Anexa D
Copiază link

Anexa D

“De ce a venit Isus în felul în care a făcut-o”

 1. Isus a venit cu scopul de a fi Mântuitor şi Exemplu pentru om – pentru a-i fi Înlocuitorşi Garant.

„Isus a venit în lumea noastră pentru a oferi oamenilor un exemplu viu așa cum este cerut tuturor – începând de la Adam, primul om, până la ultimul om care va trăi pe pământ. El a spus că misiunea Lui nu este aceea de a desfiinţa Legea, ci aceea de a o împlini într-o ascultare desăvârşită şi deplină. El a venit pentru a demonstra faptul că natura umană, unită printr-o credinţă vie cu natura divină, poate să asculte de toate poruncile lui Dumnezeu.” Review and Herald, 15 noiembrie 1898.

„Această condiţie deplorabilă [a păcătosului] nu ar fi cunoscut nicio schimbare şi nicio speranţă dacă Isus nu ar fi coborât în lumea noastră pentru a fi Mântuitorul şi Exemplul omului. În mijlocul unei degradări morale a lumii, El păstrează un caracter frumos şi fără pată, singurul model dat omului pentru a fi urmat. Noi trebuie să studiem, să-L copiem şi să-L urmăm pe Domnul nostru Isus Hristos; atunci vom aduce farmecul încântător al caracterului Său în vieţile noastre și vom împleti frumuseţea Sa în vorbele şi în acţiunile noastre zilnice. Astfel vom fi primiți pentru a sta înaintea lui Dumnezeu şi, luptând cu puterile întunericului, vom recâştiga puterea stăpânirii de sine şi iubirea de Dumnezeu pe care Adam a pierdut-o prin cădere. Prin Hristos vom putea să deţinem spiritul iubirii şi ascultării de poruncile lui Dumnezeu. Prin meritele Lui, acest spirit poate fi restaurat în naturile noastre căzute; iar când se ține judecata şi când se deschid cărţile primim aprobarea lui Dumnezeu.” Semnele timpului, 22 decembrie 1887.

„Când Isus a venit în lume, El a venit drept Înlocuitor şi Garant al nostru. El a trecut prin toate experienţele unui om, de la iesle până la Calvar dându-i acestuia la fiecare pas un exemplu a ceea ce ar trebui el să fie şi să facă.” – Semnele timpului, 18 aprilie 1882.

 1. Hristos a venit să aducă putere divină pentru a o uni cu efortul uman.

„Hristos a venit să aducă putere divină pentru a o uni cu efortul uman, astfel încât deşi eram decăzuți printr-un apetit pervertit, să putem prinde curaj, pentru că suntem prizonieri ai speranţei. [...] Oricine se află în armonie cu Hristos, va avea un caracter asemănător cu al Lui. [...] El a venit în lumea noastră pentru a ne arăta cum să trăim o viaţă curată, sfântă, iar eu am hotărât în inima mea ca El să nu fi trăit şi să nu fi murit degeaba în dreptul meu.” – Semnele timpului, 4 august 1890.

 1. Hristos a venit pentru a arăta omenirii cum să ţină Legea lui Dumnezeu.

„Exemplul de conformare desăvârşită faţă de legile lui Dumnezeu, oferit de Domnul Hristos la venirea Sa, este valabil pentru toţi — de la Adam, primul om, şi până la ultima fiinţă umană care va trăi pe pământ. El a declarat că misiunea Lui nu a fost aceea de a nimici legea, ci de a o împlini într-o ascultare desăvârşită în toate aspectele ei. În felul acesta, Isus a înălţat legea şi a făcut — o demnă de cinste. Prin viaţa Lui, Domnul a dezvăluit natura spirituală a legii. El a împlinit principiile vaste şi profunde ale acestei legi înaintea tuturor fiinţelor cereşti şi înaintea lumilor necăzute. Isus Hristos a venit pentru a demonstra faptul că omenescul, unit prin credinţă cu divinul, poate păzi toate poruncile lui Dumnezeu.” – Minte, caracter, personalitate, vol. 2, 564.

