IX. 1852–1894 - Perioada dinaintea scrisorii Baker
Copiază link

IX. 1852–1894 - Perioada dinaintea scrisorii Baker

1852

Editorial
RH 16/09/52
p. 76, col. 2

Precum Aaron şi fiii săi, El a luat asupra Sa carnea şi sângele, sămânţa lui Avraam […]

1853

„English Author”
RH 18/10/53
p. 115, col. 2

Isus Hristos, care ni se prezintă ca fiind „Fiul lui Dumnezeu”, una cu Tatăl […] care „a luat asupra Lui sămânţa lui Avraam”, adică natura noastră, şi a păstrat-o fără păcat […]

1854

J.M. Stephenson
RH 09/11/54
p. 99, col. 3

A spune că Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său „în asemănarea cărnii păcătoase” este echivalent cu a spune că Fiul lui Dumnezeu a preluat natura noastră […]

J.M. Stephenson
RH 15/07/54
p. 106, col. 3

Ce sânge a fost vărsat „pentru iertarea păcatelor?” Nu a fost acelaşi sânge care a curs prin venele Mariei, mama Sa, şi prin intermediul strămoşilor săi, al Evei, mama tuturor celor vii? Altfel, El nu ar fi fost „sămânţa femeii,” a lui Avraam, Isaac, Iacov şi David […]

El a moştenit toate senzaţiile cărnii […] El a avut toate pasiunile umane nevinovate […]

J.M. Stephenson
RH 17/10/54
p. 75, col. 1

[…] În ceea ce-L privea, Fiul a trebuit să ia asupra Lui natura omului [cu excepţia păcatului…]

J.M. Stephenson
RH 14/11/54
p. 107, col. 4

El a avut toate pasiunile umane nevinovate […]

1858

Ellen White
Spiritual Gifts
Vol. I, p. 25

Isus le-a mai zis […] că El va trebui să preia natura umană căzută şi că puterea Sa nu va fi nici măcar egală cu a lor.

1860

Editorial
RH 10/05/60
p. 195, col. 3

[…] Ce neputinţe mai umane, mai severe şi mai umilitoare trebuia El să preia pentru a fi atins de ceea ce simţi tu?

1864

Ellen White
Spiritual Gifts
Vol. IV, p. 115

A fost planul lui Dumnezeu ca Hristos să ia asupra Sa chipul şi natura omului căzut […] (Observaţi că Ellen White nu echivalează chipul cu natura.)

1870

Ellen White
RH 19/04/70
p. 139, col. 1, BV 95

[…] [El] a luat natura noastră ca să poată înţelege cum să simpatizeze cu fragilitatea noastră […]

Ellen White
RH 31/05/70
p. 185, col. 2, BV 97

[…] Hristos S-a umilit până acolo încât a luat asupra Sa natura noastră […] ca să […] poată deveni mijlocul prin care omul căzutsă fie salvat.

p. 186, col. 1, BV 98

[…] Hristos intervine între omul căzut şi Dumnezeu, şi-i spune omului: încă poţi veni la Tatăl […]

1872

Ellen White
RH 24/12/72
p. 118, col. 1, BV 118

Astfel a fost întâmpinat Mântuitorul când a venit în această lume căzută. El […] a luat asupra Sa natura omului, pentru a putea mântui rasa căzută. În loc ca oamenii să-L slăvească pe Dumnezeu pentru onoarea pe care le-a acordat-o, trimiţându-L pe Fiul Său în asemănarea cărnii păcătoase […]

Ellen White
RH 31/12/72
p. 119, col. 3, BV 119

Lucrarea Sa a fost de a uni finitul cu infinitul. Aceasta era singura cale prin care omul putea fi înălţat […] A fost planul lui Dumnezeu ca Hristos să ia asupra Sa chipul şi natura omului căzut […]

J.H. Waggoner, editor la The Signs of the Times
The Atonement (1872)
p. 161

Şi atunci El a părăsit tronul slavei şi al puterii, şi a luat asupra Sa natura omului căzut. În El erau contopite „strălucirea slavei Tatălui” şi slăbiciunea „seminţei lui Avraam.” În Sine Însuși, a unit pe Dătătorul Legii cu călcătorul Legii – Creatorul cu creatura […]

