Satana în conflict. RH 14/04/1896

Hristos a răscumpărat căderea rușinoasă a lui Adam și Și-a desăvârșit un caracter de ascultare desăvârșită și a lăsat un exemplu pentru familia umană, că ei pot imita modelul. RH 10/06/1890

Domnul Hristos a venit în lume pentru a-l nimici pe Satana și pentru a-i răscumpăra pe cei ținuți în robie de puterea lui. Prin viața Sa biruitoare, El a dorit să lase un exemplu pe care omul să-l urmeze și să biruie ispitele lui Satana. RH 4/08/1874

Conflictul dintre Hristos și Satana în pustiu va fi privit cu interes sacru de către orice adevărat urmaș al lui Hristos. Ar trebui să avem sentimente de cea mai profundă recunoștință față de Mântuitorul nostru pentru că ne-a învățat, prin propriul Său exemplul, cum să ne împotrivim lui Satana și să-l biruim. RH 4/03/1875

Câtă vreme a fost în această lume, [Isus] a trăit o viață de ascultare față de poruncile lui Dumnezeu, lăsându-ne un exemplu pentru a merge pe urmele Sale. ST 4/07/1895

Hristos a venit să plătească datoria pe care păcătosul a atras-o după sine prin încălcarea legii, iar prin exemplul Său să-l învețe pe om să păzească legea lui Dumnezeu. RH 14/09/1886

El a dat rasei umane acest exemplu pentru ca, prin puterea Sa, ei să-I dea lui Dumnezeu ascultarea pe care o cere și, în cele din urmă, să se prezinte desăvârșiți înaintea tronului Său. RH 2/10/1900

Noi ar trebui să studiem viața lui Hristos, să prețuim spiritul Său și să-I urmăm exemplul. Atunci vom fi asemenea Lui și pacea Sa va domni în inimile noastre. Și cu cât ne asemănăm mai mult cu El, cu atât vom discerne mai clar ispitele lui Satana și cu atât mai mult vom rezista puterii lui. ST 19/08/1886

Adevărul, așa cum este în Isus, este o familiarizare cu legea sfintă, dreaptă și bună a lui Dumnezeu, întrucât această lege este înălțată, iar caracterul ei neschimbător este demonstrat în Hristos. El a mărit legea, i-a extins toate preceptele și, prin ascultarea Sa, a lăsat omul un exemplu pentru ca și el să-i poată îndeplini cerințele. RH 8/02/1898

Natura umană, în ea însăși, este complet neputincioasă în fața vicleșugurilor lui Satana. Însă este privilegiul nostru acela de a stărui pe lângă Dumnezeu pentru putere, și de a o primi. Isus ne-a dat un exemplu pentru a ne arăta cum îl putem înfrunta și birui pe Satana. ST 13/12/1899

Pentru studiu suplimentar: HLL, pp. 122-123; 4M, p. 29.