„El a venit pentru a face clar caracterul neschimbător al Legii, pentru a declara că neascultarea şi fărădelegea nu pot fi niciodată răsplătite prin viaţă veşnică. El a venit ca om printre oameni, astfel încât umanul să atingă umanul, în timp ce divinitatea stăpânea pe tronul lui Dumnezeu. Dar în niciun caz, El nu a venit pentru a minimaliza obligaţia oamenilor de a fi pe de-a-ntregul ascultători. El nu a desfiinţat valabilitatea Scripturilor Vechiului Testament. El a împlinit ceea ce fusese proorocit de Dumnezeu Însuşi. El nu a venit pentru a-i elibera pe oameni de Lege, ci pentru a deschide o cale prin care ei să poată asculta de Lege şi prin care să-i poată învăţa şi pe alţii să facă la fel.” – Review and Herald, 15 noiembrie 1898.

 1. Isus nu a venit numai pentru a face ispăşire pentru păcat, ci şi pentru a fi un învăţător atât prin principii, cât şi prin exemplu. El a venit să arate omului cum să ţină Legea, îmbrăcat fiind în umanitate.

„Marele Învăţător a venit în lumea noastră, nu numai pentru a face ispăşire pentru păcat, ci si pentru a fi un învăţător atât prin principii, cât şi prin exemplu. El a venit pentru a arăta omului cum să ţină Legea îmbrăcat fiind în umanitate, astfel încât omul să nu aibă scuză în urmarea propriei judecăţi defectuoase. Vedem ascultarea lui Hristos. Viaţa Lui a fost fără de păcat. Ascultarea Sa de-a lungul întregii vieţi este o mustrare pentru omenirea neascultătoare. Ascultarea lui Hristos nu trebuie pusă deoparte ca fiind ceva total diferit de ascultarea pe care El o cere de la noi individual. Hristos a arătat că este posibil pentru întreaga omenire să asculte de legile lui Dumnezeu. El a slujit precum un fiu cu Tatăl. Exact la fel trebuie să slujească fiecare dintre noi cu Dumnezeu, nu prin planuri improvizate de noi înşine.” – Selected Messeges, cartea 3, 135-136.

 1. Isus a venit în lumea noastră nu pentru a arăta ce poate face un Dumnezeu, ci pentru a arăta ce poate face un om, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu de a ajuta în orice nevoie.

„Domnul Isus a venit în lumea noastră pentru a arăta nu ce poate face cineva ca Dumnezeu, ci pentru a arăta ceea ce poate face un om, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu de a ajuta în orice nevoie. Prin credinţă, omul trebuie să fie părtaş al naturii divine şi să biruiască orice ispită cu care el se confruntă. Domnul cere astăzi ca fiecare copil al lui Adam să-I slujească, prin credinţa în Isus Hristos, în această natură umană pe care o avem acum.” – Manuscript 1, 1892, publicat în Review and Herald, 17 iunie 1976.

 1. Hristos a venit pentru a crea din nou imaginea lui Dumnezeu în om.

„Isus a venit în lumea noastră pentru a-i aduce omului putere divină ca, prin harul Său, acesta să poată fi transformat în asemănare cu El.” – Semnele timpului, 16 iunie 1890.

„Contemplarea iubirii lui Dumnezeu, manifestată prin Fiul Său, va mişca inima şi va trezi puterile minţii, aşa cum nimic altceva nu o poate face. Hristos a venit ca să poată crea din nou chipul lui Dumnezeu în om şi oricine îi îndepărtează pe oameni de la Hristos îi îndepărtează de la izvorul adevăratei dezvoltări, îi jefuieşte de nădejdea, scopul şi slava vieţii.” – Hristos lumina lumii, 478.

El a venit pentru a restaura în om imaginea deteriorată a lui Dumnezeu, pentru a da sufletului pocăit putere divină prin care acesta să fie ridicat din corupţie şi degradare, fiind înălțat, înnobilat şi pregătit pentru societatea îngerilor cereşti.” – Review and Herald, 8 mai 1894.

 1. Hristos a venit în această lume şi a trăit Legea lui Dumnezeu, pentru ca omul să poată avea control asupra înclinaţiilor naturale ce corup sufletul.

„Numai când viaţa lui Hristos devine o putere dătătoare de viaţă în existenţa noastră putem rezista ispitelor care ne asaltează dinăuntru şi din afară. Hristos a venit în lumea aceasta şi a trăit Legea lui Dumnezeu pentru ca omul să poată avea control deplin asupra înclinaţiilor naturale care corup sufletul. Medicul sufletului şi trupului, El dă biruinţă asupra poftelor răzvrătite. El a pus la îndemâna noastră toate mijloacele pentru ca omul să poată avea desăvârşire de caracter.” – Divina vindecare, 130-131.