S.S. Griswald
RH 26/11/72
p. 186, col. 4

Aşadar, Domnul nostru a luat asupra Sa natura seminţei lui Avraam. Evrei 2:16

1873

Ellen White
RH 21/01/73
p. 126, col. 1, BV 126

Hristos a binevoit să preia natura umană, şi astfel El a unit, aici pe pământ, interesele sale cu fiii şi fiicele căzute ale lui Adam […]

1874

Ellen White
RH 24/02/74
p. 83, col. 2, BV 139

Prin umilinţa şi sărăcia Sa, Hristos S-a identificat cu slăbiciunile rasei umane căzute […] Marea lucrare de răscumpărare putea fi îndeplinită numai dacă Răscumpărătorul lua locul lui Adam cel căzut […] Maiestatea Cerului S-a oferit să Se umilească pentru omenirea căzută […] El a luat natura omului căzut.

Ellen White
RH 28/07/74
p. 51, col. 1, BV 143

În pustie, Domnul Hristos nu S-a aflat într-o poziţie mai favo­rabilă pentru a suporta ispitele lui Satana, decât s-a aflat Adam, când a fost ispitit în Eden. Fiul lui Dumnezeu S-a umilit şi a luat natura omului, după ce neamul omenesc rătă­cise patru mii de ani de la Eden, iar această natură căzuse din starea iniţială de curăţie şi neprihănire. De-a lungul veacuri­lor, păcatul lăsase urme îngrozitoare asupra neamului omenesc, şi în familia omenească predomina pretutindeni degene­ra­rea — fizică, mintală şi morală.

Când a fost asaltat de ispititor în Eden, Adam nu a avut nicio urmă de păcat. El a stat înaintea lui Dumnezeu în toată puterea desăvârşirii lui. Toate organele şi însuşirile făpturii lui erau dezvoltate în mod echilibrat şi armonios.

În pustia ispitirii, Domnul Hristos a stat în locul lui Adam pen­tru a rezista încercării pe care Adam nu a reuşit să o supor­te. Acolo, Hristos a biruit în favoarea păcătosului, la patru mii de ani după ce Adam a întors spatele luminii căminului său.

Despărţită de prezenţa lui Dumnezeu, cu fiecare generaţie succe­sivă, familia omenească se îndepărtase tot mai mult de curăţia, înţelepciunea şi cunoaşterea, pe care Adam le-a avut iniţial, în Eden. Pentru a-l ajuta pe om, Domnul Hristos a purtat păcatele şi slăbiciunile neamului omenesc, aşa cum au fost ele când a venit pe pământ. În favoarea neamului omenesc şi luând asupra Sa toate slăbiciunile omului căzut, El a trebuit să reziste ispitelor lui Satana în toate punctele în care a fost asaltat omul.

Adam a fost înconjurat de tot ce putea să-i dorească inima. Fie­care nevoie îi era împlinită. În Edenul slăvit nu a existat niciun păcat şi niciun semn de decădere. Îngerii lui Dumnezeu vorbeau direct şi plini de dragoste cu perechea sfântă. Păsările ciripeau cântecele lor vesele de laudă la adresa Creatorului. Animalele liniştite se jucau cu o nevinovăţie fericită în jurul celor doi şi se supuneau cuvintelor lor. Adam a avut desăvârşirea unui bărbat matur şi a fost lucrarea cea mai nobilă a Creatorului. El a fost făcut după chipul lui Dumnezeu, doar cu puţin mai prejos decât îngerii.

În ce contrast a fost cel de-al doilea Adam, când a intrat în pustia mohorâtă pentru a Se descurca singur faţă în faţă cu Satana! De la căderea în păcat şi până în vremea venirii lui Hristos pe pământ, neamul omenesc scăzuse din punct de vedere al staturii şi puterii fizice şi coborâse tot mai mult pe scara valorii morale. Pentru a-l ridica pe omul căzut, Domnul Hristos trebuia să coboare acolo unde se afla el. Domnul a luat natura umană şi a purtat slăbiciunile şi degenerarea neamului omenesc. Acela care nu a cunoscut niciun păcat S-a făcut păcat pentru noi. El S-a umilit până la cele mai mari adâncimi ale nenorocirii omeneşti, ca să fie calificat pentru a intra în legătură directă cu omul şi pentru a-l ridica din starea de degradare în care îl adusese păcatul. (Similar în HLL 117)

Ellen White
RH 4/08/74
p. 58, col. 1, BV 144

Natura umană a Domnului Hristos a atins cele mai mari adâncimi ale stării jalnice a omului şi El S-a identificat cu slăbiciunile şi nevoile omului căzut […]