„Hristos a venit pentru a ne elibera de iniţiatorul păcatului. El a venit pentru a ne da stăpânire asupra puterii distrugătorului şi pentru a ne salva de boldul şarpelui. Prin neprihănirea Sa împărtăşită, Hristos plasează toate fiinţele umane într-o poziţie avantajoasă. El a venit pe pământ şi a trăit Legea lui Dumnezeu pentru ca omul să poată sta în demnitatea umană dată lui de Dumnezeu, având stăpânire deplină asupra înclinaţiei sale fireşti spre îngăduinţă de sine şi spre ideile şi principiile egoiste care mânjesc sufletul. Medic al sufletului şi al trupului, El va da înţelepciune şi biruinţă completă asupra poftelor care se luptă în noi. El va pune la dispoziţie orice facilitate pentru ca omul să poată avea în toate privințele plinătatea  caracterului.” – Manuscript Releases 7, 320.

 1. Hristos a venit pe pământ, nu doar ca locuitorii acestei lumi micuţe să privească Legea lui Dumnezeuaşa cum ar trebui ea privită, ci şi pentru a apăra  caracterul lui Dumnezeu în faţa întregului univers.

„Dar Planul Mântuirii are un mai larg şi mai profund scop decât mântuirea omului, nu numai pentru acest lucru a venit Hristos pe pământ; El n-a venit numai ca locuitorii acestei mici lumi să poată considera Legea lui Dumnezeu aşa cum ar trebui privită, ci lucrul acesta a fost făcut pentru apărarea caracterului lui Dumnezeu înaintea întregului Univers.” – Patriarhi şi profeţi, 68.

 1. Hristos a venit în trup omenesc și, prin ascultarea Sa desăvârşită, El a dovedit că natura umanăîn unire cu natura divină poate să asculte de toate preceptele Legii lui Dumnezeu.

„Satana a susţinut că este cu neputinţă pentru om să asculte de poruncile lui Dumnezeu; şi este adevărat că în propriile noastre puteri noi nu putem să ascultăm de ele. Dar Domnul Hristos a venit în trup omenesc şi, prin desăvârşita Lui ascultare, El a dovedit faptul că natura umană, contopită în natura divină, poate să asculte de toate preceptele Legii lui Dumnezeu.” - Parabolele Domnului Hristos, 314.

„Hristos a venit în lume pentru a demasca falsul lui Satana, fals care susţinea că Dumnezeu a creat o Lege pe care omul nu o poate păzi. Luând natura umană asupra Sa, El a venit pe pământ şi, printr-o viaţă de ascultare, a arătat că Dumnezeu nu a creat o lege pe care omul să nu o poată ţină. El a demonstrat că este posibil ca omul să asculte în mod desăvârșit de Lege. Aceia care îl recunosc pe Hristos ca Mântuitor al lor, devenind părtaşi ai naturii Sale divine, sunt făcuți în stare să-I urmeze exemplul, trăind în ascultare de fiecare precept al Legii. Prin meritele lui Hristos, omul trebuie să demonstreze prin ascultarea sa că este vrednic de încredere pentru cer, că nu s-ar răzvrăti.” – The Faith I live By, 114.

„A atribui naturii Sale o putere care pentru om este imposibil a o avea în luptele cu Satana, înseamnă a distruge deplinătatea umanităţii acestuia. Ascultarea lui Hristos faţă de Tatăl Său a fost aceeaşi ascultare care îi este cerută şi omului. Omul nu poate birui asupra ispitelor lui Satana decât dacă puterea divină lucrează prin natura umană. Domnul Isus nu a venit în lumea noastră pentru a arăta  ceea ce ar putea face Dumnezeu în propria Sa persoană divină, ci pentru a arăta ceea ce ar putea face El prin natura umană. Prin credinţă, omul trebuie să fie părtaş de natură divină să biruiască orice ispită cu care se confruntă. Cel care a devenit om, care S-a umilit luând natura noastră umană a fost chiar Maiestatea cerurilor; El a fost Cel care a fost ispitit în pustie şi a îndurat opoziţia păcătoşilor faţă de el.” – Semnele timpului, 10 aprilie 1893.

„Hristos a venit în această lume pentru a arăta că, primind putere de sus, omul poate trăi o viaţă neîntinată.” – Divina vindecare, 25.

 1. Hristos a venit pentru a îndepărta învăţăturile false prin care aceia care pretindeau că Îl cunosc pe Dumnezeu L-au reprezentat în mod greşit.

„[Hristos] a venit pentru a da la o parte învăţăturile false, prin care cei care pretindeau că-L cunosc pe Dumnezeu Îl reprezentaseră greşit. A venit să arate practic natura Legii Sale, să descopere în propriul caracter frumuseţea sfinţeniei. [...] Dând la o parte impunerile arbitrare, care împovăraseră Legea lui Dumnezeu, El arătat că Legea este o Lege a iubirii, o expresie a bunătăţii divine. A arătat că de ascultarea de principiile ei depinde fericirea omenirii şi, alături de aceasta, stabilitatea, însăşi baza şi structura societăţii omeneşti. Atât de departe de a emite cerinţe arbitrare, Legea lui Dumnezeu este dată oamenilor ca zid de apărare, ca scut. [...] Hristos a venit pentru a demonstra valoarea principiilor divine, descoperind puterea lor pentru regenerarea omului. A venit pentru a-i învăţa pe oameni cum pot fi dezvoltate şi aplicate aceste principii.” – Educaţie, 76-77.

 1. Isus a venit pentru a împărtăși sufletului uman Duhul Sfânt, prin care dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimă; dar este imposibil să fie umpluți cu Duh Sfânt cei care sunt înțepeniți în ideile lor.

„Isus a venit pentru a împărtăși Duhul Sfânt sufletului uman, dragostea lui Dumnezeu fiind astfel turnată în inimă; însă oamenii care sunt înțepeniţi în ideile lor , cei ale căror doctrine sunt nişte stereotipuri de neschimbat şi care umblă după tradiţii şi porunci omeneşti precum evreii din timpul lui Hristos, este imposibil să fie umpluţi cu Duhul Sfânt. Aceşti evrei erau foarte scrupuloşi în ritualurile bisericii, foarte riguroşi în urmarea formelor lor, dar erau lipsiţi de vitalitate şi de consacrare religioasă.” – Manuscript releases, 52.

 1. Isus a venit pentru a spune adevărul despre Dumnezeu.

„Hristos a înălţat caracterul lui Dumnezeu, proslăvindu-L şi cinstindu-L pe El pentru întregul scop al însăşi misiunii Sale pe pământ, misiunea de a-l îndreptăţi pe om prin descoperirea lui Dumnezeu. În Hristos harul părintesc şi desăvârşirea fără asemănare a Tatălui au fost arătate omului. În rugăciunea Sa de dinainte de răstignire, El declara: «Eu am făcut cunoscut Numele Tău.» «Eu Te-am proslăvit pe pământ; am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o să o fac.» Când scopul misiunii Lui a fost atins, Fiul lui Dumnezeu a declarat că lucrarea Sa fusese îndeplinită, la fel cum caracterul Tatălui fusese arătat oamenilor.” – Semnele timpului, 20 ianuarie 1890.

„Când lumea era lipsită de cunoaşterea lui Dumnezeu, Domnul Isus a venit să împărtăşească această binecuvântare inestimabilă — cunoaşterea caracterului părintesc al Tatălui nostru ceresc. Acesta a fost darul Său pentru lume, iar El le-a încredinţat acest dar ucenicilor Săi, pentru ca ei să-l transmită mai departe” – Testimonies to Ministers, 193.

„Toţi cei aleşi de Dumnezeu trebuie să-şi dezvolte însuşirile intelectuale. Domnul Isus a venit pentru a reprezenta caracterul Tatălui, iar ucenicii Săi au fost trimişi în lume pentru a reprezenta caracterul lui Hristos. El ne-a dat Cuvântul Său, ca să ne arate calea vieţii, dar nu ne-a lăsat doar să împlinim, pur şi simplu, acest Cuvânt, ci ne-a făgăduit, de asemenea, că-i va da puterea de a lucra în noi, prin Duhul Sfânt. – Testimonies to Ministers, 199.

 1. El a venit nu pentru a ne mântui în păcatele noastre, ci pentru a ne mântui din păcatele noastre.

„Hristos nu ar fi venit în această lume dacă poruncile nu ar fi fost călcate. El a venit nu pentru a ne mântui în păcatele noastre, ci pentru a ne mântui din păcatele noastre. Nu există fericire adevărată în fărădelege, ci în ascultare. Meritele noastre se află în sângele lui Hristos. Dar oamenii cred că pot păcătui şi evita crucea, intrând astfel, totuşi,  în cetate.” – Manuscript Releases 3, 98.