Ellen White
RH 18/08/74
p. 146, col. 1, BV 146

[…] El S-a umilit până acolo încât a luat natura omenească, pentru ca […] să poată ajunge la om acolo unde se afla el. Domnul a obţinut pentru fiii şi fiicele căzute ale lui Adam puterea aceea pe care ei nu sunt în stare să o obţină singuri […] În umilinţa Sa, Hristos a coborât până la cele mai mari adâncimi ale nenorocirii omeneşti, plin de simpatie şi milă pentru omul căzut, smerire reprezentată lui Iacov prin capătul scării, care se sprijinea pe pământ […] Îngerii pot veni din cer pe pământ pentru a-i vesti omului căzut soliile dragostei […]

Editorial
James White, pres¸edinte al Conf. Generale, editor la Review and Herald, etc.
ST 4/06/74

[…] El a luat asupra Sa natura seminţei lui Avraam pentru a răscumpăra neamul nostru căzut […]

1875

Ellen White
RH 4/03/75
p. 159, col. 2, BV 159

Ce gest de bunăvoinţă din partea Domnului vieţii şi al slavei de a ridica omul căzut.

Ellen White
RH 1/04/75
p. 161, col. 2, BV 161
p. 162, col. 1, BV 162

Satana a demonstrat că posedă cunoştinţe despre punctele slabe ale inimii omeneşti şi a mers până la limitele puteri sale pentru a profita de slăbiciunea naturii umane pe care a preluat-o Hristos […] Deoarece Fiul lui Dumnezeu S-a unit cu slăbiciunea umanităţii […]

Ellen White
RH 29/04/75
p. 163, col. 1, BV 163

[…] Tatăl a încredinţat Fiului Său, într-o manieră specială, cazul neamului omenesc căzut.

Ellen White
RH 6/05/75
p. 164, col. 3, BV 164

Domnul Hristos S-a făcut păcat pentru neamului omenesc căzut […] Hristos a stat în fruntea familiei umane ca reprezentant al lor […] În asemănarea cărnii păcătoase, El a condamnat păcatul în carne.

1877

Ellen White
ST 4/01/77
p. 1, col. 3, BV 41

El a luat asupra Sa natura umană cu toate slăbiciunile ei […]

James White
RH 29/11/77
p. 172, col. 2

[…] Hristos, slăbit de natura noastră [...] vlăguit de sămânţa lui Avraam [...] ia asupra Sa slăbiciunea seminţei lui Avraam ca să poată ajunge la cei slăbiţi de păcat.

1879

Ellen White
ST 30/01/79
p. 85, col. 1

[Satana] le-a spus îngerilor săi că atunci când Isus va lua natura căzută a omului, Îl va putea învinge […]

Ellen White
ST 7/08/79
p. 101, col. 3, BV 101

Aici [la botezul Domnului] a fost dată Fiului lui Dumnezeu asigurarea că Tatăl Său a acceptat neamul omenesc căzut prin reprezentantul lor. ... Fiul lui Dumnezeu a fost atunci reprezentantul neamului nostru.

1881

Ellen White
RH 11/10/81
I, col. 2, BV 289

Răscumpărătorul nostru a înţeles perfect nevoile omenirii. El, care a binevoit să ia asupra Sa natura omului, a cunoscut slăbiciunea umană. [...] Domnul Hristos a luat asupra Sa neputinţele noastre, şi în slăbiciunea naturii umane, El avea nevoie să caute putere la Tatăl.

James White
RH 4/01/81
p. 2, col. 1

Infinita umilinţă din partea Fiului lui Dumnezeu de a ajunge la cele mai de jos adâncimi ale suferinţei şi degradării omeneşti. [...]

M.C. Wilcox
RH 2/08/81
p. 83 , col. 1

[...] Acela, făcându-se părtaş aceloraşi neputinţe cu ale naturii umane, a umblat pe acest pământ. ...

1882

Ellen White
5M, 1882
p. 204

[...] Lucrarea Sa a fost în favoarea omului căzut. [...] El a preluat natura noastră. [...]

Ellen White
5M, 1882
p. 346

Maiestatea cerului nu Se ţine deoparte de neamul omenesc degradat şi păcătos.

Ellen White
5M, 1882
p. 746, 747

Domnul Hristos S-a coborât până acolo, încât a luat asupra Sa natura omenească, pentru ca astfel să poată ajunge la neamul omenesc căzut şi să-l ridice […] [El] S-a făcut părtaş naturii noastre omeneşti, ca să poată veni în legătură cu omenirea.

The Expositor
RH 22/08/82
p. 533, col. 1

El a renunţat la chipul Său divin pentru a putea lua un chip cât mai inferior posibil faţă de acesta. [...]

1883

Ellen White
ST 11/01/83
p. 4, col. 1, BY 327

Isus a luat asupra Sa natura omului ca să dea un exemplu pentru omenire, un exemplu complet, desăvârşit […] natura noastră căzută trebuie să fie curăţită.

Ellen White
ST 12/04/83
p. 169, col.2, BY 342

Deoarece Fiul lui Dumnezeu S-a unit cu slăbiciunea neamului omenesc [...]

1884

Editorial – anunţând o nouă ediţie a cărţii The Atonement de J.H. Waggoner
RH 16/12/84
p. 792, col. 1

În [ispăşire] este cuprinsă „taina” centrală a Evangheliei, „Dumnezeu manifestat în carne,” o fiinţă divină purtând natura seminţei lui Avraam […]

1885

Ellen White
ST 15/01/85
p. 33, col. 3, BV 480

[…] El a binevoit să ia asupra Sa slăbiciunile şi neputinţele naturii umane […]

Ellen White
ST 29/10/85
p. 642, col. 1, BV 506

El Şi-a părăsit tronul din curţile cereşti, S-a dezbrăcat de haina Sa împărătească, a îmbrăcat natura Sa divină cu natura umană şi a venit în lumea noastră vestejită şi deteriorată de blestem, pentru a se coborî la nivelul oamenilor.

Ellen White
RH 10/02/85
p. 81, col. 3, BV 505

El a fost făcut asemenea fraţilor Săi, cu aceleaşi susceptibilităţi mintale şi fizice.

1886

Ellen White
RH 25/05/86
p. 1, col.2, BV 45

Hristos S-a umilit până acolo încât a luat asupra Sa natura noastră […] ca să […] poată deveni mijlocul prin care omul căzut să fie salvat.

Ellen White
Ms. 16, 1896
p. 2

Hristos cuprinde rasa umană căzută cu braţul Său omenesc întins, în timp ce cu braţul Său divin prinde tronul Dumnezeului Atotputernic, unind în acest fel pământul cu cerul şi omul căzut, finit, cu Dumnezeul infinit.

1887

Ellen White
RH 4/01/87
p. 2, col. 1, BV 104

[…] I-a fost atât de milă de neamul omenesc căzut încât Şi-a dezbrăcat hainele împărăteşti, a părăsit curţile împărăteşti din ceruri şi a venit în această lume a degradării şi a păcatului, luând asupra Sa chipul omului […]

Ellen White
RH 15/03/87
p. 1, col. 3, BV 119

[Hristos] a văzut că omul a devenit atât de slăbit datorită neascultării încât nu avea nici înţelepciunea, nici puterea necesară de a-l înfrunta pe şiretul vrăjmaş; iată de ce Fiul lui Dumnezeu ia asupra Sa natura omului […]

Ellen White
RH 5/07/87
p. 1, col. 3, BV 151 (Un comentariu interesant despre boală)

El ar fi putut face ca natura Sa umană să reziste ravagiilor bolii, turnând din natura Sa divină în cea umană, vitalitate şi vigoare nepieritoare. Dar El S-a umilit luând asupra Sa natura omului. (Înainte de cădere, Adam nu a fost afectat de nicio influenţă a bolii.)

Ellen White
ST 24/11/87
p. 706, col. 1, BV 165

El a luat asupra Sa natura noastră pentru a putea cunoaşte încercările şi durerile noastre, şi având cunoştinţă despre toate experienţele noastre, El şade înaintea Tatălui ca Mediator şi Mijlocitor.

1888

Ellen White
RH 17/07/88
p. 450, col. 1, BV 230

El S-a dezbrăcat de hainele Sale împărăteşti, Şi-a înveşmântat divinitatea în umanitate, a coborât de pe tronul împărătesc ca să poată ajunge până la cele mai de jos adâncimi ale durerii şi ispitei, să ridice naturile noastre căzute şi să ne facă pe noi în stare să biruim. [...]