„Isus a venit nu pentru a mântui oamenii în păcatele lor, ci pentru a-i mântui din păcatele lor. «Păcatul este călcarea legii», iar dacă eşuăm să ascultăm de lege, înseamnă că nu Îl acceptăm pe Mântuitorul nostru. Singura speranţă a mântuirii pe care o putem avea este prin Hristos. Dacă Duhul său locuieşte în inimă, păcatul nu poate rămâne acolo.” – Review and Herald, 16 martie 1886.

„Isus a venit în lume nu pentru a-i mântui pe păcătoşi în păcatele lor, ci pentru a-i mântui din păcatele lor şi pentru a sfinţi adevărul; iar pentru ca El să devină un Mântuitor desăvârşit pentru noi, noi trebuie să intrăm în comuniune cu El printr-un act personal de credinţă. Hristos ne-a ales, noi L-am ales, iar prin această alegere devenim legaţi de El, urmând să trăim de acum înainte nu pentru noi înşine, ci pentru Cel care a murit pentru noi.” – Semnele timpului, 23 martie 1.888, par. 2.

 1. El a venit pe acest pământ, a suferit, şi ştie exact cum să ne arate compasiune şi cum să ne ajute să biruim.

„Hristos ştia că omul nu avea cum să biruiască fără ajutorul Său. De aceea a fost de acord să-Şi lase hainele regeşti şi să-Şi înveşmânteze divinitatea în umanitate pentru ca noi să fim îmbogăţiţi. El a venit pe acest pământ, a suferit, şi ştie exact cum să ne arate compasiune şi cum să ne ajute să biruim. El a venit pentru a-i aduce omului putere morală şi nu va accepta ca omul să înțeleagă că el nu ar avea nimic de făcut, pentru că oricine are o lucrare de făcut pentru el însuşi, iar prin meritele lui Hristos putem birui păcatul şi pe diavol.” – 3MR, 108.

„Mântuitorul lumii a venit din cer pentru a-l ajuta pe om în slăbiciunea lui, pentru ca, prin puterea pe care Isus a venit să i-o dea, el să devină puternic în a birui apetitul şi pasiunea şi pentru ca să ajungă învingător în orice aspect.” – Counsels on Health, 125.

 1. Mântuitorul lumii a venit nu numai pentru a fi o jertfă pentru păcat, ci şi pentru a fi un exemplu pentru om intr-un caracter uman sfânt.

„Isus a venit în lumea noastră pentru a-Și desăvârși un caracter creştin în folosul rasei decăzute, iar condiţia impusă de Dumnezeu nouă este să punem în practică exemplul Celui care ne este Înlocuitor şi Garant.” – Manuscript Releases 20, 282.

 1. Isus a venit pentru a ne arăta că o ascultare de-a lungul întregii vieţi este posibilă.

„Noi trebuie să fim veşnic recunoscători pentru faptul că Isus a dovedit în mod real că omul poate păzi poruncile lui Dumnezeu, contrazicând acuzațiile false ale lui Satana care susţin că omul nu poate face acest lucru. Marele Învăţător a venit în lumea noastră pentru a sta în fruntea omenirii, pentru a înnălța şi sfinţi astfel umanitatea prin ascultarea Sa desăvârşită de toate cerinţele lui Dumnezeu, arătând că ascultarea de toate poruncile este posibilă. El a demonstrat că o ascultare de-a lungul întregii vieţi este posibilă.” – Ms. 1, 1892, 1, 2, 6, 7, 8; Manuscript Releases 5, 113.

 1. Isus ne-a dat un exemplu despre cum să biruim păcatul.

„Noi trebuie să facem orice efort pentru a birui păcatul. Hristos a venit pentru a ne da un exemplu despre cum să biruim. [...] Caracterele noastre sunt reproduse în cărţile cerului, iar noi vom fi judecaţi în funcţie de aceste cărţi.” – Manuscript Releases 3, 116.

„El a venit pe pământ pentru a uni puterea Sa divină cu eforturile noastre umane, pentru ca prin tăria şi prin puterea morală pe care El ni le dă, noi să putem birui pentru noi înșine.” – Semnele timpului, 7 august 1879.

„Văzând situaţia de astăzi a omenirii, în mintea unora se ridică întrebarea: ‹‹Este omul prin natura sa pe de-a-ntregul depravat?›› Este el decăzut fără speranţă? Nu, nu este. Domnul Isus a lăsat curtea regească şi, luând firea noastră umană, a trăit o astfel de viaţă cum fiecare poate trăi ca om, prin urmarea exemplului Său. Noi putem să ne desăvârşim în această lume o viaţă [care] să fie un exemplu de neprihănire şi să biruim precum Hristos ne-a dat un exemplu în viaţa Sa, arătând că umanitatea poate fi victorioasă la fel cum El, marele Model, [a învins]. Oamenii s-au vândut vrăjmaşului oricărei neprihăniri. Hristos a venit în lumea noastră pentru a trăi exemplul pe care umanitatea trebuie să-l trăiască, dacă ea [va fi] să-şi asigure răsplata cerească. [...] Hristos a trăit o viaţă nepătată în această lume pentru a descoperi fiinţelor omenești puterea harului Său care va fi dat oricărui suflet care îl va primi ca Mântuitor.” – Manuscript Releases 9, 239.

 1. Isus a venit pentru a ne arăta ce înseamnă jertfirea şi lepădarea de sine.

„Adevăratul spirit al religiei creştine este acela de jertfire se sine; lepădarea de sine este cerută la orice pas. Isus a coborât din cer pentru a ne învăţa cum să trăim; iar viaţa Sa a fost una de trudă şi de lepădare de sine.” – Semnele timpului, 21 aprilie 1887.

 1. Isus a venit pentru a aduce putere morală omenirii.

„Isus a venit pe acest pământ stricat şi ars de blestem cu scopul de a aduce putere morală oamenilor. În pustia ispitei, el a dus lupta în locul omului, această luptă fiind aceeaşi pe care fiecare dintre noi trebuie să o ducem până la sfârşitul timpului.” – Semnele timpului, 30 septembrie 1889.

„Încetaţi să mai vorbiţi despre slăbiciunile voastre; Isus a venit pentru a aduce putere morală pe care să o alăture efortului uman, ca noi să putem înainta pas cu pas pe calea spre cer. Daţi voie credinţei voastre să se prindă puternic de făgăduinţele preţioase ale lui Dumnezeu, iar dacă norii vă înconjoară, întunecimea va da înapoi, deoarece îngerii lui Dumnezeu sunt gata întotdeauna să ajute în orice încercare şi în orice necaz. Noi nu suntem lăsaţi să luptăm fără ajutor împotriva prinţului întunericului.” – Bible Echo, 1 decembrie 1892.

„Tineretul poate avea putere morală căci Isus a venit în lume ca să poată fi exemplul nostru şi să dea tinerilor şi celor de orice vârstă ajutor divin.” – Îndrumarea copilului, 167.

„Domnul Isus a venit în lumea noastră ca reprezentant al Tatălui. El L-a reprezentat pe Dumnezeu nu ca pe o esenţă răspândită în natură, ci ca pe un Dumnezeu care are o personalitate. Hristos a fost întipărirea Ființei Tatălui Său. El a venit în lumea noastră pentru a reface în om imaginea morală a lui Dumnezeu, astfel încât omul, deşi căzut, să poată prin ascultare de poruncile lui Dumnezeu să devină pecetluit cu imaginea şi cu caracterul divin – împodobit cu frumuseţea farmecului divin.” – Manuscript Releases 9, 250.

 1. Hristos a venit pentru a arăta scopul Bisericii Creştine.

„Formarea Bisericii Creştine, punerea laolaltă a tot ceea ce cuprinde ea şi păstrarea consacrării tuturor puterilor ei drept agenţi ai lui Dumnezeu, pentru recuperarea spirituală a chipului moral al lui Dumnezeu în om, au reprezentat  scopul pentru care Hristos a luat natura umană. Hristos a fost fundamentul întregii economii evreieşti, ceea ce constituia simbolul prescris ca tip pentru credinţa religioasă şi pentru ascultarea oricărui popor.” – Manuscript Releases 9, 333.