Ellen White
RH 28/08/88
p. 545, col. 2, BV 241

El Şi-a înveşmântat divinitatea în umanitate. [...] El a coborât până la cele mai de jos adâncimi ale durerii şi degradării umane ca să-l poată ridica pe omul căzut într-o stare de bucurie şi curăţie.

Ellen White
RH 11/12/88
p. 1, col. 1, BV 263

Cel care era una cu Tatăl a lăsat tronul Său glorios din ceruri şi Şi-a înveşmântat divinitatea în umanitate, aplecându-Se astfel la nivelul capacităţilor slabe ale omului. [...] Cel mai mare dar pe care cerul îl putea dărui a fost oferit pentru răscumpărarea neamului omenesc căzut.

1889

Ellen White
RH 11/06/89
p. 369, col. 1, 2, BV 308

Hristos a preluat natura umană pentru a Se putea coborî la nivelul neamului omenesc. El a venit şi a lucrat în chip de om pentru a salva rasa umană căzută.

Ellen White
ST 8/07/89
p. 402, col. 1, BV 301

El a venit ca un om al durerii spre a purta neputinţele neamului omenesc.

Ellen White
ST 29/07/89
p. 450, col. 2, BV 307

Hristos este scara pe care a văzut-o Iacov. El este legătura care uneşte pământul cu cerul şi conectează omul finit cu Dumnezeul infinit. Această scară ajunge de la cea mai joasă degradare a pământului şi a neamului omenesc până la înălţimea cerurilor […] [Hristos] a venit în această lume ca să poată înţelege toate nevoile omenirii căzute.

Ellen White
ST 23/09/89
p. 577, col. 3, BV 322
p. 578, col. 1, BV 323

[…] Divinul Fiu al lui Dumnezeu, care […] a coborât din cer şi a preluat natura lor căzută […] El a luat asupra Sa natura noastră pentru a putea ajunge la om în condiţia sa căzută […] El a venit […] ca să unească rasa umană căzută cu Sine […]

Ellen White
ST 30/09/89
p. 594, col. 1, BV 325

El a fost făcut copil pentru a putea înţelege ispitele copilăriei şi să-i cunoască slăbiciunile […]

Ellen White
RH 1/10/89
p. 609, col. 3, BV 335

Un înger nu ar fi ştiut cum să simpatizeze cu omul căzut, dar […] Isus poate fi atins de toate neputinţele noastre.

Ellen White
RH 24/12/89
p. 801, col. 2, BV 351

Isus Şi-a înveşmântat divinitatea în umanitate ca să poată experimenta tot ceea ce are legătură cu viaţa oamenilor.

R.A. Underwood, preşedinte de Uniune
RH 24/09/89
p. 1, col. 1

Înainte ca Hristos că poată deveni un mijlocitor desăvârşit, El trebuia să ia asupra Sa natura omului şi să fie supus tuturor slăbiciunilor şi ispitelor omeneşti, moştenitorul cărora a devenit omul căzut […] Îngerii, sau alte fiinţe care niciodată nu au avut de-a face cu natura omului căzut, nu ar fi fost potriviţi pentru o asemenea poziţie.

1890

Ellen White
RH 18/02/90
p. 97, col. 1, BV 367

Noi nu ne putem imagina umilinţa pe care a îndurat-o El prin faptul că a luat asupra Sa natura noastră. Nu numai că era o dezonoare să facă parte din neamul omenesc […]

Ellen White
RH 10/06/90
p. 353, col. 2, BV 401

[…] Tatăl ceresc L-a trimis pe Fiul Său ca să preia natura umană pentru a ridica rasa umană căzută […]

Ellen White
ST 28/07/90
p. 429, col. 1, BV 399

Cu braţul Său omenesc, El a coborât până la cele mai mari adâncimi ale durerii umane pentru a putea ridica omul căzut […] Prin faptul că a preluat natura umană, El a înălţat neamul omenesc căzut înaintea lui Dumnezeu […]

E.J. Waggoner, editor la The Signs of the Times
Hristos şi neprihănirea Sa (mai târziu Hristos, neprihănirea noastră) 1890
p. 26, 27, 28, 30

[…] trebuie ca El să fi fost făcut asemenea omului păcătos deoarece El a venit să-l răscumpere pe omul păcătos […] În plus, faptul că Hristos a luat asupra Sa carnea, nu a unei fiinţe fără păcat, ci a omului păcătos, şi anume, că însăşi carnea pe care El a preluat-o a avut toate slăbiciunile şi tendinţele păcătoase la care este supusă natura umană căzută, este dovedit de declaraţia potrivit căreia El „a fost născut conform cărnii din sămânţa lui David.” […] de fapt luând asupra Sa natura păcătoasă […] suferind tot ce a moştenit carnea păcătoasă, El ştie totul despre aceasta.