 1. Isus a venit pentru a-l demasca pe amăgitor.

„În cer, Satana declarase că păcatul lui Adam arăta că fiinţele omenești nu puteau păzi Legea lui Dumnezeu, el căutând să atragă universul de partea sa în această convingere. Cuvintele lui Satana păreau adevărate, dar Hristos a venit pentru a-l demasca pe amăgitor. El a venit pentru ca prin încercare şi prin dezbaterea pretenţiilor lui Satana în marea luptă, să poată demonstra că s-a găsit un preţ de răscumpărare. Împăratul cerului trebuia să preia cauza omului şi cu aceleaşi facilităţi pe care omul le poate obţine, avea de trecut testul și proba lui Dumnezeu în acelaşi fel în care  omul trebuie să le treacă.”

„[...] Hristos a venit pe pământ, luând asupra Sa umanitatea şi stând drept reprezentant al omului, pentru a arăta în controversa cu Satana că acesta a fost un mincinos şi că omul, așa cum Dumnezeu l-a creat, printr-o legătură cu Tatăl şi cu Fiul, putea asculta de orice cerință a lui Dumnezeu. Vorbind prin slujitorul Său, El declară: «[...] poruncile Lui nu sunt grele.» Păcatul l-a despărţit pe om de Dumnezeul Lui şi păcatul menţine această despărţire.” – Manuscript Releases 16, 115.

 1. Isus a venit ca Înlocuitorşi Garantal nostru, astfel încât noi să fim biruitori alături de El.

„Hristos Şi-a asumat un risc enorm când a venit aici să stea pe câmpul de luptă, când a venit aici înveşmântat în umanitate, stând ca garant al nostru, ca înlocuitor al nostru, pentru ca să biruiască în dreptul nostru, astfel încât noi să fim biruitori prin puterea şi prin meritele Sale.” – Manuscript Releases vol. 9, 52.

„Când Isus a venit în lume, El a făcut acest lucru ca Înlocuitor şi Garant al nostru. El a trecut prin toate experienţele umane, începând cu ieslea şi sfârşind cu Calvarul, dând omului la fiecare pas un exemplu asupra ceea ce el ar trebui să fie şi să facă.” – Semnele timpului, 18 aprilie 1892.

 1. Isus este singura cale pentru noi ca să putem înţelege semnificația îndreptăţirii şi a sfinţirii.

„Hristos a venit pentru a-l salva pe omul căzut, iar Satana L-a întâmpinat pe câmpul de luptă cu cea mai aprigă mânie, pentru că vrăjmaşul ştia că atunci când puterea divină este adăugată slăbiciunii umane omul este înarmat cu putere şi cu inteligenţă, putându-se elibera din robia în care el îl legase. [...] Dumnezeu era prezentat ca fiind sever, pretenţios, răzbunător şi capricios; era portretizat ca Cineva care Îşi putea găsi plăcerea în suferinţele creaturilor Sale. Chiar atributele care se regăseau în caracterul lui Satana, erau puse de cel rău pe seama caracterului lui Dumnezeu. Isus a venit pentru a-i învăţa pe oameni despre Tatăl, pentru a-L reprezenta corect pe Acesta în faţa copiilor decăzuţi ai acestui pământ. [...] Singurul mod prin care El ar fi putut să-l aducă şi să-l păstreze pe om în starea de îndreptăţire era să Se facă pe Sine Însuşi vizibil şi cunoscut ochilor lor. Pentru ca oamenii să poată avea mântuire, El a venit direct la om și a devenit părtaș al naturii sale. [...] După ce planul de mântuire a fost conceput, Satana nu mai avea temei pentru sugestia sa că lui Dumnezeu, fiind atât de mare, nu putea să-I pese de o creatură atât de nesemnificativă precum omul. Răscumpărarea omului este o temă minunată, iar dragostea manifestată prin planul de mântuire faţă de rasa decăzută, poate fi estimată doar prin crucea de la Calvar.” – Semnele timpului, 20 ianuarie 1890.

 1. Isus a venit pentru a-Și împărtăși neprihănirea.

Isus a venit pentru a suferi în locul nostru, pentru a ne împărtăși neprihănirea Sa. Nu există decât o cale prin care să putem fi eliberaţi şi aceasta se găseşte în a deveni părtaşi de natură divină.” – Selected Messages, cartea 3, 197.

„El a trăit Legea lui Dumnezeu şi a onorat-o într-o lume a fărădelegii, arătând lumilor necăzute, universului ceresc, lui Satana şi tuturor fiilor şi fiicelor căzute ale lui Adam că prin harul Său omenirea poate ţine Legea lui Dumnezeu. El a venit pentru a împărtăși sufletului pocăit şi credincios natura Sa divină și chipul Său.” – Manuscript Releases 8, 40.