1891

Ellen White
RH 10/02/91
p. 82, col. 1, BV 465

[…] Isus […] a unit lumea căzută cu cerul, a legat omul finit cu Dumnezeul infinit; prin intermediul scării tainice – Hristos – fiecare om pierdut poate obţine cerul.

Ellen White
RH 21/07/91
p. 450, col. 1, BV 506

El S-a umilit pentru a Se putea coborî la nivelul oamenilor.

Ellen White
ST 13/04/91
p. 117, col. 2, BV 451

[…] Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Răscumpărătorul omului căzut.

Ellen White
RH 28/04/91
p. 257, col. 2, BV 483

[…] În natura Sa umană, El a cunoscut toate dificultăţile care asaltează neamul omenesc.

Ellen White
ST 18/05/91
p. 157, col. 1, BV 434

Isus a părăsit slava cerească, S-a dezbrăcat de hainele Sale împărăteşti şi Şi-a înveşmântat divinitatea în umanitate ca să poată ridica omul căzut […] Isus Şi-a consacrat de bunăvoie toată puterea şi măreţia, cauzei neamului omenesc căzut […] desăvârşirea caracterului îi este oferită omului căzut […]

Ellen White
ST 15/06/91
p. 189, col. 2, BV 438

Încă de la început Hristos a fost una cu Tatăl; deşi El împărtăşea slava Tatălui, a binevoit să devină Înlocuitorul şi Garantul omului căzut.

Ellen White
ST 24/08/91
p. 269, col. 3, BV 444

[Isus] este „Mijlocitorul” între Dumnezeul cel Sfânt şi natura noastră umană păcătoasă – Cel care „Îşi pune mâna peste amândoi.”

Ellen White
Ms. 7, 1891
p.1

Aşa cum a trăit Isus în natura omenească, la fel Îşi doreşte Dumnezeu să trăiască şi urmaşii Lui.

E.J. Waggoner
GCB 1891
156, col. 1

[…] [Isus] a fost făcut în toate lucrurile asemenea celor pe care a venit să îi mântuiască.

E.J. Waggoner
GCB 1891
p. 156, col. 2

În toate lucrurile El este făcut asemenea fraţilor Săi […]

E.J. Waggoner
GCB 1891
p.187, col. 2

Dar ceea ce Legea nu a putut să facă, a venit Isus să facă în asemănarea cărnii păcătoase.

E.J. Waggoner
GCB 1891
p. 187, col. 2

[…] prin viaţa sa El a arătat că păcatul este condamnat în carne şi că El l-a nimicit, căci în El, trupul păcatului este nimicit […]

E.J. Waggoner
GCB 1891
p. 187, col. 2

El a luat această natură păcătoasă – a luat-o asupra Sa – pentru ca noi să putem fi eliberaţi de ea.

E.J. Waggoner
GCB 1891
p. 245, col. 2

Dumnezeu L-a trimis pe propriul Său Fiu în asemănarea cărnii păcătoase, şi pentru păcat, pentru ca El să poată condamna păcatul în carne.

1892

Ellen White
RH 1/03/92
p. 130, col. 1, BV 548

Însă mulţi spun că Isus nu a fost ca noi, că El nu a fost aşa cum suntem noi în lume şi că a fost de origine divină, iar noi nu putem birui aşa cum El a biruit. Dar Pavel spune: „Într-adevăr, nu a luat asupra Lui natura îngerilor, ci a luat asupra Lui sămânţa lui Avraam. De aceea în toate I se cuvenea a fi făcut asemenea fraţilor Săi […]

Ellen White
ST 18/04/92
p. 374, col. 3, BV 481

[…] cu braţul Său omenesc Hristos cuprinde rasa umană căzută, iar cu braţul Său divin El prinde tronul Celui infinit […]

Ellen White
ST 25/04/92
p. 391, col. 1, BV 484

[…] El a binevoit să ia hainele naturii umane pentru a deveni una cu rasa umană căzută.

Ellen White
ST 8/08/92
p. 616, col. 2, BV 504

[…] El a preluat asemănarea cărnii păcătoase.

Ellen White
RH 27/09/92
p. 610, col. 1, BV 600

[…] El a venit în haina naturii noastre umane […]

Ellen White
RH 1/11/92
p. 673, col. 3

Răscumpărătorul lumii Şi-a înveşmântat natura divină în natura umană, aşa încât să poată ajunge în legătură directă cu oamenii, deoarece a fost nevoie de natura divină şi de cea umană, pentru a aduce în lume mântuirea care îi era necesară omului căzut.

Ellen White
ST 21/11/92
p. 39, col. 1, BV 526

[…] El a avut toată puterea pasiunii naturii umane […]

G.E. Fifield
ST 25/07/92
p. 582, col. 1, BV 500

[…] de fapt, natura divină a luat asupra sa natura umană, cu toată slăbiciunea şi oboseala ei, cu toate pasiunile, dorinţele, poftele şi ispitele ei.

1893

Ellen White
ST 20/02/93
p. 246, col. 3, BV 23
p.  247, col. 1, BV 24

[…] El a trebuit să ia asupra Sa natura noastră […] El a luat asupra Sa natura omului […] El a luat chip de rob, făcându-Se asemenea cărnii păcătoase […] fără păcat şi glorificat prin natura Sa, Fiul lui Dumnezeu a îmbrăcat hainele naturii umane pentru a deveni una cu rasa căzută. Cuvântul cel veşnic a binevoit să devină carne.

Ellen White
Ms. 1, 1893
p. 8

Isus a venit în asemănarea cărnii păcătoase, iar printr-o viaţă curată şi sfântă, El a condamnat păcatul în carne.

Ellen White
Ms. 93, 1893
p. 3

[Hristos] S-a umilit luând natura omului în starea ei căzută, dar El nu a luat şi pata păcatului […]

Ellen White
Ms. 94, 1893
p. 2

Natura Sa umană a fost creată; aceasta nu avea nici măcar puteri îngereşti. A fost umană, identică cu a noastră […] El a avut un trup omenesc şi o minte omenească. El a fost oase din oasele noastre şi carne din carnea noastră.

S.N. Haskell
GCB 1893
p. 214, col. 1

[…] El a luat asupra Sa natura noastră păcătoasă, dar a fost fără păcat.

A.T. Jones, editor la The Signs of the Times, editor la Review and Herald
GCB 1893
p. 207

Acea haină a fost ţesută în Isus, în aceeaşi carne pe care tu şi cu mine o avem, fiindcă El S-a făcut părtaş aceleaşi cărni şi sânge pe care le avem şi noi.

A.T. Jones
GCB 1893
p. 301, col. 1

[…] în carnea noastră – El a avut carnea mea; El a avut carnea ta […]

A.T. Jones
GCB 1893
p.412, col. 2

[…] Domnul Isus Hristos, care a venit şi a stat unde stau şi eu, în carnea în care locuiesc şi eu […]

R.A. Underwood
GCB 1893
p. 140, coloanele 1, 2

(Citând-o pe Ellen White, cu evidenţierea unor idei) Hristos a luat natura umană cu toate slăbiciunile ei […] El a preluat natura umană, purtând neputinţele şi degenerarea rasei umane.

Ellen White
ST 16/04/94
p. 372, col. 1, 2, BV 109

El a renunţat la coroana Sa şi la veşmântul Său împărătesc, Şi-a îmbrăcat divinitatea în natura umană, pentru a putea veni în contact cu neamul omenesc […] El nu a venit în lumea noastră ca un înger de mărire, ci ca un om. El a fost făcut în asemănarea cărnii păcătoase şi a condamnat păcatul în carne. Cu braţul Său uman El a cuprins rasa umană, iar cu braţul Său divin a prins tronul Celui infinit, unind pe om cu Dumnezeu şi pământul cu cerul.

Ellen White
RH 24/04/94
p. 257, col. 2, BV 141

[…] slăbiciunile umane, nevoile umane au fost asupra Lui.

Ellen White
YI 23/08/94
p. 268, col. 2

Fie ca cei mici să aibă în minte că Isus, când era copil, a luat asupra Sa natura umană şi a fost făcut în asemănarea cărnii păcătoase, fiind ispitit aşa cum sunt ispitiţi toţi copiii.

Ellen White
RH 16/10/94
p. 641, col. 3, BV 193

El […] a legat omul păcătos cu propria sa natură divină […]